Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі icon

Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесіНазваниеАлдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі
страница3/3
Дата04.05.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДиссертация
скачать >>>
1   2   3

Қорытынды

Зерттеу міндеттерін шешу барысында бастапқы болжамның дұрыстығы эксперимент жүзінде дәлелденіп, мынандай қорытындылар жасалды:

1. Диссертациялық зерттеуде компьютерлік бағдарламаларды оқу процесінде қолдану мәселелеріне арналған еңбектер мен зерттеулер талданды. Компьютерлік бағдарламалық жүйелердің негізгі компоненттері және қазіргі таңда қолданыста жүрген компьютерлік бағдарламалардың дидактикалық мүмкіндіктері қарастырылды, компьютерлік бағдарламаларды оқытуда қолдану аясының және мүмкіндіктерінің шекаралары айқындалды.

Оқытуда қолданылатын компьютерлік құралдардың жіктемесі ұсынылды. Компьютерлік бағдарламалар мен жүйелерді оқыту процесінде қолданудың әртүрлі топтары мен бағыттары қарастырылды.

Сабақта көрнекі графикалық және басқа да элементтерді пайдалану ақпараттық материалды жеңіл түрде беруге, оқыту объектісі және оның элементтері арасындағы өзара байланысты көрсетуге мүмкіндік жасайтындығы анықталды.

2. Ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік оқыту бағдарламаларын жасауға қойылатын талаптар, сонымен қатар адам мен компьютер арасындағы сұхбаттық өзара әрекеттің маңызды аспектілері қарастырылып, бағдарламалардың кейбір типтерінің ерекшеліктерін анықтау негізінде оларды жүзеге асырудың әдістері жасалды.

Компьютерлік бағдарламаларды қолданып оқыту сапасын арттыруға жағдай тудыратын кейбір себептер айқындалды.

3. Негізгі мектептегі қазіргі заманғы алгебра курсының мазмұндық- әдістемелік бағыттарын талдау және математиканы оқыту процесінде компьютерді қолданудағы оң тәжірибені жинақтау математика мұғаліміне өзінің педагогикалық сценарийлерін іске асыруға көмектесетін ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын АОЖ-ның көмегі арқылы жасау тиімділігін көрсетті.

«Квадрат теңдеулер» тақырыбының материалдары негізінде, бағдарламалау әдістерін меңгермеген мұғалімдердің ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларының сценарийлерін құру әдістемесі сипатталды. Осы тақырып бойынша оқу бағдарламаларының пакеті жасалды және мұғалім үшін сұрақнамалар редакторларын қолдануға арналған әдістемелік нұсқаулар жазылды.

Macromedia Flash бағдарламасының, Delphi және XML тілдерінің көмегімен АОЖ-ны құрайтын «Сұрақнамалар редакторы» және «Квадрат теңдеулер» тақырыбы бойынша жаттықтырушы, тест және демонстрациялық бағдарламалары жасалып, олар мұғалімдердің оң бағасын алды.

Жүргізілген эксперимент зерттеу болжамын, жасалған компьютерлік бағдарламалар мен оларды оқу процесінде қолдану әдістемесінің педагогикалық тиімділігін растады.

Негізгі мектепте алгебраны оқыту процесінде ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын қолдану мәселесін зерттеу жұмысын бірнеше бағытта жалғастыруға болады. Бірінші бағыт – ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын пайдаланып 8-сыныптың бүкіл алгебра курсына арналған оқыту бағдарламаларының пакетін құру. Екінші бағыт – пәндік бағытталған орталарды пайдаланумен байланысты.


^ Зерттеу тақырыбы бойынша жарияланған еңбектер тізімі

1 Использование персональных компьютеров при обучении учащихся 5-6 классов решению математических задач //Сборник научных статей ІҮ Международного форума «Информатизация образования Казахстана и стран СНГ». – РЦИО, Алматы, 2006.–С.281-283. (Б.Баймуханов)

2 5-6 сынып оқушыларын математикалық есептерді шешуге үйрету //«Ұлт тағлымы» Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы. – Алматы, 2007.– №6. – Б.97-100. (І.Ж.Есенғабылов)

3 Оқушыларда математикалық есептерді шығара білу біліктіліктерінің қалыптасуының психологиялық негіздері // «Қазақстан жоғары мектебі» Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы. – Алматы, 2007.– №1. –Б.23-26.

4 Ақпараттық-компьютерлік технологияларды алгебра сабағында оқыту құралы ретінде қолдану // Кредиттік жүйе аясында білім беруді басқару» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.–Талдықорған, 2009.–Б.109-114. (Б.Баймұханов)

5 Macromedia Flash программасының мүмкіндіктерін пайдаланып электрондық оқулық жасаудың әдістемелік негізі // «Информатика негіздері» ғылыми-әдістемелік журналы.– 2009.–№2. –Б.12-14.

6 Білім берудегі компьютерлік-ақпараттық технологиялар // Білім берудегі қашықтан оқыту технологиялары-2009» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. – Қарағанды, 2009. –Б.222-224.

7 Компьютерлік технологияларды негізгі мектепте оқу процесінде қолданудың қазіргі жағдайы мен бағыттары // «Ұлт тағлымы» Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы. – Алматы, 2009.– №3(1). – Б.84-89.

8 Оқытуда қолданылатын компьютерлік жүйелер және олардың негізгі компоненттері // «Ізденіс» Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы. – Алматы, 2009. – №3(2). – Б.242-247.

9 Компьютерлік технологияларды негізгі мектепте алгебраны оқытуда қолданудың дидактикалық негіздері //«Білім-образование» ғылыми педагогикалық журналы.– 2009.– №4. –Б.8-11.

10 Организация процесса обучения алгебре с использованием компьютерных технологий // «Использование технологий дистанционного обучения в высшей школе» Международная научно-практическая конференция. – Караганда, 2009. –С.123-126.

11 Возможности использования компьютера при изучении основных содержательно-методических линий курса алгебры основной школы // Международная научно-практическая конференция. – Семей, 2009. –С.174-178.


Резюме

Алдабергенова Айгуль Оналбековна


^ МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ)


Специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (информатизация в системе начального, среднего и высшего образования)


^ Актуальность исследования. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) привело к «информационному взрыву», в результате которого каждый индивидуум стал не в состоянии самостоятельно найти и переработать огромные объемы информации, необходимые ему для профессиональных или образовательных целей. Система образования во все времена опиралась на достижения науки и техники, способствуя, в свою очередь, дальнейшему их развитию. Таким образом, современная система образования должна опираться на новейшие достижения в области информационно-коммуникационных технологий.

Анализ исследований по применению компьютеров в обучении математике приводит к заключению, что вопросы методики применения открытых компьютерных программных средств в курсе алгебры 7–9 классах практически не рассматривались. Кроме того, процесс создания компьютерных программ достаточно трудоемок и мало доступен учителю математики, не владеющему умениями программирования. Это приводит к необходимости исследования проблемы разработки педагогических компьютерных программных средств с использованием инструментальных средств, ориентированных на непрограммирующего пользователя и разработки методики их применения при традиционном обучении математике.

В настоящее время существует противоречие между необходимостью использования компьютерных программ открытых интерактивных заданий по алгебре основной школы и не разработанностью методики ее создания и применения. Выявленное противоречие обуславливает актуальность настоящего исследования и определяет тему: «Методика разработки компьютерных программ открытых интерактивных заданий (на примере обучения алгебре)».

^ Цель исследования: на основе определения дидактических основ создания компьютерных обучающих программ и требований к ним и типовых особенностей обосновать методику создания компьютерных программ открытых интерактивных заданий и разработать методику ее использования и проверить ее эффективность опытно-экспериментальным путем.

^ Объект исследования: информатизация алгебраического образования.

Предмет исследования: методика разработки компьютерных программ открытых интерактивных заданий по алгебре в основной школе.


^ Гипотеза исследования: если будут разработаны компьютерные программы открытых интерактивных заданий и методика ее систематического использования при проведений уроков, то может повысится уровень знаний учащихся, так как при этом реализуются системные, деятельностные и дифференцированные способы обучения.

Исходя из цели, предмета и гипотезы определяются следующие задачи исследования:

1. Раскрыть дидактические возможности компьютерных программных интерактивных заданий по алгебре.

2. Определить педагогические требования к разработке компьютерных программ открытых интерактивных заданий.

3. Разработать методику применения компьютерных программ открытых интерактивных заданий по алгебре в основной школе и проверить экспериментально их эффективность.

^ Ведущей идеей исследования выступает утверждение о том, что результаты обучения алгебре в основной школе будут высокими, если на основе определения дидактических возможностей компьютерных программ эффективно их применять в процессе обучения.

^ Теоретические основы исследования: эффективные методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях применения компьютерных технологий, исследования в области применения информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, концепции информатизации образования, достижений в области разработки и применении компьютерных программ, выявленные возможности компьютерных технологий при обучении математике.

^ Методологической основой исследования явились фундаментальные работы ведущих ученых по дидактике [С.И.Архангельский, Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, П.И.Пидкасистый, Н.Ф.Талызина и др.], теоретические разработки в области компьютеризации образования [А.А.Андреев, Б.С.Гершунский, В.В.Гузеев, А.П.Ершов, Е.И.Машбиц, В.М.Монахов, С.Пейперт, Б.Баймуханов, Г.К.Нургалиева, С.Е.Чакликова, Ж.А.Караев и др.], труды по системе программированного обучения [В.П.Беспалько, Н.Ф.Талызина, Ж.К.Нурбекова и др.], исследования преимуществ компьютерных технологий в интенсификации обучения [М.М.Буняев, Я.А.Ваграменко, Д.М.Джусубалиева, А.К.Козыбай, Г.А.Козлова, И.И.Мархель, М.В.Меламуд, Ю.О.Овакимян, М.Ф.Поснова, А.Я.Савельев, С.С.Усенов, А.И.Тажигулова и др.].

Для реализации поставленных целей и задач исследования был использован комплекс теоретических и эмпирических методов: теоретический анализ педагогической, психологической, методической и специализированной (предметной) литературы по исследуемой проблеме; педагогическое наблюдение; опытно-педагогическая работа; обобщение педагогического опыта; опрос учащихся и учителей; наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование; проведение уроков алгебры с использованием компьютерных программ.

^ Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации:

- выявлены дидактические возможности использования компьютерных программ открытых интерактивных заданий;

- определены необходимые условия применения компьютерных программ в обучении алгебре основной школы;

- разработана методика применения компьютерных программ открытых интерактивных заданий в процессе обучения алгебре основной школы и апробированы условия их применения во время классных урочных занятий и самостоятельной работы учащихся.

^ Теоретическая значимость полученных научных результатов заключается в обобщении и дополнении классификации программных средств, используемых в обучении, разработке классификации аппаратного обеспечения компьютерных технологий, используемых при изучении алгебраических материалов в основной школе, определены работы учителя математики по созданию учебных программ с использованием компьютерных технологий и создании методики изучения темы «Квадратные уравнения» с применением компьютерных программ, что является весомым вкладом в теорию и методику информатизации образования.

^ Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что разработанные в ходе исследования материалы могут использоваться в работе учителя математики основной школы, а также при подготовке студентов-будущих учителей к применению компьютера в курсе алгебры. К числу таких материалов относятся разработанный пакет вопросников по теме «Квадратные уравнения»(язык программирования Delphi), разработанные на Macromedia Flash демонстрационная программа «График квадратичной функций», программа-тренажер «Квадратные уравнения», контролирующая программа и методические разработки для учителя по использовании этих программ.

^ На защиту выносятся следующие положения:

  1. Дидактические возможности применения компьютерных программ в процессе формирования у учащихся опыта учебно-познавательной деятельности, которые заключается в активизации учебного процесса, повышении познавательного интереса, обобщении и систематизации знаний по алгебре основной школы.

  2. Методические условия применения компьютерных технологий в учебном процессе, которые возникают для интенсификации процесса обучения во время классных-урочных занятий и самостоятельной работы школьников.

  3. Методика применения открытых интерактивных компьютерных программ в процессе обучения алгебре основной школы и пакет прикладных программ, реализующий разработанную методику на материале темы «Квадратные уравнения».RESUME


Aldabergenova Aigul Onalbekovna


^ METHODOLOGY OF DESIGNING COMPUTER PROGRAMS OF OPEN INTERACTIVE TASKS (USING THE EXAMPLE OF TEACHING ALGEBRA)


Special subject 13.00.02- Theory and methodology of teaching and educating (providing information in the system of primary, secondary and higher education)


^ Currency of research: Development of information-communication technologies (ICT) has led to “information blast” whereby people are unable to find and process large volumes of information necessary for professional or educational purposes. Education system has always been based on scientific and technological achievements which leads to their further development. So the modern education system must be based on newest achievements in information-communication technologies.

Research analysis of using computers in teaching mathematics leads to the conclusion that using open computer programs while teaching algebra in 7-9 grades has not been looked into. Moreover, making computer programs is very difficult and not easily available to those teachers of mathematics who do not have computer skills. This leads to the necessity of researching ways to develop pedagogical computer means by using methods for those users not having computer skills and developing methodology of using them while teaching mathematics.

At the moment there is a contradiction between the necessity of using computer programs of open interactive tasks and undeveloped methodology of designing them.

This contradiction stipulates the currency of this research and defines its issue: “Methodology of designing computer programs of open interactive tasks (using the example of teaching algebra)”.

Aim of research: based on defining didactic fundamentals of developing computer educational programs and their requirements and peculiarities, to substantiate methodology of designing computer programs of open interactive tasks and develop methodology of using them and check their effectiveness with the help of research.

^ Object of research: computerizing algebraic formation.

Subject of research: methodology of developing computer programs of open interactive algebra tasks at secondary schools.

Hypothesis of research: if methodology of using computer programs of open interactive tasks is developed and its system is used on classes, level of knowledge will rise, because system, action approach and differentiated ways of teaching are worked in practice.

Based on aim, subject and hypothesis the following tasks of research are defined:

  1. To define didactic opportunities of computer program interactive tasks for algebra.

  2. To define pedagogical requirements for designing computer programs of open interactive tasks.

  3. To develop methodology of using computer programs of open interactive tasks for algebra at secondary schools and check their effectiveness experimentally.

^ The main idea of research is the statement that the results of teaching algebra at secondary school will be high, if didactic opportunities of computer program are used in the teaching process.

Theoretical foundations of research: effective methods of organization of students' educational activity under the conditions of using the computer technologies, research in using of informational-communicational technologies in the teaching process, conceptions of providing information of education, achievements in developing and using of computer programs, showing the opportunities of computer technologies in teaching algebra.

Methodological foundations of research are fundamental didactic works of leading scientists [S.I.Arkhangelskiy, Yu.K. Babanskiy, V.P.Bespalko, P.I.Pidkasistyi, N.F.Talyzina and others], theoretical developments for computerization [A.A.Andreev, B.S.Gershunskiy, V.V.Guzeev, A.P.Ershov, E.I.Mashbits, V.M.Monakhov, S.Peypert, B.Baymukhanov, G.K.Nurgalieva, S.E.Chaklikova, Zh.A.Karaev and others], works of program teaching system [V.P.Bespalko, N.F.Talyzina, Zh.K.Nurbekova and others], research of computer technologies advantages in intensification of teaching [M.M.Bunyaev, Ya.A.Vagramenko, D.M.Dzhusubalieva, A.K.Kozybay, G.A.Kozlova, I.I.Markhel, M.V.Melamud, Yu.O.Ovakimyan, M.F.Posnova, A.Ya.Savelyev, S.S.Usenov, A.I.Tazhigulova and others].

For the realization of these aims and objectives of research the complex of theoretical and empirical methods was used: theoretical analysis of pedagogical, psychological, methodological and specialized (subject) literature on researching problem; pedagogical observation, experienced pedagogical work, generalization of pedagogic experience, survey of students and teachers, observation, communication, testing, questionnaire, algebra lessons with using of computer programs.

^ Scientific effectiveness of research is that in this research:

- didactic opportunities of using computer programs in the process of teaching are defined.

- necessary conditions for using computer programs in teaching algebra at secondary schools are defined.

- methodology of using computer programs of open interactive tasks in the process of teaching algebra at secondary schools has been developed and conditions of using it during lessons at school and independent work at home have been tested.

Theoretical importance of scientific results is in generalizing and supplementing programming means used in teaching, developing classification of hardware support of computer technology used in studying algebraic materials at secondary schools, work of teachers of mathematics on developing educational programs with the use of computer technology and developing methodology of studying the issue “Quadric equations” with the use of computer programs are defined which is a substantial contribution to the theory and methodology of computerizing education system.

^ Practical importance is that researched materials can be used by teachers of mathematics of secondary schools as well as when preparing students who are future teachers to use computers while teaching algebra. These materials include the developed questionnaire on the issue “Quadric equations” (programming language Delphi), demonstration program “Diagram of quadric functions” developed with the help of Macromedia Flash, training program “Quadric equations”, controlling program and methodology developments for teachers using these programs.

The following positions are on the defence:

  1. Didactic opportunities of using computer programs in the process of creating of student's experience of educational activity, which consist in activization of the teaching process, rise of cognitive interest, generalization and systematization of algebra knowledge at secondary school.

  2. Methodological conditions of using computer technologies in the teaching process, which appear for intensification of the teaching process during lessons at school and independent work at home.

  3. Methodology of using open interactive computer programs in the process of algebra teaching at secondary school and the package of application program, which realizes developed methodology with the material of the theme “Quadric equations”.


1   2   3Похожие:

Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі iconАлдешов сапарғали ергенұЛЫ
...
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі icon«Филология пәндері бойынша ледагогика және бастауыш оқыту әдістемесі» кафедрасы диплом жұмысы тақырыбы: «Бастауыш мектепте қазақ тілінен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі»
Сыныптан тыс жұмыстардың оқушы тілін ауызша дамытудағы педегогикалық көзқарастар
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі iconКіріспе дипломдық зерттеу жұмысының өзектілігі
Бұл сөзсіз, оқытудың тиімді технологияларын жасаудың, жетілдірудің мықты стимулы қызметін атқарады
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі iconҚазақ тілін дидактикалық ойындар арқылы қатысымдық тұрғыдан меңгертуде қазақ тілінің салалары өзара бірлікте қарыстырылады
М. Әуезов атындағы ОҚму 0315 -«Педагогика және бастауыш мектеп әдістемесі» мамандығының 4- курс ПӨ 01 4к1 тобының студенті «Бастауыш...
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі iconЖоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын
Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына жалпы орта, техникалық...
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі iconАшық баяндама Жаңақоныс негізгі мектебінің Білім беру және дамыту
Ашық баяндамада статистикалық мәліметтер бойынша ауылдық округтың санағы бойынша Жаңақоныс негізгі мектебі білім беру мекемесі болып...
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі icon7-сынып/ Өткізген: қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің
Көрнекілігі: интерактивті тақта, жазушының портреті, Есіл өзенінің, саятшының суреттері, алты қырлы кубик
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі iconЖолда жүру ережесіне арналған апталығына мектепішілік жоспар құрылып бекітілді
«Бағдаршамды білейік, аман – есен жүрейік» атты 5-9 сыныптар арасында ашық тәрбие сағаттары өткізілді. Бастауыш сыныптары «Мен және...
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі iconБөлім. Компьютерлік ойындардың агрессивті мінез-құлқына әсер ету факторы ретіндегі проблемаға теориялық талдау
Негізі
Алдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі iconI кезең бойынша ашық тендер өткiзетiндiгiн хабарлайды
«Негізгі құралдарды сатып алу және сату», «Жүйелер мен қондырғыларды, ғимараттарды қайта құру және құрылыс жұмыстары» лоты бойынша(Шымкент...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов