Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады icon

Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табыладыНазваниеҚазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады
страница2/4
Дата06.05.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4

^ 2. АРНАЙЫ БӨЛІМ

2.1 Технологиялық ішкешеннің басқару объектісі ретінде

сипаттамасы

Контактілік процестерінің мақсаты- күкіртті ангидриттің процестердің жеке сипаттамалары және материалдық ағындар бойынша байланыс жағдайларымен туындаған процесті енгізудің мүмкін болатын аймақтарын сақтай отырып күкіртті тотығудың ең жоғары дәрежесіне жету.

Газ тотығуына әсер ету процесс бойында бірінші кабаттын кірісіне және бірінші, екінші қабаттан кейін жылуалмастырғышқа суық газды байпастау жолымен жүзеге асырылады. Аппарат аркылы газ шығындарын өзгерту және жүктеуіш қыздырғыштарда газдар қыздырылады.

Контактілік аппараты жұмысының негізгі көрсеткіші - тотығу дәрежесі және SО2 тотығу мөлшері бойынша өнімділік.

Технологиялық процестің жүру барысын аныктайтын фактор.шр-тотығуға кіретін газдар құрамы, аппаратқа жүктеме, қабаттардың кірістері мен шығыстарындағы температуралар, контактілік массасының белсенділігі, гидродинамикалық режим.

Технологиылық процесс жоис тарамдалу жүйесінің айнымалылары былайша жіктеледі:


- басқарушы

- басқарылатын

- басқарылмайтын, қадағаланбайтын.


Басқарушы айнымалылар:


- БА арқылы Q газының шығындары

- тотығу дәрежесі ε.

Басқарылатын айнымалылар :

- С so2 газындағы SО2 концентрациясы

- БА і-ші (i= 1,4] қабатына кіріс температурасы – ТHi

- БА і-ші (i = 1,4] қабатыныц шығыс температурасы - ТКг

- БА і-ші қабатындағы қысымның төмендеуі – ΔРi,

- m - ші қысымдауыштың кысьтмның төмендеуі ΔРт

- БА шығысындағы SО3 концентрациясы C so3

Басқарылмайтын қадағаланбайтын айнымалылар:


- газдағы оттегінің концентрациясы – C O2

- катализатордың ескіруі- у


1-ші суреттегі айнымалыларға сипаттама:


мұндағы х - кіріс айнымалыларының векторы

φ- ауытқу әсерлерінің векторы

U- басқарушы әсерлердің векторы

Басқару объектілерінің келесі ерекшеліктерін атап өтуге болады:

- басқару объектісі көпөлшемді болып табылады, яғни ол өзара байланысқан факторлар: кіріс, режімдік, жұлдыз параметрлері көпмөлшерімен сипаталады.

Кіріс координаталарына газдык ағынның мөлшерлік және сапалық сипатамалары жатқызылуы мүмкін. Режімдік айнымалылар контактілік аппаратында және қысымдауышта физикалық процестер жүретін жағдайларды анықтайды. Тотыққан газдың сапалық және мөлшерлік Көрсеткіштер шығыс параметрлері болып табылады;

Басқару объектісі контактілік аппаратында жүретін технологиялық процестің көпсатылылығымен сипаталады;

- басқару объектісі катализатордың ескіруі және газ тотығуына түсетін сипаттамалардың өзгеруінен туындайтын кездейсоқ ауытқулар арқылы пайда болған қадағаланбайтын басқарылмайтын ауытқулар әсеріне шалынады, бұл басқару объектісінің орнықсыздығын анықтайды;

Басқару объектісінің технологиялық режімі парамертлердің биіктік бойынша тарамдалуын сипаттайды, яғни басқару аппаратының әрбір қабатына жеке параметрлер сәйкес келеді;

- басқару объектісінің біркелкі еместігімен және периодтылығы мен сипатталатын металлургиялық қайта балқыту жұмысына тәуелді болады.


^ 2.2 Бақылау және реттеу жүйесінің қысқаша сипатамасы

Қазіргі кезде контактілік бөлімінін технологиялык процесін басқару практикасы барлық күкірт кышкылы өндірісі сиякты келесіге әкеледі. Тәжірибелер мен шаралар негізінде ішкешендерді басқару бойынша технологтар накты өндірістік жағдайлар кажетті кондициялык көрсеткіштері бар өнімдерді шығару бойынша жоспарлық талаптарды ескеріп процестердің бөлшектік технологиялық режімдерін таңдайды.

Таңдалған режім автоматты реттеу және қолдан басқарудың реттейтін органдарының жергілікті жүйелсрі көмсгімен бөліктеп жүзеге асырылады.

Технолгиялық процестің кейбір айнымалыларына байланысты қызмет ететін персоналға берілген режімді сақтау мақсатымен түрлі ауытқуларды болдырмай технологиялық операцияларға белсенді әсер ету керек болады.

Күкірт қышқылын өндіру бойынша ЖМЗ -дағы технолоғиялык Процестерді бақылау және реттеу жүйесі Гидроцветмет және Уралпрохим институттарының автоматандыру бөлімдерінің жобаларына сәйкес орындалған.

Шлюберже фирмасының ДЭЕМ негізіндегі автоматтандыру температураны және контактілік аппаратарының әрбір қабатына дейін және кейін, қысымдауышқа дейін және кейін, жылуалмастырғыштың кұбырлы кеңістігінің кірісі мен шығысындағы газ қысымын , газ шығындарын және онда SО2 -нің контактілік аппараттары бойында және газ өткізгіштің кейбір нүктелерінде болуын қадағалайды.

Қысымдауыштар үшін подшипниктер және берілетін кернеу мен тоқтың электрқозғауыштары орамдарының сигнализациясы мен бақылауы қарастырылған.

Автоматтандыру жобасында суық ауаның байласының дроссильдеріне әсре теу арқылы контактілік аппаратының барлык төртқабатына түсетін газ температурасын автоматты түрде реттеу қарастырылған. Қазіргі кезде контактілік аппаратының кірісінде (бірінші қабаттың алдында) газ температурасын реттеу жүзеге асырылған, ал барлық қалған параметрлері ЦПУ СХУ орындарына орнатылған күралдар көрсеткіштері бонынша ғана бақыланады. ДЭЕМ -ге газ шығындары және SО: концентрациясы жайлы ақпарат беріледі.


^ 2.3 Тарамдалған ішкешеніннің басқару мәселесінің қүрылымын анықтау

Мақсаттарды құрылымдандыру және есептердің кұрамын, олардың арасындағы байланыс сипаттарын таңдауға байланысты басқару мәселерін құрылымдандыру сатысы ТҮАБЖ жүйетехникалық талдауының негізгі және маңызды сұрақтарының бірі болып табылады.

Бұл сатының мәселесінің табысты шешімінің басқару жүйесінің үлестік құрылымын таңдауды және оның элементтерінің оптималды әрекеттестігін қамтамасыз етеді.

Басқару мәселерін құрылымдандыруды тарамдалған ішкешен аркылы шешу үшін әдебиетте [10,15] үсынылған келесі сатылардан түратын келісті колданамыз:

- ішкешен арқылы басқарудың ауқымды мақсаттарын таңдау;

- баскару жүйесінің алғашқы қүрьтлымын қалыптастыру;

- басқару объектісін кұрылымын талдау және бөліп көрсету;

- басқару мақсаттарын қүрылымдандыру;

- критерийлерді таңдау және басқару мәселелерін деңгейлер бойынша математикалық қойылымдандыру.

Металлургиялық өндірістің күкіртті газдардың шығындауы осы технологиялық ішкешеннің жүмысын анықтайтын негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер болып табылады. Сол себепті ішкешенмен басқарудың ауқымды мақсаты- толығымен қолданылатын металлургиялык газдарды таратудың оптималды режимін анықтау және жүзеге асыру.

Жоғарыда айтылған технологияның, практмкада қалыптасқан газ жолдарын басқару және өндірістік-технологиялық талдаудың баяндалуынан объектінің екідеңгейлі иерархиялык қүрылымын келесі деңгейлерді бөліп көрсете отырып анықтайық:

- ішкешен

- агрегат (контактілік аппараты) (сурет 2.1)
Қарастырылып отырған басқару объектісі кең жиіліктік спектрлі сыртқы әсерлерге шалынуы мүмкін. Конверторлык бөліктің агрегаттарының дискретті-үзді тудырады, ал тікелей цифрлық басқару жүйелерін қолданатын технологиялар айнымалардың орнықтылығы үздіксіз орындалады.

Мұндай басқару жүйесінде қажетті координацияның болмауы агрегаттар жұмысының ырғағының бұзылуына, технологиялық процестердің берілген режимдерінің ауытқуына әкеледі.

Объектінің көрсетілген ерекшеліктерін ескере отырып тарамдалған ішкешендермен басқарылатын жүйелердің құрылымын басқарудың екі деңгейлі құрылымын пайдаланып, иерархиялық жүйе класында көрсетейік.

Қарастырылып отырған жүйенің жоғарғы деңгейінде газдардың оптималды мәселесі, төменгі деңгейінде контактілік аппараттары бойында газдың оптимаолы таралымын бақылау және орнықтыру мәселелері шешіледі.

Басқару мақсатарының құрылымын талдауға кірісейік. Газдардың таралу ішкешендерінін таралу максатын келесі жолмен қалыптастырайық: контактілік аппараттары бойында газдың оптималды таралымын БА жылу режимдерінің бағасын және ағымдағы шығындардың мәндерін ескере отырып қамтамасыз ету.

Төменгі деңгейдің басқару мақсаты былайша қалыптасады: контактілік аппараттарға оптималды шығындарды жұмсау.

Құнартқыш - таратушы ішкешеннің қанағаттандыратын технология режимін сипаттайтын маңызды көрсеткіштердің бірі күкірт қышкылы және металлургия әндірістің газ жүктемесі бойынша келісушілігі болып табылады. Сол себепті жүйенің жоғарғы деңгейінде басқару критерийі Ғ ретінде 8О2 газын тұтынушылардың өнімділігінен SО2 ғаз көздері өнімділігінің ауытқуы қабылданады.


^ 2.3.1 Басқару жүйесінің қызмет етуінің жалпы алгоритмі


Басқару жүйесінің қызмет етуінің жалпы алгоритмі контактілік аппараты бойындарда газдарды оптималды таратуды іздеу жүйесін және тікелей цифрлық басқару процедурасының орындалуын қамтамасыз ету керек.

Алгоритмнің блок-схемасы 2.2-суретте келтірілген.

Блок 1. Датчиктерден алынатын бастапкы ақпарат сұралады жоне бастапқы массив қалыптастырылады.

Блок 2. Әрі қарай өңдеуге қажетті акпараттық массивтің бөлігін анықтау мақсатымен агрегаттар күйін талдау жүргізіледі.

Блок 3. Технологиялық процестердің сипаттамаларымен дрейфіне қажетті объектінің үлгілерінің бейімделуі жүзеге асырылады (математикалық үлгінің параметрлері бапталады).

Блок 4. Контактілік аппараттары бойымен газдарды оптималды тарату анықталады.

Q* - Q* (Qj* + Qj*)

Блок 5. J-ші контактілік аппаратының автотермиялылык коэффициенті

анықталады.

Блок 6. Егер контактілік аппаратының жұмыс режимі осы Р, үшін шартты

қанағаттандырмаса, онда 7-ші блокка кайтады, әйтпесе 8-ші блокка өтеді.

Блок 7. Qj* мәні өзгертіледі.

Qj* = Qj* + Δ Qj*


Блок 8. Қысымдауыш бойынша басқару қосары анықталады.

Блок 9. Қысымдауыш бойынша қосардың шартына талдау жүргізіледі. Егер қосар болмаса, онда 7-ші блокқа қайтады, әйтпесе 10-шы блокқа өтеді.

Блок 10. Агрегаттың нөмірі мына формуламен анықталады.

J = j +1

Блок 11. Барлық агрегаттардың сұралғандығы талданады.

Блок 12. Оптималды шығынның соңғы мәні анықталады және ол мән тікелей цифрлық жүйеге шығарылады. ТЦБ жүйесі қысымдауыш дросселдерінің орындалатын механизмдеріне басқарушы әсер береді.

Блок 13 Сұралған агрегаттар санауышы бастапқы күйге әкелінеді.


Контактілік аппараттар бойымен газдарды оптималды тарату

алгоритмі

Жоғарыда келтірілген (2.3.2.) контактілік аппараты бойымен газдарды оптималдау тарату мәселесі теңдіктер мен теңсіздіктер типтегі шектеулі шартты экстремум есебі болып табылады. Осыған контактілікты

бұл есепті шешу үшін процедура ұсынылған. Ол арқылы есеп оптималдау

критерийі өрнегіне штраф функциялары енгізу шартты емес экстремум

есебіне әкелінеді. Мұнда ТВСО-1 оперативті жадыны үнемдеу мақсатында

шешімнің эвристикалық процедурасы ұсынылған, оның блок-схемасы

төменде келтірілген (2.3-сурет).

Блок 1. Таратушы ішкешен үшін ағымдағы ақпараттарды жннау жүзеге

асырылады.

Блок 2. Төмендегі формула боііыпша металлургиялық газдардың жалпы саны

анықталады.
мұндағы Qn - электрпештерден (n = 1.2), конвертордан (n = 3.6), күкірт

жағушы бөлімнен (п=7) газ шығындары.

Блок 3. Төмендегі формула бойынша SО2 арқылы газдардың жалпы сапы

анықталады.
мұндағы Сn - электр пештерден (п = 1,2), конверторлардан (п = 3.6),

күкірт жағатын бөлімдерден (п=7) шығатын газдардағы 2 концентрациясы. Блок 4. j-ші контактілік аппаратындағы газ шығыны (Qj жүзеге асырылады. Блок 5. j-ші контактілік аппаратының і-ші қабатының шығысындағы температура есептеледі.Мұндағы а ах2ъ -математиканык үлгінің параметрлері.

Блок 6. 1-ші контактілік аппаратының тотығу дәрежесі есептеледі.
мұндағы ΔTi,-і-ші қабаттың кірісі мен шығысындағы температулар

айырмасы.

Блок 7.2 арқылы ]-ші контактілік аппаратының өнімділігі анықталады.Блок 8. Төмендегі формула бойынша келесі агрегаттың нөмірі анықталады.


j=j +1


Блок 9. Барлық агрегаттардың сұралғандығы талданады.

Блок 10. 8О2 бойынша ]-ші контактілік аппаратының өнімділіктерінің

қосындысын есептеледі.
Блок 11. Газдардағы SО2 жалпы санынан SО2 өнімділіктері косындысының

ауытқуы есептеледі.

Блок 12. Есептелген ауытқу мәні қандай да бір шамамен (г|) салыстырылады.

Егер ауытқу мәні г| шамадан аз болса, онда 13-ші блокқа өтеді, әйтпесе

14-ші блокқа өтеді.

Блок 13. Шектеулерді тексеру орындалады.
Блок 14. Оптималдау критерийі өрнегіне штраф функцияларын енгізу жүзеге асырылады.мұндағы M1, M2, Мз, > М4 – коэффициенттер


Блок 15. Контактілік аппаратары бойындағы шығындардың оптималдау Qj мәндері шығарылады.

^ 2.3.2. Ақпараттық қамсыздандыруы


Ақпараттық жүйе технологиялық процестің өтуі, құрылғының күйі және оны қолануға дайын түрде беру жайлы алғашқы ақпараттарды жинайды және өңдейді, сондай-ақ барлық басқару жүйесінің қалыпты қызмет етуін қамтамасыз етеді.

Ақпараттық жүйе датчиктерден ақпарат жинайды, оны өңдейді, жаңартады, сақтайды. Ақпараттың шынайлығы бойынша талаптарға сай болу

және ақауларды уақтылы табуды қамтамасыз ету үшін ақпараттық жүйе

өлшеу каналдарына және құрылғы күйіне диагностика жүргізеді.

Сонымен қатар ақпараттық жүйе оператор командаларын қабылдауды және процесс жағдайы жайлы хабарлар шығаруды қамтамасыз етеді, ақпараттық массивтерге қатынас қүрудың қызметтік мәселелерін орындайды.

Газ жолдары бойынша контактілік аппараттарынан УВМ-ге ток сигналдары түрінде енгізілетін 124 аналогтық және 12 В кернеу түрінде енгізілетін 11 позициялық сигналдар келеді.

УВМ-нен келетін басқарушы әсерлердің ақпараттар орындаушы механизмдерге немесе бөлім операторының жергілікті тактасына шығарылады. Басқарушы әсерлер УВМ-нен аралык реле блогына және коммутаторға түседі, содан соц сигнал 220 В кернеу түрінде сәйкес орындаушы механизмдердің магнитік жүктеуіштеріне түседі.


^ 2.4. ТҮАБЖ техникалық қамтамасыздандыруы

  1. сурет. ТҮАБЖ техникалық құралдар кешенінің структуралық схемасы


Техникалық қамтамасыздандыру техникалық кұралдар кешенін (ТҚК)

ұсынады:

үрдістің технологиялық параметрлердің мәндері жөнінде ақпараттарды алуын, технологиялық жаблықтың күйі және жүйеге кіретін техникалық құралдарының күйін;

локальды реттеу және басқаруын;

есептеу техникасын;

оперативті персоналға акпараттарды ұсынуды;

орындауыш құрылғысын;

аралас жүйелермен байланысын.

ТҮАБЖ-да ТҚК үшін өзара байланыс және нақты өзара байланыс сипатты. Барлық техникалык кұралдарын баскару баскарылатын есептеуіш машинасына (БЕМ) жүктеледі. Техникалық кұралдарының кірістері және шығыстары бір-бірімен келісуі керек.

1-суретте ТҮАБЖ-ға кіретін техникалық құралдар кешені жалпы түрде көрсетілген. БЕМ 5 кірісіне басқару объектісш сипаттайтын 1 және 2 бастапкы аналогты және дискретті түрлендіргіштерден ақпарат келіп түседі. Бұл ақпарат қажетті кезде, бірақ әдетте толық көлемде емес, ал үрдістің аса маңызды параметрлері жайлы технолог-оператордың пультінде орнатылған аналог құралдарына 3 келіп түседі. Мнемосхема 4 түрінде іске асырылатын сол пульттен дискретті ақпараттын сигналдары шығарылады. Гехнолог-операторға керекті ақпарат әртүрлі кұрылымдарда 7 құрастырылады. Оларға басу құрылғысы, экранды пулытер және т. б. жатады.

Технолог-оператор технологиялык үрдістің параметрлерінің мәндері жөнінде мағлұматтар ала және сұрастыра отырып, үзіліссіз түрде БЕМ-н байланысады және де арнайы кұрылғылары 6 көмегі арқылы БЕМ-ға жаңа тапсырма мәні еңгізеді, әртүрлі себептері бойынша автоматты аспаптармен бақыланбайды (мысалы, химиялық лабораторияның «қолмен» бастапқы анализі). Басқару объектісі жөнінде алынған ақпаратты жинап жөне өңдегеннен кейін, БЕМ тапсырылған және оның жадында сақталатын алгоритмдермен сәйкес керекті есептеулер жүргізіледі, 8 және 9 дискретті

немесе аналогты орындаушы құрылғыларына басқару әрекеттерді береді.


^ 2.1.5. Бағдарламалық қамтамасыздандыруы


Бағдарламалык қамтамасыздандыру ТҮАБЖ функциясын іске асыратын және ТҚК берілген функцияларын қамтамасыздандыратын бағдарламалардың жиынтығын ұсынады. Оған жалпы жоне арнайы бағдарламалық камтамасыздандыруын жатқызамыз.

Жалпы бағдарламалық қамтамасыздандыру тапсырыс берушіге есептеуіш техника құралдарымен бірге бір уақытта жеткізіледі. Оған бағдарламалық қамтамасыздандыру құралуының бағдарламалар есептеуіш кешендерінің функционалдау ұйымдары, трансляцияланатын бағдарламалар, стандартты бағдарламалардың кітапханалары, басқа кызметтік және стандартты бағдарламалар. Жалпы бағдарламалык қамтамасыздандыру басқарудың және бақылаудың нақты есептерін шығаруға ешқандай қатысы жок, сондықтан олар нақты БЕМ-н сипаттамасы мен күрамымен анықталады және де оиып күрамы мен функционалды колдануымен аныкталады. Жалпы бағдарламалық қамтамасыздандыру ажырамайтын бөлігі болып тсстілік жүйе — БЕМ-ң техникалық эксплуатациясы және наладкасын, жұмыс қабілетігін тексеру үшін бағдарламалар жиынтығы.

Жалпы бағдарламалық қамтамасыздандыру қүрамына ЗІМАТІС 87 конфигурациялауы үшін SТЕР 7 пакеті кіреді және де суреттеп көрсету және бейнелеу жүйесі үшін WіnСС пакеті кіреді.

Арнай бағдарламалық қамтамасыздандыру нақты ТҮАБЖ-ны құру кезінде жасалатын бағдарламалардын жиынтығын көрсетеді. ол ТҮАБЖ техникалық құралдарының жұмысын және функциясын іске асыратын бағдарламалар. Басқаша айтқанда, арнайы бағдарламалық қамтамасыздандыру объектегі әртүрлі жағдайдағы басқару тәрібін анықтайды.

ТҮАБЖ-ы функционалдау үшін қажетті бағдарламалардың жиынтығы

жүйенің бағдарламалық қамтамасыздандыруын пайда қылады, соған ұқсас техника кұралдарының жиынтығы сияқты аспаптық қамтамасыздандыру пайла қылады. Кейде «бағдарламалық камтамасыздандыру» орнына «математикалық қамтамасыздандыру» деп айтады.

АБЖ өзінің басқару және бақылау функцияларын орындаған кезде уақыттың әрбір интервалына барлық бағдарламаны пайдалана бермейді. Кейбір бағдарламаларды басқа бағдарламаларға қарағанда көбірек қолдануға тура келеді. Сондықтан, кейбір бағдарламалар машинанын оперативті жадында қарастырылатын уақытында табылады, басқалары - оның сыртқы жадында, ал үшіншілері - магнитті таспаларда. Кез келген баі дарлама озіпіц «жүмыс істеу» кезегі келгенде, машинаның оперативті жадысына енгізілуі керек.

Жүйенің математикалык моделін (яғни, қолданылатын бағдарламалар жиынтығы) әдетте екі топка бөледі: сыртқы математикалык қамтамасыздандыру және ішкі математикалық қамтамасыздандыру.

Бірінші топқа жоғарыда ескертілген басқару жүйесінің функциясын іске асыратын бағдарламалар. Оларға, мысалы мына бағдарламалар қатысады:

• шекті жіберілетіндерге параметрлердің шығысын табу;

• датчиктердің көрсетілуін фильтрациялау;

• технологиялық агрегаттардың жұмыстарының көрсеткіштерін технико-экономикалық есептеуі;

• басқару объектісінде қаушті (авариялық), алдын ала авария жағдайларды анықтау;

• реттеу заңдарын іске асыратын баскару әрекеттерін есептеу (мысалы, пропорционалды - интегралды);

• технологиялық үрдістің оптимизациясы (мысалы, «отын-ауа» оптималды қатынасын анықтау);

• өндіріс жоспарының оперативті түзетуі;

• басқару әрекеттерді үсынылатын кездегі технологиялык үрдістің

ағуын болжамды есептелуі;

Әртүрлі басқару объектілері үшіи бірдей функцияларын іске асыратын бағдарламалар. әрине әртүрлі болып келеді.

Ішкі математикалық қамтамасыздандыруға есептеуіш кешенінің функционалдауын іске асыратын, АБЖ ерекшелігіне ешбір қатыссыз берілген машинаның тииімен бірге жеткізілетін және оның функциясының орындалуының нақты жиналуынан бағдарламаларды жатқызамыз. Бүл топқа келесі бағдарламалар жатады:

• құрылғының және әртүрлі бағдарламалардың «кезегін» ұйымдастыратын, түрлі есептер үшін жадының зонасын бөлін тастайтын және есептеуіш кешенінің бөлек құрылғыларының жұмысын оперативті түрде байланыстыратын диспетчер;

• трансляторлар;

• есептеуіш кешенінің бөлек кұрылғыларын басқару;

• қызметтік, мысалы, есептеу нәтижелерін теру кезінде, кестоні түзету үшін;

• стандартты, жиі кездесетін функцияларды есептеу үшін подпрограммалар;

• бүлінген жерлердің локализациясын және есептеуіш кешен қүрылғысының түзетуін тексеру үшін тесттер.

Кейбір бағдарламалар (сырткы және ішкі математикалық қамтамасыздандыру) кейде арнайы кұрылғылармен ауыстырылады.

Сонымен, кейбір функциялар бағдарламалық және аспаптық түрінде іске асырылуы мүмкін.

1   2   3   4Похожие:

Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconКіріспе бөлімі Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың қазіргі жағдайы
Осыған орай білім берудің тұтас жүйесін құру негізгі мәселелердің бірі болып, үздіксіз тәлім тәрбиеден, яғни от басынан бастап, қоғам...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconМазмұны Кіріспе 1-тарау. Халықаралық еңбек бөлінісінің халықаралық экономикадағы алатын орны мен ролі
Оларға тән қасиеттердің бірі экономикалық интернационализацияның әртараптандыру нысандары болып табылады. Олардың ішінде қазіргі...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconЖоспар Кіріспе 3 1-Тарау. Заңды тұлға ұғымы, түрлері және құқық қабілеттілігі
Азаматтық құқық Қазақстан Республикасының құқық салаларының бірі болғандықтан күнделікті тыныс-тіршілікпен, сондай-ақ азаматтардың,...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconЗерттеуге мінездеме Зерттеудің мақсаты
Балалар мен жастардың адамгершілік-рухани қалыптасуы, олардың дербес өмірге дайындалуы қоғам мен мемлекеттің маңызды құрамын дамыту...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconХалық санағы – өткенге шолу
Халық санағы әлеуметтік-демографиялық ахуалды байқап, болжауға мүмкіндік беретін маңызды ақпарат көзі болып табылады
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconКіріспе І тарау. Оқушыларды шығармашылық іс -әрекетке баулудың
...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconКіріспе І тарау. Оқушыларды шығармашылық іс -әрекетке баулудың
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов