Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады icon

Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табыладыНазваниеҚазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады
страница3/4
Дата06.05.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4

^ 2.6. Автоматтандырудың функционалдық сұлбасының сипаттамасы


Бақылау және басқару жүйесінің негізгі датчиктері газ шығыны, концентрация, температура, кысым датчиктері болып табылады. Автоматтандыру сұлбасы мыналарды қарастырады:

1. Қысымдауыштың қысымын (сиреуін) өлшеу. Қысымның (сиретудің) таңдалған құрылғысынан (1а, 2а поз.) сигналдар ДМПК-ЮОА типті дифманометріне түсіп, А 614-2 топтық түрлендіргіш аркылы машинаға енгізіледі.

2. Қысымдауыштың электрқозғалтқышы тоғының күшін аныктау. Сигнал Э8025 типті амперметрімен олшеніп, Е 842 айнымалы тоқтың өлшеуіш түрлендіргішімен беріледі және оның шығысында тұрақты тоқ сигналы пайда болып сонан соң бірегей сигналдар машинаға енгізілетін А614-7/4 типті топтық түрлендіргішке өтеді.

3. Қысымдауыштағы және біркін ұстағыштан кейінғі ғаз шығындарын бақылау. Көрсеткіштер ДУ-1400 диафрагмма көмегімен өлшенеді де метран дифманометр—шығын өлшегіш арқылы машинаға енгізетін А 614-2 (Зв поз.) топтык түрлендіргішке беріледі.

4. Контактілік аппаратының қабаттары бойындағы аз қысымын бақылау. Тарылту құрылғысының (5а-12а поз.) қысымының таңдалған құрылғысынан дифманометр метран (46, 136 поз.) арқылы өлшеніп, түрлендірілу үшін сигналдық модульге құрылғысына беріледі де бірегей сигнал машинаға беріледі.

5. Қысымдауышқа дейінгі және кейінгі газ температурасын бақылау. Өлшеу сигналдық модуль көмепмен сигналды машинаға енпзетін термопара ТКХ арқылы жүзеге асырылады (ІЗа, 14а, 4в поз.).

6. Контактілік аппаратының қабаттары бойындағы газ температурасын бақылау сәйкесінше жүргізілетін (15а-22а поз.).

7. SО2 концентрациясын бақылау. ГЗУ2-04 газ қоршаушы құрылғыдан

(23а, 24а поз.) сигнал ТКГ-4 газ талдауышына (146, 156 поз.) түседі, сонан соң жеке түрлендіргішке өтіп, ол жерде сигналдар А 614-7/4 топтық түрлендіргіш (5в)арқылы машинаға енгізіледі.

  1. Қысымдауыш дроссельдері жағдайын бақылау. Сигнал потенциометрден басқару блогы (КМІ- КМЗ поз.) басқару блогы арқылы А 614-7/4 топтык түрлендіргішке түседі де машинаға өтеді, басқару блогы арқылы машинаға позициялық сигнал да түседі.

  2. Дроссельдер жағдайын басқару. Басқарушы сигнал ПБР-2М магнитті жүктеуіш арқылы дроссельдер жағдайын басқаратын МЭО орындаушы механизмге өтеді. Басқаруды таңдау үшін УПБ-314 ауыстыргышы қарастырылған. Қолдан басқару ПКЕ-112-243 батырмалы басқару бекетінен (КМ4-КМ6, 166- 186, 36-56 поз.) жүзеге асырылады.^ 3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ


Берілген дипломдық жобаның экономикалық бөлімі еңдірілетін автоматтандырудың экономикалық пайдалығын анықтау үшін орындалады және оған келесі бөліктер кіреді:

1. Автоматтандыруды еңдіруге кеткен капиталды шығынды есептеу;

2. Жалақының жылдық қорын есептеу;

3. 1 т. таза емес мыска өзіндік құнының калькуляциясы;

4. Автоматтандыруды еңдірудің экономикалық тиімділігін есептеу.


^ 3.1 Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды есептеу


1-кесте Автоматтандыру құрылғылар мен аспаптардың сметасы

2-кесте Щиттердің сметасы

1. Аспаптар мен құрал-жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар:

20671+562+830,7=22064


Оның ішінде құралдарға: 20672


2. Құралдардың сметасы бойынша есептеулер:


а) саймандарға - қосынДының 2% -20671*0,02=413

Құрал-жабдықтардың саймандармен бағасы:

20671+413=21085


б) тара, буып-түюінің бағасына кабельдер, құбырлардың бағасы мен құрал-жабдықтар бағасынан 2%


22477*0,02=45:


Жалпы шығындар:


22478+500=22928


  1. Жеткізудің бағасы алдыңғы шығындарды косындысынан 3%


22927*0,03=688


  1. Монтажды жұмыстардың бағасы алдыңғы шығындарды косындысынан 7%


18202,02*0,07=1605


Аспаптарды бақылау мен өлшеу кұралдарына кеткен бастапкы шығындар:

21085+449+1605*2=24745


5. Автоматтандыру құралдарын бағыпқағуға кеткен шығындар бастапкы шығындардың 3%

24744*0,03=742,3


6. Автоматтандыру құралдарына кеткен шығындардың жалпы қосындысы:

21085+687=21772


7. Орташа амортизация нормасы жабдықтаудың 10% құрайды


24744*0,1=2475


^ 3.2 Кезек тізбесін есептеу


Жабдықтың күнтізбекті жұмыс істеу уақыты:


24*365=8760 сағат


Бір жұмысшының жылына 52 демалыс, 8 мейрамды, 58 мейрам алдынды және демалыс алдындағы күндермен жұмыс істеп өтейтін номиналды уақыты:

[365-(52+8)]*7-58=2077 сағат


Өндірістің үзіліссіз қызмет ету шартымен қажетті бригадалар мөлшері:


8760:2077=4 бригада

ИПК-ң мыс балқыту цехында төрт бригадалы жұмыс графигі қабылданған, ол кезде ауысым үзақтылығы 8 сағат, ауысым аралық үзіліс 16 сағат жэне 4 жұмыс күннен кейінгі үзіліссіз демалыс 48 сағат. Ауысым аралығы 16 күнді құрайды.


Бригада А - 24 шығыс - 192 сағат

Бригада Б - 23 шығыс - 184 сағат

Бригада В - 23 шығыс - 184 сағат

Бригада Г - 23 шығыс - 184 сагат

(31-4)*7-4=185 сағат жұмыс өтеу қажет.


4-кесте. Бригадалардың бес күндік жұмыс апта, сегіз сағаттық жұмыс күні кезіндегі кезек тізбесі


Ай күндері

Автоматтандырудың төмеңгі жүйесіне кызмет етуші персонал жалакысыны жылдық қоры

Қызмет етуші персоналдың кұрамы мен жобаланатын саны:

6 разрядты кезекші электрослесарь - 1 адам

5 разрядты кезекші электрослесарь - 1 адам

4 разрядты кезекші электрослесарь - 1 адам

а) 6 разрядты электрослесарьлардың жалақы қорын есептеу:


1. Келу саны:


N кел= А* Нкыш, мұндагы


А - қызмет ету объекттердің саны = 1

Нқызм - қызмет ету нормасы = 1

С - тәулігіне ауысым саны = 4

Nкел = 4 адам


2. Штаттық саны:


Жұмыс уақытының балансы


5-кесте

Баланс статьялары

Күндср саны

2

Күнтізбе уақыты Тк

Демалыс жэне мейрамды күндер

365

60

3

Жұмыс уақытының номиналды коры, Тн

305

4

Шықпау саны:

а) демалысқа шығу себебімен

б) ауыру себебімен

в) мемлекеттік тапсырмаларды орындау

24

3

2

5

Жұмыс уақытының тиімді қоры, Тт

276


Тізімді саны

= 5 адам Жалақының тарифті қоры, ТҚ


ТК = ТА * Nc * Т = 8610 теңге


ТА - тарифті акы = 5,88 теңге Қосымша төлем:


Түнгі уақытта жұмыс істегені үшін, ТҚ-ң 6,6 %


8610*0,066=568 теңге


Мейрамды күндерде жұмыс істегені үшін, ТҚ-ң 2,2 %


8610*0,022=190 теңге


8. Негізгі өндіріс жұмысшымен жоспарды орындағаны үшін


8610*0,20=1722 теңге


Жалақының негізгі қоры келесіні құрайды:


8610+568+190+1722= 11090 теңге


24 күндік демалыста төлем проценті:Мемлекеттік міндеттерді орындағаны үшін толем проценті:

сонда қосымша төлем көлемі:


11090*0,0073=81 теңге


Жалақының қосымша қоры:


965+81 = 1046 теңге


Жалақының жалпы коры:


11090+1046=12136,


ал аудандык коэффициент Ка =1,4 есебімен жалақының қоры келесіні кұрайды:


12136*1,4=16999 теңге Әлеуметтік сақтандыруға төлем:

16999*0,079=1343 теңге


Тура осылай 5-ші және 4-ші разрядты электрослесарьлар жалакының қорларын табамыз. Сонда барлык персонал жалақысының корлары төлем есебімен келесіні құрайды:


Қ1=47279-(47279*0,079)=43497теңге


Алынған мәндер негізінде кесте құрамыз:
^ 3.3 Автоматтандыруды еңгізуден экономикалық тиімділігін

анықтау

Металлургиялық агрегаттардан газ соруын реттеу және ауа сорылуының

азаюы күкіртті алуын 1,5 % -ке жоғарылатады, ол күкірт қышқылының көлемін 92000 т/жыл — дан 93380 т/жыл - ға дейін жоғарлатады. 1 т. күкірт қышқылының өзіндік құнының есептелуі:

Кесте 7Шығындардың аты

Жылына шығын, мың теңге

1 т. өнімге шығын

1

Шикізат: газдардағы күкірт

40

0,43

2

Энергетикалык шығындар

813

8,75

3

Өндіріс жұмысшылардың негізгі жалақысы

140

1,51

4

Қосымша жалақы

26

0,28

5

Әлеуметтік сақтандыруға төлем

21

0.23

6

Жабдықтырды бағыпқағуға кеткен шығындар

742,3

5,14

7

Цехтық шығындыр: (ИТР, қызметкерлердің жалақысы, амортизациялық төлемдер)

1679

18,01
Барлығы

3461,3

34,35


Одан әрі өндіріс көлемінің өзгеруінен өзіндік құнын есептейміз:Д - шартты тұрақты шығындар = 18,01

п - өндіріс өсуі =1,5 %

АС =0,027 % немесе 0,93 тең/т

ҮАРЖ-ін еңгізу 1 т. Күкірттің өзіндік құнының 34,44тең/т-дан 33,51 тең/т-ға дейн төмендеуіне әкеп соқты. Күкірт қышқылын өндіруге салынған капиталды салынымдар 5601600 теңгені құрайды. ҮАРЖ – ін енгізгенге дейін сыбағалы капиталды салынымдарды К 1 анықтаймыз:

Бір өнімнің шығыны:Е„ — салыстырмалы экономикалық тиімділіктің нормативті коэффициенті


Ш,=34,44+0,15*61 =44тең/т


Еңгізуден кейін:


Ш22НК2, мұндағы

Ш2=33,51+0,15*61,8=42,7


Экономикалық тиімділік:


Э=(ШгШ22=0,792*93380=73957теңге

Өтімділік мерзімі, Т:
^ 4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ


4.1 Өндірістік қауіптер мен зияндарды талдау күкірт қышқылы цехтарында еңбекті қорғау мәселесінің мәні өте зор, себебі цехтағы температура жоғары болады, ал ауа ылғалдығы және де электролитті ванна үстіндегі ауа күкірт қышқылы мен мыс купоросынан тұратын майда электролит тамшыларымен қаныққан.

Көптеген негізгі операцияларды орындаған кезде жұмысшыларэлектролитпен дымқылданған немесе шламмен қапталған заттармен жұмыс істейді, кейбір жұмысшыларға күшті кышкылды айдау, қышқылды кұбырлар мен сорғыларды жөндеуге тура келеді. Кейбір операцияларды орындаған кезде негізгі кәсіп жүмыстары киын кол күшін қажет етеді.

Күкірт қышқылы цехы ауасы ылғи бумен каныққан. Еңбек жағдайын

нашарлататын зиянды булардан басқа, атмосферада зиянды химиялық заттар

тамшыларынан тұратын кою тұман болады.

Тәжірибе көрсететіндей күкірт қышқылы цехта төтенше жағдай күкірт

қышқылымен, электролитпен немесе шламмен күйіп калудан болады:

• қышқыл кұбырларын қайта жинау кезде;

• үлестіру жинағышынын кұбырларын ауыстырған кезде. Жұмысшылар денсаулығына метеорологиялык жағдай, зиянды химиялык заттар, шу мен дірілдер сиякты жағымсыз факторлар түрақты немесе ұзақ уақыт бойы әсер еткендіктен кәсіптік аурулар мен өндірістік травматизм пайда болады.

күкірт қышқылы цехында жүк ағымының көлмі үлкен болғандықтан қызмет көрсетуші жұмысшылар көтергіш-көлікті құрылғыларымен жұмыс істеу ережелерін орындау қажет. Әсіресе белсенді ортада коррозия нәтижесінде өз беріктігін және жүк көтергіштігін жоғалта алатын арқандар, қапастар, шынжырлар сияқты жүк көтергіш құралдарының күйін мұқият қадағалау қажет.

Сонымен, күкірт қышқылы цехта адам денсаулығына әсер ететін негізгі факторларға мынадар жатады:

• адамның электр тоғымен зақымдану қаупі;

• өндірістік трамватизм қаупі;

• зиянды заттармен улану қаупі;

• өрт болу қаупі;

• артық жылу бөліну;

• цехта көпірлі жүккөтергіштер қолданылады;

• шу.


    1. ^ Еңбек қорғау бойынша үйымдастыру шаралары


Кәсіпорында еңбекті қорғау жағдайы жөнінде кезекті және тұрақты бақылау

жүргізіледі. Шектестік-қарсы жиналыстар өткен тәулікте орын алған еңбек

ережелерін бұзушылықтарды талдаудан басталады.

Жұмысшылардың барлық еңбек корғау нұскауларын орындауын тұракты

бақылау әкімшілікке жүктеледі.

«Кәсіпорындарда еңбекті корғау кьзметін ұйымдастыру ережесіне» сәйкес

зауыттағы ЕҚ жағдайына зауыт директоры мен бас инженері жауапты.

Цехта жалпы қауіпсіздік техникасынын нұсқауы жасалаған болуы тиіс.

Сонымен бірге, жүмысшылардың әр кәсібі үшін қауіпсіз және дұрыс жұмыс

істеу әдістемелері мен берілген немесе сыбайлас жұмыс орындарында жұмыс

жағдайы толық келтірілген нүсқау кұрастыру қажет.

ГОСТ 12.0,004-90 «Еңбек кауіпсіздігін үйретуді ұйымдастыру» бойынша

зауытта жұмысқа жаңа түскен кезде және өнерлігі жоғарлаған кезде

жұмысшыларды оқыту жүргізшеді.

Жұмысшыларға нұсқау берудің түрлері:

енгізу нұсқауы - жұмысшыларды кауіпсіздік техникасының жалпы

қағидаларымен, өндірістік санитариямен, негізгі заңдылықтар және ішкі

жұмыс тәртібінің қағидаларымен таныстыру мақсатында жүргізіледі. Бұл

нұсқауды еңбек қорғау инженері оның мамандығына, өнерлігіне, стажына

біліміне немесе қызмет орнына қарамай жұмысқа қабылданғандардың

барлығымен 2 сағат шамасында жүргізеді.

жұмыс орнындағы нүсқау берунақты мамандар үшін қазіргі еңбек қорғау нұсқауларымен таныстыру мақсатында жүргізіледі. Ол әр жұмысшымен жеке түрде қауіпсіздік әдістерді көрсетумен жүргізіледі.

алғашқы нұсқау беру - жүмыс бастаудың алдында жүргізіледі. Шебер жаңа

қабылданған жұмысшыны жұмыс ережелерімен, тап болу мүмкін

қауіптермен, бұл қауіптерді жою үшін қолданылатын шаралармен және

жұмыс орнында пайдаланылатын құралдармен таныстырады.

қайталау нұсқауы- өнерлігіне қарамай барлық жұмысшылармен жүргізіледі.

Бұл нұсқау жарты жылда бір рет жеке немесе топ кұрамында жүргізіледі.

жоспардан тыс нұсқау - қауіпсіздік техникасынын нұсқауы өзгерген кезде,

жабдықтарды немесе технологиялық үрдістерді ауыстырған кезде

жүргізіледі.

мақсаттық нұсқау - өндірісте қауіпті жұмыс алдында жүргізіледі

Барлық инженерлі-техникалық жұмысшылар жұмысқа кірісу алдында жалпы

зауыттық аттестациялык коммисиядан өтеді. Комисия кұрамына бас

инженер, еңбек қауіпсіздігі бойынша бас инженердің орынбасары, еңбек

қауіпсіздігі бөлімінің бастығы, бас механик, бас энергетик және кадрлар

бөлімінің өкілдері кіреді.

Басқарушы жұмыскерлердің білімі үш жылда бір рет тексеріледі, ал қалған

инженерлі-техникалык жұмыскерлердің білімі жыл сайын тексеріліп

отырады.    1. ^ Техникалық шаралар


Өндірістік цехтарда техникалық құрылғылардың істен шығуынан болатын травматизм мен апаттарды болдырмау шаралары техникалық шаралар деп аталады. Оларға жерге қосу, өрттен сақтандыру құралдары, желдету,

технологиялық үрдісті техникалық қамтамасыздандыру және қауіпсіздік құралдары кіреді. Цехтардағы жұмысшылар санынан өртке немесе бүліншілікке ұшырау жағдайына арнаулы топтар ұйымдастырылады. Олар арнаулы нұсқау алып, төтенше жағдайында техникалық жағынан дайын болу тиіс.

Цех күйі мен сантехникалық жабдықтардың жұмысын тексеру және бақылау

кезекті жүргізу де техникалык шаралаға жатады.


^ 4.3.1 Электр қауіпсіздікті қамтамасыз ету


Электр тогының әр түрлі мақсаттарда кеңінен пайдаланылуы, электр

қаіпсіздігі мәселесіне үлкен мән береді, өйткені эклектр тогының адам

ағзасына әсері қауіпті нәтижелер туғызу мүмкін, тіпті өлімге әкелу мүмкін.

ЕҚ бөлмесінде есептеу техникасының кұралдары, көптеген

радиоэлектрондық қүрылғылар мен сымдар кернеуде болады. Олардың ток

жүретін ашык бөліктеріне байқамастан немесе кернеуді тексеру кезінде тию

үлкен қатерге әкеледі.

Электр тоғы адам денесінен өтіп. бүлшык еттерге механикалык зақым

келтіріп, ағзаға түрлі қауіптер әкеледі, сонымен қатар демалу және қан

айналым мүшелері жүмысын бұзады, тіпті толығымен токтатады.


^ 4.3.1.Ауа алмасуды үйымдастыру


Механикалық желдетіс арқылы күкірт қышықылы цехында ауа айналымы

қамтымасыздандырылады. Ауа температурасы мен ылғалдығын берілген

деңгейде ұстап тұру үшін құйылымды желдетіс кондиционерлермен және

колориферлермен жабдықталады.

Әдетте цехтің подвал бөлмесіне жалпы алмасу желдетістің кұйылымды

ауасы беріліп, едендегі саңылаулар және ваннала арасындағы өткелдер

арқылы жіберіледі. Техникалык үрдіске байланысты цех бөлмелерінде

құйылымды алуаны бөлуді түрлі ауа бөлгіштер орындайды.


^ 4.3.2 ЭЕМ машиналық залында өндірістік шуды төмендету шаралары


Е.О. бөлмесіндегі шуды бағалау үшін шудың сипаттамасы қарастырылады, шудың деңгейі децибелмен МЕСТ 16325-76 талабына сәйкес.ЭЕМ жұмысы кезінде дауыс деңгейі 75 дБ-дан аспау керек. ЭЕМ машиналық залының дауысы ретінде, баспа қондырғылар, енгізу-шығару қондырғылары алынады. Магнитті жинау бөліміндегі шу 78-80 дБ кұрайды. Басқару пультінде шу шамасы 68-78 дБ-ге дейін жетеді, ал бұл шу нормативті мәнінен жоғары.

Шуды төмендету үшін «Мосметаллоконструктор» өндіріс бірлестігі перфорирлік панельдер қолданылады. Толықтырушы ретінде минералдық плиталар қолданылады. 500-1000 Гц орташа жиілік шу деңгейін, қабырға беті және төбемен сорып алынады. Сонымен, шу денгейі нормативті деңгейге дейін төмендейді.

Өндіріс ғимаратындағы шуды азайту үшін әртүрлі әдістер қолданылады; шуды, оны тудырғыш көзінде азайту; дауысты жұту мен дауысты бәсеңдету; шуды тұтындырғыш қондырғы; СИЗ-ді колдану.

Механикалық шуды азайту үшін жабдыққа өз уақытын жөндеу жұмысын жүргізу, соққы үрдістерді соқкысызға ауыстыру, ықтиарсыз май жағуды қолдану қажет.

Оператор бөлмесінде шудың көздеріне дисплейлік және баспа құрылғылары жатады. Дыбыстың кысым деңгейі (қызмет атқаратын және нормотивті) 12- кестесінде көрсетілген.

12-кесте жұмыс орындарындағы дыбыстың қысымдардың рұқсат етілген нормалары.

Адам ағзасына зиянды әсерлер тек есту мүшесінің зақымдануын ғана емес. сонымен бірге жүйке жүйесінің қызметіне кері әсерімен сипатталады. Шудың адам ағзасына ұзақ уақыт бойы әсерінің нәтижесінде, келесі төмендегідей дерттерге шалдығуына әкеліп соғады: жүрек кағыс ритмінің бұзылуы, қан қысымының өзгеруі, есте сақтау қабілетінің нашарлауы. Шу

деңгейін төмендету үшін, дыбыс жұтқыш қаптама беттер, жеке қорғаныс құралдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады.


12-кесте

Белсенді жиілік диопозонындағы (Гц) дыбыс қысымының деңгейі (ДБ)

Нақты барлары

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

80

75

60

54

60

51

60

40

Нормативті

91

80

77

73

70

68

66

64


Аэродинамиқалық шудың төмендеуін тындырғыш кондырғысымен дыбыс бәсендету құрылымның аэродииамикасын азайту арқылы жетугс болады. Электр магнитті шулар электрлі машиналардағы конструктивті өзгертулермен төмендетеді. магнитті жүргізушілер, контакторлы жылу релелеріне сәйкес.

еке қорғау қүрлдарымен қамтымасыздандыру

Күкірт қышқылы цехында барлык мамандыктар жүмыскерлері белгілі бір дәрежеде киімге немесе дененін ашык бөліктеріне, әсіресе аяқ пен қолға тие алатын ерітіндімен қатынасады. Сондықтан әр жұмысшы жұмысы аяқталғаннан соң жуынып, киімш ауыстыру қажет. Кәсіп түрі бойынша күкірт қышқылымен немесе шламдармен жиі жанасатын жұмысшылар (элетролиз бойынша кезекшілер, тиеушілер, шламдауыштар, айналымдар бойынша кезекшілер және т.б.) әр операцияны орындағаннан кейін қолын жуу тиіс.

Күкірт қышықылы цехының барлық жұмысшылары жұмыс орнының шарттарына сәйкес келетін арнайы киімде жұмыс істеу тиіс. Арнайы киім жұмысшыларды қоршаған ортаның өндірістің жағымсыз әсері мен кауіпті факторларынан қорғай отырып, ағзасының қалыпты жұмыс істеуін бұзбайды.

1   2   3   4Похожие:

Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconКіріспе бөлімі Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың қазіргі жағдайы
Осыған орай білім берудің тұтас жүйесін құру негізгі мәселелердің бірі болып, үздіксіз тәлім тәрбиеден, яғни от басынан бастап, қоғам...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconМазмұны Кіріспе 1-тарау. Халықаралық еңбек бөлінісінің халықаралық экономикадағы алатын орны мен ролі
Оларға тән қасиеттердің бірі экономикалық интернационализацияның әртараптандыру нысандары болып табылады. Олардың ішінде қазіргі...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconЖоспар Кіріспе 3 1-Тарау. Заңды тұлға ұғымы, түрлері және құқық қабілеттілігі
Азаматтық құқық Қазақстан Республикасының құқық салаларының бірі болғандықтан күнделікті тыныс-тіршілікпен, сондай-ақ азаматтардың,...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconЗерттеуге мінездеме Зерттеудің мақсаты
Балалар мен жастардың адамгершілік-рухани қалыптасуы, олардың дербес өмірге дайындалуы қоғам мен мемлекеттің маңызды құрамын дамыту...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconХалық санағы – өткенге шолу
Халық санағы әлеуметтік-демографиялық ахуалды байқап, болжауға мүмкіндік беретін маңызды ақпарат көзі болып табылады
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconКіріспе І тарау. Оқушыларды шығармашылық іс -әрекетке баулудың
...
Қазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады iconКіріспе І тарау. Оқушыларды шығармашылық іс -әрекетке баулудың
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов