Мазмұны Кіріспе icon

Мазмұны КіріспеНазваниеМазмұны Кіріспе
страница2/4
Дата06.05.2013
Размер0.79 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4

^ 1.2. Білім берудегі инновациялық технологияларға шолу

Егер жалпы білім беретін және жоғары мектептер өскелең ұрпаққа жинақталған тәжірибе беру бойынша міндеттерді нәтижелі шешетін болса үздіксіз білім беру идеясы қазіргі заманғы жағдайда іске асуы мүмкін. Өскелең ұрпаққа тәжірибе беруге ақпаратпен жұмыс істеу әдістеріне, жаңа білімдерді құру әдістеріне, ең маңыздысы - әлемнің дамуы туралы білімдердің қажетті деңгейін қалыптастыратын әдістерге үйрету. Сондықтан әрбір оқытушыға және оқушыға «оқыту» мен «үйрену» процестерін игеру үшін 3 тілді меңгеруі қажет: ана тілін, ғылым тілін және технология тілін.

Соңғы жылдары ғылым саласында жаңа мектеп құруда мектептің даму үрдісін зерделеуде білімнің жаңа бағыты ретінде педагогикалық инновация дамып келеді.

Инновация дегеніміз - жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз - тек қана жаңалық енгізу, ұйымдастыру, яғни инновация үрдісі мазмұнды дамытуды, жаңаны ұйымдастыруды, қалыптастыруды анықтайды, ал жаңаша деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс-тәсілі мен технологиясын қамтитын құбылысты түсінеміз делінген.

Энциклопедиялық сөздіктерді инновация - әртүрлі анықталады. Үлкен энциклопедиялық сөздікте бұл ұғым жаңаша білім беру деп түсіндіріледі.

Ал, А.И.Кочетов инновация ұғымына төмендегідей анықтама береді. Көрсетілген деңгейге апаруды қамтамасыз ететін теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекетін бір тұтас бағдарламасы. Алайда Р.Масырова мен Т.Линчевская мұндай анықтамамен келіспейтіндігін білдіреді. Олардың тұжырымдамасында, егер баратын деңгей алдын-ала көрсетілген болса, ол қандай инновация делінген.

Тәжірибелер көрсетіп жүргендей кез келген инновация - мөлшерлі іс әрекеттің шегіне ұмтылу және одан шығуы. Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселердің түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. Жаңару дегенімізді былай деп түсіндіреді: жаңару –белгілі бір адам үшін әділ түрде жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданылған уақытымен анықталатын жаңа идея /Масырова, Линчевская. Инновационные школы в Казахстане. РВК, Алматы/.

Осы тақырып төңірегінде жүргізілген зерттеулерді талдасақ, бұл терминнің шығу тегі жөнінен бір пікір қалыптаспағандығын көреміз. Көптеген зерттеулердің айтуынша, бұл термин қоғамдық ғылымға пайдаланылады. Педагогикалық категория ретінде инновация салыстырмалы түрде жасалынады. Сондықтан бұл ұғымға анықтама беруге әр түрлі пікір таластың болғанымен керемет бір кереғар пікір немесе түсініспеушілік жоқ. Демек инновация терминін анықтауда барлық авторлардың пікірлерін салыстырсақ, аса алшақтық жоқ десе болғандай. Олардың ойынша инновация – педагогикалық категорияға жатады және ол мектептегі құбылысқа тың жаңалық жаңа бағдарламаны, оқу жоспарын, әдіс-тәсілдерді оқу және тәрбие жұмыстарына енгізу болып табылады.

Инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: 1)Жеке түрі (жеке дара, бір-бірімен байланыспаған); 2) модульдік түрі (жеке дара кешені, бір-бірімен байланысқан); 3) жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын).

Ал кейбір ғылыми әдебиеттерде инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге бөледі.

^ Модификациялық инновация – бұл қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф.Шаталовтың метематикаға жазған тірек конспектісі және оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады.

^ Комбинаторлық инновация – бұдан бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған тіл мен әдебиетті оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел.

^ Радикалдық инновацияға - білімге мемлекеттік стандарттарды еңгізу жатады. Мемлекеттік стандарт білім беруде негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады.

Жеке –бағдарлы оқыту технологиясын конструкциялау жеке тұлғаның өзіндік дамуын және әрі қарай дамуын қамтамасыздандыратын жеке бағдарлы білім беруге ауыса алады және ауысуы керек.

Жеке-бағдарлы оқыту білім беру процесіндегі әрбір оқушыда қызуғышылықты, субъективті тәжірибені, танымдық мүмкіндігін, қабілеттігін тудырады. Ізденісті оқуға баулу.

Жоғарыда айтылып өткендей инновациялар-өзгертулер білім беруге ізденісті оқуға баулуды жүзеге асырады.

М.Клариннің пікірінше әлемдік педагогикада оқыту барысында дамытудың бағыттарын көздеп отыр дейді. Мұнда дидактикалық ізденістер тенденциясын анықтайды.

Оның ойынша, ізденісті оқуға баулудағы дидактикалық ізденістер:

- білім берудің потенциалын екпінді дамыту.

- ізденісті іс-әрекеттің өздігімен жан-жақты бағаланады.

- жоғары танымдық деқгейде дидактикалық мақсаттар қояды.

- педагогты оқуды зерттеу бойынша сыңар етіп тағайындайды.

-педагогтың оқушыларымен өзара жұмысында жеке кәсіптік дайындығын байқатады.

Ізденісті оқуға баулудың базалық моделі болып шығармашылық ізденіс ретіндегі оқыту моделі табылады: проблеманы шығару, туғызу, ғылыми болжам жасау, оны тексеру, танымдық процесс пен нәтижеге танымдық рефлекс туындайды.

Мұндай оқыту дискуссия мен ойынды модельдеу, негізінде құрылады. Оқушы оқу процесін белсенді қатысушы – яғни зерттеуге қатысушы ролін ойнау арқылы өткізуі. Отандық және ресейлік мектептердің қазіргі даму барысында инновациялық ізденіс төмендегідей бағыттарда жүріп жатыр білім берудің мазмұнын қалптастыру жеке тұлғаны дамытуға арналған жаңа әдіс жүйе педагогикалық технология құру және оны жүзеге асырып үйрену жаңа үлгілердегі оқу мекемелерін жасау оларға енетіндер – гимназия, лицей, колледж кез келген инновациялық үрдістің нысаны - оқушы.

В.Кларин инновациялық білім беруді екі негізгі типін бөліп көрсетеді. Инновациялар - жаңалықтар, оқу процесін жаңартады. Олар кепілдік берілген нақты нәтижелерге жетуге бағытталған. Олардың негізінде білім беруге технологиялық тұрғыда кірісуді қажет етеді.

Инновациялар - өзгертулер оқу процесін айналдыратын бұл типтер, зертеу жұмыстарын қамтамасыздандыруға негізделген. Осыларға сәйкес жоспарланған жобалар техникалық ортаны жасауға және оқыту барысында технологияны қолдануға бағытталған.

Технология-грек тілінен аударғанда techne (өнер, қолөнер, ғылым) және logos (ұғым, ілім) дегенді білдіреді. Шетел сөздіктерінде: «технология» - өндірістік процестерді жүргізу құралдары мен әдістері туралы білімдердің жиынтығы. Технологиялардың көмегімен ақыл-ой ақпараты практикалық шешімдердің тіліне аударылады. Технология - бұл білім беру әдістері сонымен қатар жеке түрінде білім беруге қатысады. Кез-келген білім беру не технология, болмаса өнер болуы мүмкін. Өнер интуицияға негізделген, ал технология ғылымға. Бүкіл процесс қайтадан басталуы үшін өнерден басталады, технологиямен аяқталады.

Білім берудегі қазіргі заманғы технологиялардың көмегімен жаңа білім беру парадигмасы іске асатын құрал ретінде қарастырылады. Білім беру технологияларының даму тенденциялары тұлғаның өзін-өзі тануына және өзін-өзі дамуына мүмкіндік беретін гуманитарлық білім берумен тікелей байланысты. «Білім беру технологиялары” термині ''оқыту технологияларына” қарағанда көлемді. Өйткені, білім беру технологиясында оқушының тұлғалық сапасын дамыту және құрумен байланысты болатын тәрбиелік аспекті бар.

ЮНЕСКО құжаттарында оқыту технологиясы техникалық және адамдық ресурстар білімін игеру және оқытудың барлық процесін анықтау, қолдану және құрудың жүйелі әдісі ретінде қарастырылады. Бұл технология анықтамасы үздіксіз жаңа (экологиялық, ғарыштық, ақпараттық) технологиялар пайда болса да толық және дәл мәліметті бере алмайды.

Технология - жалпы түрінде бұл мақсат қалай және қандай өнімнің нақты түріне енеді немесе оның бөлімін құрайды деген сияқты ойдан шығарылған жүйе. Мысалы: ғылыми және әдістемелік әдебиеттерден технологиялар анықтамасының бірнеше варианттарын айтып өтелік:

-практикалық мақсаттарға жетудің техникалық әдістері;

-адамның өмір сүруі үшін қажетті заттарды алу үшін қолданылатын әдістердің жиынтығы;

-адамның білім беруін ұйымдастыру әдістері мен процедураларының жиынтығы;

-адамның тәртібін модельдеу үшін қолданылатын құралдар;

Білім берудің қазіргі заманғы технологиясының нұсқауы, төмендегі принциптердің қатысуымен жасалуы тиіс:

- дидактикалық жүйені көрсететін технологияның бүтіндік принципі;

-қойылған мақсатқа жету үшін нақты педагогикалық ортада технологияларды қайта өндіру принципі;

-сәйкес келетін педагогикалық жүйелердің өзін-өзі дайындау механизміне әсер ететін факторлардың приоритеті және педагогикалық құрылымдарының қисықтық принципі;

-оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына және оның танымдық қабілеттілігіне оқыту процесінің бейімделу принципі;

-біріктірілген білімдерді құру үшін оптимальді жағдай жасайтын оқу ақпараттарының потенциалды көп болу (артық болу) принципі;

Сонымен технология көмегімен білімдерді, дағдыларды, біліктілікті игеру процесінде тұлғалық қасиеттің дамуында нәтижелі шешімге жету мүмкіндігі қамтамасыз етіледі.

Гуманитарлық технология - адамдардың өзін көрсету, олардың интеллектуалдық қасиеттерін өздерін жүзеге асыруы технологиясы.

^ Технологияның классификациясы. Техникалық және экономикалық технологиялардың тиімділігі: Мысалы: Гуманитарлық технологияларды қолдануда бизнесмендер мен менеджерлердің қаншалықты жетілдірілгенімен анықталады. Кейбір социологиялық зерттеулер бойынша шаруашылық жетекшілері өздерінің білімдері мен қабілеттіліктерін 30 пайызға, ең жоғарғысы 70 пайызға жетілдіреді. Неғұрлым олардың басқару - гуманитарлық дайындығы төмен болса, соғұрлым олардың жеке тұлғалық іскерлік потенциалдары төмен болады. Бұл дайындықты жақсарту өндірістік кәсіпорындарда еңбек өнімділігін 25-30 пайызға, ал жеке жағдайларда 40-60 пайызға жоғарылатуды қамтамасыз етеді.

Технологиялық және экономикалық техникалармен қатар, біздің өмірімізде әлеуметтік техникалар пайда болды. Олар шет елдерде бұдан бұрын белгілі болған. Бұған қызығушылық ХХ ғ. 70-80 жылдары Болгарияда 2 ірі жұмыстардың пайда болуына байланысты пайда болды. Бұл Н.Стефановтың ”Қоғамдық ғылымдар және әлеуметтік технология” және М.М.Марковтың «Әлеуметтік басқарудың нәтижелілігі”. ХХ ғ. 60 жылдары пайда болған әлеуметтік психология және социология көмегімен әлеуметтік процестерді басқару бойынша зерттеулер мүмкін бола бастады. Бұл өз кезегінде әлеуметтік, инженерияны, содан кейін әлеуметтік технологияларды қажет ете бастады. Бірақ бұл аталған ғылыми-қолданбалы аймаққа кеш қосылу, оның түсінігінде әр түрлі көзқарастарға әкелді, көбінесе әлеуметтік технологиялар, адам жүргізетін технологиялармен бірге жүреді. Әлеуметтік технологиялар адам өмірінің маңызды мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Оларда негізінен әлеуметтік құбылысқа назар аударылады. Адам мұнда обьект ретінде де, мақсат ретінде де болмайды. Оларда өзінің обьекті және соған сәйкес өзінің мақсаттары болады. Сондықтан бұл аталған технологиялар түрінің мамандануы пайда болады.

Гуманитарлық технологияларға: футурологиялық, ситуациялық және күнделікті технологиялар жатады.

Футурологиялық гуманитарлық технологиялар болашақта мүмкін болатын нұсқаулардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени, моральді-психологиялық және демографиялық “болжам” жасайтын синоптикалық картаны қайта өндіреді. Бұл технологиялар көмегімен еңбек ұжымдарының аймақтың қоғам жағдайының нақты моделі болжамдалады. Бұл өзінің жұмысында жаңа мәселелерді шешуге дайын болуға қызығатын жетекшілер үшін өте маңызды.

Ситуациялық гуманитарлық технологиялар - қандай да бір жағдайлардың себебі бойынша қолданылады және өңделеді. Мысалы: төтенше жағдайларда адамдардың тәртібін басқару. Бұл технологиялар бойынша арнайы тренингтер жұмысшылардың кәсіби оқуы жүргізіледі. Көбінесе ол ”ситуация-жанжал” немесе іскерлік ойын түрінде жүргізіледі.

Күнделікті гуманитарлы технологиялар әмбебап болып табылады. Мысалы: кәсіби оқыту технологиялары, дарынды адамдардың іздену технологиялары.

Кез-келген гуманитарлық білім технологиялы емес екені белгілі. Біріншіден гуманитарлық білімдер танымдық бағытпен сипатталады. Екіншіден оларға абстрактылық өздігінен түсіндіру мүмкіндігі сәйкес келеді. Үшіншіден оған көркемік тілдің байлығы, символдардың әр түрлі болуы, тақырыпшалар тән.

Гуманитарлық ақпараттарға белгілермен белгі қою аз нәтижелі. Алынған нәтижелер шартты түрде. Мұның бәрі гуманитарлық ақпараттың техникалық өңдеу үшін мазмұны жағынан да формасы жағынан да қиын екендігін көрсетеді. Гуманитарлық технологиялардың мазмұнын айта отырып келесіні тұжырымдауға болады: гуманитарлық технологиялар –бұл ғылыми-гуманитарлық білімдердің жүйесі, оларды қолдану нақты шарттардың, құралдардың және тәсілдердің көмегімен нақты адам жүргізетін жұмыстарды іске асыруға мүмкіндік береді.

Технологияда обьект мен ой төмендегілерді анықтайды: ғылыми-гуманитарлық білімдер, шарттар, құрылымдар және әдістер. Гуманитарлық технологияда обьект ретінде өмір, жеке тұлғалардың өмір сүруі әр түрлі әлеуметтік қоғамдар адам мен табиғаттың бір-бірімен әрекеті қарастырылады. Бұлар ғылыми көлемді технологиялар. Әрбір технологияларды жасау үлкен көлемді ақпараттарды олардың арнайы іріктелуін, жаңа ғылыми зерттеулер нәтижелерін қолдануды қажет етеді.

Теориялық деңгейдегі қателерді адамдар жеке басының қадір-қасиетіне немесе денсаулығына зиян келтірмес үшін азайту қажет. Бұл үшін оларды жасау кезінде ”концепция-болжам-версия-нұсқа” схемасы бойынша көп рет логикалық ойлану қажет.

Гуманитарлық технологияларда ойға жету үшін кепілдіктің төменгі коэффициенті бар. Гуманитарлық технологиялардың ”соңғы” нәтижелерінің кепілді болмауы олардың обьектісінің бір-біріне қарсы болмауы олардың обьектісінің бір-біріне қарсы болуымен сипатталады.

Гуманитарлық технологиялар кәсіби жұмыстың негізгі түрі. Оларды игеруге тұлғалық және іскерлік сапалары бар адамдардың ғана қолы жетеді. Гуманитарлық педагогиканың технологиялық ерекшеліктері.

Педагогикалық жүйе дегеніміз тұлғаға мақсатты түрде бағытталған бір-бірімен тығыз байланысты тәсілдер, әдістер мен процестер.

Педагогикалық технология деген бұл іс жүзінде жүзеге асырылатын педагогикалық жүйенің нақты жобасы. Демек, кез-келген педагогикалық технологияның негізінде жүйелік қатынастар жатыр. Жүйе – мүшелік тұтастық (сынып, мектеп, жоғары оқу орны, топ т.б.). Мысалы, компьютер – жүйе, онымен жұмыс істеген оқушыда. Бірақ бірге олар қосылған жаңа жүйені құрастырмайды, олар тек қана өзара іс-қимылы бар кешенді жүйе. Кешен - өзара іс-қимылы бар, бірақ та жеке тіршілік ететін жүйе. Педагогикалық технология нақты технологиялық процестерде жүзеге асырылады. Технологиялық процесс оқыту ой тұжырымдамасында мысалға, нақты тақырыпты оқыту тәсілдері мен формалараның жүйелелігі жатады, және де әр түрлі есептер шығару кезінде дағдыларды шығару мақсатындағы сарамандық міндет бірдей оқыту технологияның көмегімен шешіледі.

Оқыту (тәрбиелеу) технологияның тұтастығы оның үш құрамдас бөлігімен қамтамасыз етіледі:

 • ұйымдастыру формасымен;

 • дидактикалық процеспен;

 • мұғалімнің (немесе оқыту техникалық құралдары) мамандығы.

Педагогикалық технологияның тақырыбы болып мұғаліммен оқушының әр түрлі жағдайлардағы нақты өзара іс-қимылдары, олар оның құрастырылған, жүйеленген, бағдарланған, оқыту және тәрбиелеу стандарттарға сай тәсілдер негізінде компьютер мен техникалық құралдар қолдану арқылы ұйымдастырылады.

Педагогикалық технологияның міндеттері:

 • әр түрлі қызмет саласындағы іскерлік пен дағдылардың шыңдалуы, білімнің тереңділігін, беріктілігін арттырылуы.

 • Мінез – құлықтағы әлеуметтік құнды әдеттермен формаларды нығайту және арттыру.

 • Технологиялық құрал-саймандармен жұмыс істеуге үйрету.

 • Технологиялық ойлау дағдыларын дамыту.

 • Оқу міндеттерімен қоғамдық пайдалы еңбек ұйымдастыруда технологиялық тәртіпке сай нақты әдеттерді тәрбиелеу.

Дидактикалық процесте (процес дегеніміз объективті тіршілік ететін қозғалыс) тәрбие процессі және оқу процесі түрлеріне бөлінеді. Тәрбие процесінде ұйымдастыру үшін нақты мақсат қою жұмысын жүзеге асыру қажет. А.С.Макаренко айтқандай, педагогикалық ғылымның шын мәнінде дамуы оның «тұлғаны жобалау» қабілеттілігімен байланысты, яғни тәрбие процесіндегі тұлғаның бойындағы қасиеттерді болжап қалыптастыру. Мақсаттардың анықтығы оқу-тәрбие процесіндегі қатал технологияға көшуін рұқсат етеді, ал бұл дегеніміз педагогикалық (тәрбиелік) процесстік сапасын едәуір көтерілуімен байланысты.

Жалпы, педагогикалық технологияның тереңдік мағынасы неде?

Біріншіден, педагогикалық технология тәжірибе жүзінде бұрынғы педагогикалық экспериментті жоққа шығарады да, оны алдын-ала жобаланған оқу-тәрбие процесс жолына аударады, кейін бұл жобаның сыныпта жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. Бұл «дидактикалық (тәрбие) түсініктеме тілдерінде мүмкін болып табылады.

Екіншіден, бұрынғы мұғалімдерге арналған сабақ жоспарларынан өзгеше, педагогикалық технология оқушының өзіндік жұмыс мазмұнын анықтайтын оқу-тәрбие процесіндегі жоба ұсынады, яғни бұл оқу танымдық жұмыс жобалануы кез-келген оқушылар санын жоғарғы тұрақты табысқа жетуге болады деген сөз.

Үшіншіден, педагогикалық технологияның айшықты қасиеті – мақсат білімділік процесі. Бұл педагогикалық технологияның негізгі мәселесі дәстүрлі педагогикадан басты айырмашылығы. Ол екі қырынан талқыланады:

 1. Мақсат білімділіктің болжамы және оқушылардың оқу бағдарламасын сапалы меңгеруін объективті бақылау.

 2. Жалпы тұлғаның дамуы.

Төртіншіден, педагогикалық технологияны нақты педагогикалық жүйе жобасы ретінде білу арқасында оның маңызды қағидаларының бірі – бүкіл оқу тәрбие процесінің тұтастық қағидасы. (құрылымдық және мазмұндық) тұжырымдауға болады. Тұтастық қағидасы педагогикалық жүйенің барлық элементтерінің үйлесімділігі.

Тұтастық қағидасы болашақ кез-келген педагогикалық жүйенің барлық элементтерінің үйлесімді. Өзара іс қимылына қол жеткізу қажеттілігін көрсетеді. Көлденең (бір оқу кезең шеңберінде тоқсанда, семестрде немесе оқу жылында; тігінен бүкіл оқу кезеңіне. Бұл жерде педагогикалық жүйенің (ПЖ) бұл элементіне өзгеріс енгізу үшін, басқа да элементтерді қайта құруға тура келеді. Мысалы, оқу мақсаттарын өзгерте отырып, бірақ оның мазмұнын және оқу процесін сол қалпында қалдырсақ, біз өзгерген формасын өзгерткен деформацияланған педагогикалық жүйеге тап боламыз. Тәжірибе көрсеткендей, олар өміршең емес. Бірақ әлемде жалпы педагогикалық технология деген не және жеке оқу «технологиясы» туралы түсініктемелер қалыптасып келеді.

«Педагогикалық технология» көптеген анықтама, түсінігі жайында мамандардың көпшілігі оларды үш маңызды жағдайлармен біріктіреді.

 • Оқытудың жоспарын құру, нақты анықтамалардың негізінде оқушылардың іс-әрекетін бақылау.

 • «Бағдарламалау» оқу процесінің бәрінде қатаң түрде оқытушының іс-әрекеттері (алғыс немесе жаза түрінде), оқытуға талап ету.

 • Оқушылардың алғашқы белгіленген эталонмен оқытудың нәтижесін кезеңдік тест жүйесі арқылы салыстыру.

Білім беру процесінің рационалдық стратегиясы оның құрылымын оқытумен жобалайды.

^ Бірінші кезең – оқытудың жоспарын құру, нақты анықтамалардың негізінде оқушылардың іс-әрекетін бақылау.

Екінші кезең – диагностикалық – білім деңгейінің тексерілуі. Оқушылардың қандай білім алғанын тексеру, жобамен емес әрқайсысын жеке – жеке тексеру.

Үшінші кезең – рецептуралық: оның маңында бағдарламалық оқытудың нәтижесін немесе іс-әрекеттіңн дамуын жинақтау.

^ Төртінші кезең – бақыланған жоспардың реализациясы оқытудың ұйымдастырылған шарттарымен қамтамасыз ету, қарастырылған технологияның тәртіптік тренинге енуі.

^ Бесінші кезең – алғашқы бақыланған енгізілген қорытынды эталонмен этаптық тест жүйесі арқылы бағалаудың нәтижесін және оқытудың тиімділік бағыты.

Экономикалық – оқу барысының резервін, мұғалімнің оптималды еңбегін және аз мерзімде жоспарланған жұмыстарының нәтижесін қамтамасыз етеді.

Корректорлық-оперативтік қайтарма байланыстарының мүмкіндігі дұрыс нақты мақсаттарға бағыт беру.

М.Чошанов «Оқытудың технологиясы» және «әдістемелік жүйе» түсінігін бере отырып, әрбір ерекшеліктері әрбір белгінің көрсетілуінен тұрады. Егер педагогикалық технологияда бұл белгілер неғұрлым көрнекті түрде көрініс берсе, онда олар педагогикалық, дидактикалық және әдістемелік жүйелерге көрнекті көрсетілмеуі де, не мүлдем көрсетілмеуі де мүмкін. Тағы да бір ерекшелік педагогикалық технологияда педагогикалық және дидактикалық, әдістемелік жүйелерде қатысатын мазмұнды компоненттер оларда көрсетілмеген. Педагогикалық технология немесе оқытудың технологиясы дидактикалық және әдістемелік жүйенің негізгі (процесуалды) бөлігі б.т. Мысалы, методикалық жүйе мынадай міндеттерді шешуге бағытталған болса:

 1. Нені оқыту керек?

 2. Не үшін оқыту керек?

 3. Қалай оқыту керек?

- ол кезде оқыту технологиясы ең алдымен үшінші сұраққа бір ғана толықтырумен жауап береді.

4. Қалай нәтижелі етіп оқыту керек?

Отандық педагогикадағы «Педагогикалық технология" түсінігі қаншалықты қолданыста болғанымен, сол уақытта да ол түсінік ұғыныңқы болмаған. Білім берудің қазіргі кездегі практикасында бұл ұғым стандартты емес ғылыми көріністерде ереже ретінде қолданылып, педагог жұмыстарының өндірілген әдіс-тәсілдерін, құралдарын білдіреді.

Технологияны түсіну үшін ең алдымен педагогикалық қызметтің өндірушілік белгісіне көңіл аудару қажет. әлеуметтік жоспарда бұл белгі, технологияның басқа белгілері – оның бұқаралық сипатымен байланысты.

Отандық педагогикадағы педагогикалық технология түсінігі педагогикалық технологияның әлемдік көрінісіне жақын болып келеді және білім беру процесінің қойылған диагностикаландырылған нәтижелерінің құрылуымен көрініс табады. (В.П.Беспалько – педагогикалық технологияның таныстырылуылары – М.; 1989 ж.).

Педагогикалық технология - қазіргі талапқа сай анықталып, іріктеліп, реттелген оқытудың жаңа мазмұн, әдіс – амалдарының дидактикалық талаптарының психологиялық-педагогикалық жиынтығы.


1.3. Кейстік оқыту технологиясының теориялық негіздері


^ Кейс әдіс интенсивті оқыту технологиясы ретінде оқушының өз бетінше ойлау және инициативашылдығын мен мұғалімнің творчестволықпен педагогикалық жетекшілік етуінің үйлесімділігіне ерекше мүмкіндіктер береді. Кейстер шешімдерді ұжымдық және жеке ізденісті қажет ететін практикалық проблемалар көрсетілген оқу материалы. Кейс сөзі ағылшын тілінен тәржімалағанда уақиға, іс деген мағынаны білдіреді.

Кейс әдісі немесе нақты ситуациялар әдісі шет елдерде экономикаға және бизнеске оқытуда кеңінен қолданылады. Бұл әдіс ХХ ғасырда АҚШ-тағы Гарвард университетінің Бизнес мектебінде, сол кездегі заңгерлерді даярлау технологиясынан алынып қолданыла бастады. Мұнда ерекше көңіл бөлінетін нәрсе студенттердің практикалық материалды өз беттерінше зерделу жұмысына берілді. 1910 жылы профессор Копленд бизнес өмірінен алынған ситуацияларды зерделуде пікірталасты қолданды. Ал 1921 жылы нақты ситуацияларды алғашқы жинағы жарыққа шығарылды.міне сол кезден бастап Гарвард бизнес мектебі нақты ситуациялар әдісінің негізіг насихаттаушысы б.т.

^ Кейс әдісі- оқушының мәселені нақты іс-әрекетте алынған теориялық білімін қолданып, талдау қабілеті, бейімдік дағдылар мен шеберлікті дамытуға және өз ұстанымын қорғауды үйренуге мүмкіндік береді.

Кейс - оқу-нақтылық ситуация.

Кейс - (оқу-нақтылық ситуация) - белгілі бір проблеманың шешімінің сипаттамасы.

Кейс - проблеманы түсінуге жағдай жасайтын белгілі ақпарат көлемін құрайтын, ситуацияның болжамы мен нәтижесін жобалайтын практикалык оқу құралы.

Соның ішінде оку-нақтылық ситуация нені білдіреді, жақсы ойластырылған оқу-нақтылык ситуация кейстегі қарастырылатын шешімдерді мұғалімдер мен оқушылар үшін тиімді білім беру тәжірибесіне айналдыруға көмектеседі.

• Қызықты оқиғаны айта отырып, басты кейіпкердің рөліне ену, цитаталарды ендіру.

• Оқырман үшін мәнді оқиғалар.

• Педагогикалық құндылықтарының болуы.

• Шиеленіс тудырып, оның шешімін табуға талпындыру.

• Әр түрлі аудиторияларды оқу мақсаттарына қолдану икемділігі.

• Оқытуға бағытталған қалыпты дамудың мәселелерін көрсетеді.

• Проблемаларды шешуге көмектеседі.

• Жан-жақты қолданылады.

• Әлеуметтік жауапкершілік сезімін ынталандырады.

• Қоғамдағы маңызды өзгертулерді жүргізуге жағдай жасайды.

• Көнерген проблемаларды шешу барысында басқарудың жаңа шешімдерін жасауға ынталандырады.

• Оқытудың жалпы және пәнаралык функциясын орындайды.

^ Оқу-нақтылық ситуациян алуда мұғалім «белсенді» немесе «енжарлық» рөлдерді атқаруы мүмкін. Кейде ол «талдауға» басшылық жасаса, кейде пікір-сайысты қорытындылаумен шектеледі. Мұғалім дәлелдеулердің қызықты желісін көргенде, оны қолдап немесе пікір-талас алаңынан өзгелерді алып шығып, басымдылық болғанын талап етеді. Сұрақты өзі қояды. Оқушылардың дұрыс жауаптарына демеушілік жасау арқылы өзінің басымдылығын нақтылай түседі және болып жатқан пікір-таласты қорытындылай отырып оқушылардың барлығын өзі алаңнан алып шыға алады. Бұл барысында «миға шабул» әдісі жүзеге асады деп есептеуге болады. Себебі, сұрақтарға жауап беру уақыты шектеуленеді.

Бұдан шығаратын қорытынды кейс әдісін бойынша проблемалық ситуацияны шешу үшін қандай бір жұмыс әдісін таңдау қажет. Әрине ол оқу бағдарламасы бойынша бір тарауға немесе бір тақырып көлемінде ұйымдастырылуы мүмкін.

Мұнда және бір ескеретін нәрсе кейс әдісі бойынша мұғалімнің педагогикалық қызметі қандай болуы керек. Мұғалім іс-әрекетінің стратегиялары болады:

1. Мұғалімнің жағдайды шешудегі қосымша сұрақтар немесе ақпараттар түрінде сілтеме - негіздері.

2. Оқушы проблема бойынша жұмыс істеп шешімін тапса, мұғалім араласпайды.

3. Нақты жағдайларға мұғалімнің өз жауабы.

Мұғалім бірге-бір деп аталатын нағыз «қызығушылықпен сұрақ» тудыруы мүмкін. Оқушының айтар ойы, ұстанымы мен ұсынысы көптеген сұрақтардың арқасында тексерілуі мүмкін және ол бекіткен логика тыңғылықты талдауға алынады. Бұл тұста кейс әдісі бойынша білім алушының өз ұстанымы ескеріледі.


^ Кейс технологиясы бойынша жеке оқыту қағидаларыКейс ережелері

Мазмұны

1. Қызығушылық және силау, шыншылдық

Кеңесші немесе тәлімгер оқушыны силайды, бірақ міндетті түрде жағымды қарым-қатынас жасау шарт емес.

Ол шынай, бірақ проблеманың шешімі бойынша өз пікірін айтпайды. Болып жатқан оқиғаны түйіндейді. Ол жақсы тыңдаушы.

2.Өзара түсіністікке негізделген байланысты күшейту.

Бұл үшін өзара визуалды байланыс, яғни жаны ашу, шынайылық, силау, жеке сырын айту, әзіл. Оқушының кеңес алуда, жалпы тәлімгерден нені күтетінін айқындау. Бұған белгілі бір уақыт бөлу.

3. Эмоцияны көрсетуге мүмкіндік беріңіз.

Оқушыға өзін нені толғандырып жүргені туралы сұраңыз. Біріншіден – не болып жатыр?, Екіншіден - Өзін қалай сезінеді?, Үшіншіден – Одан ары қарай не болды? Әңгімеден соң осы әр деңгейде ол өзін қалай нені сезінгені туралы айтып беруін сұраныңыз.

4. Сенімділікке негізделген қарым -қатынас.

Оқушылар өздерінің қобалжуларымен бөліскенне соң өздерін жеңіл сезінуі тиіс, әсіресе бұл проблема олардың алдында бірінші рет болса.

5. Жағымды үміт пен нәтиже.

Егер оқушы өзін жақсы сезінсін десеңіз, олардың бойында болшақта жағымды өзгерістер болатындығына сендіріңіз.

6. Шындыққа жақын себептер мен оларды шешу жолдарын ұсыныңыз.

Себептерді түсіндіру сенімді болуы қажет. Проблема шешімі саналы түрде сезінетін проблемаға негізделуі қажет. Естеріңізге сақтаңыздар – жиі кеңес алатын болса, солғұрлым тез қабылданады. Бұл оқытудың тиімділігіне қойылатын негізгі талап мүмкін шешімдер ұсыну болып табылады.

7. Жеңіске жетуге мүмкіндік жасаңыз.

Сіз қол астыңыздағы адамдарға өзіңізбен сенімді жағымды қарым-қатынас жасай алатындығын көрсетіңіз.Осы ситуация шешімін табуға тағы да бір адамға көмектесе алғаныңыз сіздің жеңіске жетуіңізге көмектеседі. Сіздің көмегіңізбен ол біртіндеп өз ойында проблеманы айқындай бастайды. Бұл әлдеқайда жеңіске жетудің жемісті жолы екендігіне көз жеткізеді.

8. Дұрыс шешімді таңдау барысын мадақтаңыз.

Оқушының сын-пікір айтуына жағдай жасаңыз, бұл оның өзін-өзі бақылай білуіне көмектеседі. Оған өзінің таңдаған шешімі үшін жауапкершілікті мойнына алуға көмектесіңіз. Бұл үшін проблеманың шешілуі мүмкін екендігіне оны сендіру қажет.
Кейс-стадия - нақты оқу жағдаяттарын қолдана отырып оқыту әдісінің мазмұны:

1 этап. Оқушы ситуацияның жазбаша мазмұнымен таныса отырып өз беттерінше проблеманың мәнін түсінуге тырысады, бағалау барысында өз пікірін білдіре отырып дұрыс шешімін табуға тырысады.

2 этап. Аз топтарда жұмыс жасау. Оқушылар аз топпен (4-6 адам) кейс негізін құрайтын проблема шеңберінде пікір алмасады, және консенсус ізденісі бойынша және диалог тәсілі көмегімен ортақ шешімге келеді. Бұл этапта «брейсторминг», диалог, полилог, пікірталас, талас қолданылуы мүмкін.

3 этап. Жалпы топтық пікірталас (обсуждение) мұғалімнің басқаруымен өткізіледі. Әр топ проблема шеңберінде өз көзқарасын ситуациялар негізінде білдіреді. Пікірталас ерекшелігі, мұғалім жауаптарға сапалы баға бермейді, кез-келген жауап дұрыс деп қабылданады (мүмкін).

^ Оқушының меңгеретін біліктіліктері: ақпаратты зерделей және жүйелей білу біліктілігі; сөйлей білу, пікірталастыра білу, өз көзқарасын дәлелдей білу біліктілігі.

^ Кейс технологиясы бойынша оқушының білімін бағалау критерийлері: І вариант. Кейсті бағалаудың бес критерйін белгілеу:

А – материалды білуі және түсінуі;

В – ақпараттарды зерделеу;

С – ақпараттық кеңістікті қолдану;

Д – ой-толғау логикасын тұрғызу;

Е – кейсті презентациялау.

Әр критерий максимум 3 баллмен бағалау ұсынылады, ғни оқытушы максимум 9 балл қоя алады.

ІІ вариант. Оқушылардың шығармашылық жұмысы ретінде кейсті бағалаудың 3 критерий тобы ұсынылады: А – оқу материалын білуі және түсінуі; В – ақпараттарды зерделеу және бағалау; С –ой-толғау логикасын тұрғызу.

^ Критерийлерге сәйкес оқушылардың жетістіктерін бағалау

Критерий

Бағалау (3балл)

А. Теориялық материалды білу және түсіну.

Сәйкес мысалдар келтіре отырып студенттер қарастырылатын ұғымдарды нақты және толық анықтайды.

В. Ақпаратарды зерделеу және бағалау.

Оқушы салыстыру және жалпылау тәсілдерін ұтымды пайдалана отырып талдау категориясын қолданады, проблема бойынша өзінің жеке бағасын береді.

С. Ой пікірін айту.

Ой тұжырымын жасау барысында берілген жауаптар анық және бірреттілікпен беріледі. Берілген тезистер аргументті мысалдармен беріледі. Әр түрлі көзқарас айтылады және өздерінің жеке бағасы беріледі.

^ А критерий. Оқушы білуі тиіс:

- кейс тақырыбын анықтау;

- сұраққа жауап беруге қажетті базалық ұғымдар мен теориялар көлемін белгілеу;

-әртүрлі терминдер мен ұғымдарды түсіне білу және орынды қолдану;

- ұғымдарды сәйкес мысалдармен толықтыру.

^ В критерий. Оқушы білуі тиіс:

- негізгі талдау категорияларын қолдану;

- себепті-салдарлы байланысты анықтау;

- салыстырмалы сыпатты аппаратты қолдану;

- берілген проблема бойынша жеке субьективті баға беру.

^ С критерий. Оқушы білуі тиіс:

- зерттеу сұрақтарын анықтау;

- мағынасы бойынша кейсті бөліктерге бөлу;

- бір бөліктен екіншісіне өтуде ой-тұжырым логикасын сақтау;

- кейстің негізгі ережелеріне аргумент келтіру;

- аралық және қорытынды шешімдер келтіру.

ІІ тарау. Жоғары сынып оқушыларын «Авто ісі» пәніне оқытудың әдістемелік негіздері

2.1. «Авто ісі» пәнін оқытудың мазмұны


Білімнің мазмұны – оқыту процесі компоненттерінің бірі. Бұл ғылыми білімнің, іскерліктің және дағдының жүйесі. Осы жүйенің негізінде оқушылардың ақыл-ойы, қабілеті дамиды, ғылыми көзқарасы, мінезі қалыптасады.

“ Білім беруді жетілдірудің негізгі талаптарының бірі – оқу пәндері бойынша сабақ беру деңгейін арттыру, оқу пәндерінің негізгі ұғымдары мен жетекші идеялары барынша айқын баяндалатын болсын, оларда ғылым мен практиканың жаңа жетістіктерінің қажетті түрде көрініс табуын қамтамасыз етілсін” – деп мектеп реформасында жазылған.

Оқыту процесінің табысты болуы: біріншіден, мұғалімнің өз пәнінен теориялық және практикалық дайындығына, оқу процесін ұйымдастыра және басқара білуіне; екіншіден, білім дарзығына, жоғары мәдениеттілігіне, ғылым мен техника жетістіктерін пайдалана білуіне; үшіншіден, мұғалім мен оқушының арасындағы адамгершілік өзара қатынас және бірлікке байланысты.

Білім беру саласында оқыту процесінің мәні өте зор, өйткені осы кездегі қоғамдық - өндірістік қатынастардың дамуы оқытудың ғылыми – практикалық деңгейіне байланысты. Оқыту процесін ұйымдастыру барысында оқушы және оқушылар ұжымы біржағынан оқыту обьектісі, екінші жағынан оқыту субьектісі болады. Осыған орай, оқыту процесінде мұғалімдер мен балалар ынтымақтастығы, олардың шығармашылық еңбек етулеріне зор сүйеніш болады.

Кәсіптік білім берудің екі сатысы бар: орта мамандар даярлайтын арнайы оқу орындарын (Кәсіптік мектеп, лицей), жоғары мамандар даярлайтын оқу орындары (институт, университет, академиялар).

Арнайы орта және ЖОО кәсіптік білім беру мазмұны бір-бірімен өзара байланысты үш бағытта құрастырылады:

 • мамандыққа байланысты теориялық білім беретін арнайы пәндар;

 • практикалық білім беретін – кәсіптік шеберлікті меңгеру;

 • жаратылыс-математикалық және гуманитарлық ғылымдардың негіздерін меңгеру.

Кәсіптік білімнің негізі – жалпы және политехникалық білім. Осы білімнің негізінде арнайы орта және ЖОО бітіретін мамандардың жалпы ғылыми даярлығы кеңиді, сауаттылығы артады, өз мамандығын терең меңгереді.

Біз өзіміздің ұсынып отырған «Авто ісі» пәні бойынша жоғары сыныптар орта мектепте немесе МОӨБ білім алады. «Авто ісі» пәні бойынша жоғары сынып оқушылары алдымен әлемдік және өз елімізде шығарылатын автомобиль түрлерімен және олардың негізгі механизмдерімен танысады, жұмыс істеу принциптерін зерделейді. Қарапайым техникалық күтім жасау және жөндеу жұмыстарының түрлерімен танысады.

Олар 10-11 сыныптарда пәнге жалпы бөлінген сабақтарды оқу барысында арнайы жабдықталған кабинеттермен жөндеу шеберханаларында білім алады. Теориялық білімдерін практика барысында іске асырады. Сонымен қатар оқушылар автомобильдердің қарапайым макеттерін жасайды.

1   2   3   4Похожие:

Мазмұны Кіріспе iconМазмұны Кіріспе І тарау. Каржылық есеп берудің тұжырымдамалық негізі
...
Мазмұны Кіріспе iconМазмұны Кіріспе 5 1 тарау. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы
Кіріспе 5
Мазмұны Кіріспе iconМазмұны кіріспе 3 i-тарау
Кіріспе 3
Мазмұны Кіріспе iconМазмұны. Кіріспе

Мазмұны Кіріспе iconМазмұНЫ
Кіріспе б
Мазмұны Кіріспе iconМазмұны кіріспе

Мазмұны Кіріспе iconМазмұны кіріспе

Мазмұны Кіріспе iconМазмұны. Кіріспе i-тарау. Бастауыш сыныпта оқытудың мәні мен мазмұны
Бастауыш сыныпта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері
Мазмұны Кіріспе iconМазмұны. Кіріспе i-тарау. Бастауыш сыныпта оқытудың мәні мен мазмұны
Бастауыш сыныпта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері
Мазмұны Кіріспе iconМазмұны Жоспар бет
Кіріспе
Мазмұны Кіріспе iconМазмұны Кіріспе І тарау. Аминдер

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов