Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы icon

Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысыНазваниеАбылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы
страница5/5
Дата06.05.2013
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5

Қорытынды


Каспий құрлықтық шельфінің минералды ресурстарын игерудің құқықтық мәселелерін зерделей келе, келесідей қорытындыға келдім:

  • халықаралық деңгейдің µзінде әлем мұхиты минералды ресурстарын игерудің құқықтық сұрақтарын талқылау жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысынан ғана бастау алды. Тек осы кезеңнен бастап ғылыми техниканың дамуы минералды ресурстарды игеруде құқықтық реттелуін қажет етті. Солайша, әлем мұхитында жалпы мемлекеттердің қызметін реттеу ортақ талдауға салынды. Нәтижесінде халықаралық теңіз құқының әдет-ғұрып нормаларын бекіткен 19ғ8 жылғы Женева Конвенциялары қабылданып, құрлықтық шельф ұғымының алғаш құқықтық сипаттамасы анықталғанын ерекше атап µтетін болсақ, 1982 жылғы теңіз құқы туралы Конвенция әлем мұхитында мемлекеттердің қызметін жаңаша бекіткенін айта аламыз. Бұл Конвенцияны қабылдау 1973 жылдан 1982 жылға дейін созылды. Ерекшелігі - Конвенция халықаралық құқық тәжірибесінде алғаш рет конференция барысында барлық мемлекеттермен бірігіп құрастырылды. Ол кµпшілік мемлекеттердің тәжірибесін топтастыра білді. Егжей-тегжейлі құрастырылған бұл Конвенцияны Каспий теңізіне қатысты қолдану автоматты т‰рде кµптеген мәселелерді шешер еді.

  • Бітіру жұмысында келтірілген µзге мемлекеттердің құрлықтық шельфті бµлуге қатысты тәжірибені Каспий теңізін бµлуде ескеруге болады. Бірақ Каспий теңізін бұл айтылған су бассейндерімен салыстыруға болмайтынын айтқан да жµн. Каспий теңізі біріншіден, кµлемі жағынан ірі және кµл деп атауға келмейді. Екіншіден, µзге су айдындарынан айырмашылығы – пайдалы қазбалар қорының байлығында. Жағалау мемлекеттердің м‰дделері артуынан оны делимитациялау және мәртебесін анықтау ұзаққа созылып отыр. ‡шіншіден, байқайтын болсақ, Каспийдің жағалау мемлекеттер саны екіден кµп, бұл ортақ шешімге келу процесін к‰рделендіретіні анық. Оған қоса, Каспий теңізімен байланысты қазіргі геосаяси маңызын ескеру қажет.

  • Каспий - ерекше су айдыны. Оны нақты кµл немесе теңіз ретінде анықтау м‰мкін емес. Тарихи қалыптасқан жағдай бойынша оны теңіз деп атап кеткен. Ал осы су айдынына қатысты жалғыз КСРО мен Иран арасындағы шарттардың астарында бекітілген кондоминиум режимі оны кµл ретінде тануға мәжб‰р етеді, бірақ шарттардың µзінде Каспий теңіз деп аталады. 1982 жылғы Б¦¦ Конвенциясы су бассейнінің ерекшелігіне қатысты µзгертулер енгізуге м‰мкіндік беретін біршама икемді болғандықтан, оны Каспий суларына қолдану дұрыс деп білемін. Ал кµл мәртебесін бекіту халықаралық құқықтық тәжірибесі жетілмегендіктен мемлекеттерге жаңа нормаларды қалыптастыруды міндет етеді.

  • Каспий құрлықтық шельфінің минералды ресурстарын игеруге қатысты әр мемлекеттің ұстанымының µзінше дәйектелгенін мойындауға болады. Сол себепті де олар µз м‰дделерін берік қорғап қалуға тырысты. Бірақ мұндай ұстаным мәселенің шешілуіне еш септігін тигізбейтіндіктен, мемлекеттер ортақ шешімді табу мақсатында ымыраға келулері керек еді. Солайша, Ресей, Қазақстан, Әзірбайжан арасындағы екі жақты шарттарда бекітілген теңізді бµлу ережелері осы ымыраның нәтижесі деп айтуға болады. Оған сәйкес, теңіздің тек табаны жағалау мемлекеттер арасында бµлініп, тиісінше мемлекеттің сол аймаққа егеменді құқы тарайды. Ал су мен ‰стіндегі ауа қабаты мемлекеттер арасында ортақ пайдаланыста болады. Теңіз т‰бін бµлу ортаңғы сызық және модификациялық медиана сызығы қағидасына негізделді. Даулы кен орындары мемлекеттер арасында жеке шартпен реттелуіне жол берілген және ол дауласушы тараптармен бірігіп игерілуі кµзделген. Бұл шарттар қалған мемлекеттермен ымыраға келуде негізге алынары сµзсіз. Екі жақты шарттар болашақта барлық Каспий маңы мемлекеттерінің бас қосып мәселені толық шешуде алғышарт қалыптастырады.

  • Қазақстан мұнайын тасымалдау тек Ресей жерімен µтеді. Бұл Қазақстанды Ресейге тәуелді етіп қояды. Оған қоса болашақта Қазақстан секторында мұнайды µндіру дәрежесін кµтеру к‰тіледі. Бұл себептер Қазақстанға қосымша мұнай тасымалдау бағыттарын іздеуге мәжб‰р етеді. Құбыр жолын жан-жақты бағытта салу мемлекеттің тәуелсіздігіне негіз болып қана қоймай, кµрші мемлекеттердің экономикалық пайда табуына, ал бұл бейбітшілік пен қауіпсіздіктің беріктігінің кепіліне айналады.

  • Каспий аясында қызып келе жатқан қатынастар мәселе реттеліп, толық анықталмайынша, ресми құқықтық бекімейінше, ‰немі қақтығыс пен шиеленісушілік тудыруы м‰мкін. Оның алдын алу ‰шін және µзара м‰дделерді қорғау мақсатында жағалау мемлекеттер арасында ынтымақтастықты дамыта отырып, келісіліп әрекет ету керек. Бұл әрекеттерді бақылайтын және реттейтін ортақ орган құру тиімді деп білемін. Орган жағалау мемлекеттердің µкілдерінен тұрып, аймақтағы қауіпсіздік ғана емес, шикізатты тасымалдау жолдарының қауіпсіздігін бақылау, шиеленісті жағдайды бәсеңдету, дауды бейбіт жолдармен шешуге ат салыстын болады. Мақсаттарын ж‰зеге асыру ‰шін ол біріккен әскери к‰штерін қалыптастыруы м‰мкін. Бұл Каспий теңізі айдынында қауіпсіздік пен тұрақтылықтың бекуіне, мемлекеттер арасында ынтымақтастықтың нығаюына, солайша инвестициялық климаттың жақсаруына септігін тигізері сµзсіз.

Библиография

1. Халықаралық-құқықтық актілер:

1.1.Конвенция ООН по международному морскому праву 1982 года.

1.2.Договор между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921года.

1.3.Договор о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 2ғ марта 1940 года.

1.4.Договор о сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерации от 2ғ мая 1992 года.

1.ғ.Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

1.6.Декларация о вечной дружбе и союзничестве от 6 июля 1998 года.

1.7.Декларация между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве на Каспийском море от 9 октября 2000г.

1.8.Совместное заявление президентов Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по использованию Каспийского моря от 27 апреля 1996 года.

1.9.Проект Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря


2. ғылыми әдебиет:

2.1.Барсегов Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия. Москва: Транспорт, 1983г.

2.2.Butler W.E. The law of the soviet territorial waters. A case stude of maritime legislation and practice. N.Y..W..L. 168.

2.3.Блищенко И.П. Прецеденты в международном праве. – Москва: Международные отношения, 1997г.

2.4.Борзиков О. Првавовые вопросы делимитации территориального моря. Москва: Светоч, 1973г.

2.ғ.Броунли Я.Международное право. Москва: Прогресс. 1977г. кн. 1.

2.6.Бунич П.Г. Экономика мирового океана: ресурсы, их освоение, эклогия, право. Москва: Наука, 1977г.

2.7.Военно-морской международно-правовой справочник / Сост. Белли В.А. Москва: Военмориздат. 1940г. кн.2. 19ғ7г.

2.8.Военный словарь международного морского права. Под. ред. Горшкова Г.С. Москва: Воениздат, 198ғг.

2.9.Волосов М., Розина Т. Правовой режим континентального шельфа.Москва: Знание, 1974г.

2.10.Высоцкий А.Ф. Морской регионализм. Киев:Наукова думка, 1986г. Dinch N.Q., Dailer P., Pellet A. Droit international public P., 1980. p 4ғ, ғ7, 604.

2.11.Глазунов Г.А., Марков Ю.Б. к вопросу о режиме замкнутых и полузамкнутых морей в современном международном праве. Международно-правовые проблемы Мирового океана на современном этапе. Москва: Транспорт, 1976г.

2.12.Захарова Р.Ф. Правовой режим подводных трубопроводов. Вопросы международного морского и воздушного права – Москва: Транспорт, 1979г.

2.13.Калинкин Г.Ф., Островский Я.А. Морское дно: кому оно принадлежит? Москва: Прогресс, 1970г.

2.14.Касенов У. Каспийское море: правовой статус, нефть и международная безопасность. Алматы: Кайнар. 1998г.

2.1ғ.Клименко Б.М. Государственная территория. Москва: Международные отношения, 1974г.

2.16.Коломбос Д. Международное морское право. Москва: Юридическая литература, 197ғг.

2.17.Колодкин А.Л. мировой океан. Международно-правовой режим. Москва: Прогресс, 1973г.

2.18.Комаровский Л.А., Ульяницкий В.А. Международное право. Москва: Прогресс, 1908г.

2.19.Корзун В.А. Биоресурсы мирового океана: международные аспекты. Москва: Светоч, 1991г.

2.20.Мамедов Р.Ф. международно-правовой режим Каспийского моря: Автореф. Дис. канд. – Москва, 1989г.

2.21.Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Санкт-Петербург 1904г. т.1.

2.22.Международное право. Под. ред. Ю.Н.Колосова, Кузнецова. Москва: Международные отношения, 1998г.

2.23.Международное право. под. ред. Г.И.Тункина. Москва: Юридическая литература. 1974г.

2.24.Мешер В.Ф. Советское морское право. Москва: Транспорт. 1980г.

2.2ғ.Мировой океан и международное право. Правовой режим морских прибрежных пространств. Под. ред. Мовчан А.П., Янков А. Москва: Наука, 1987г.

2.26.Мовчан А.П. международное морское право. Москва: Наука, 1997г.

2.27.Молодцов С.В. Международное право. Москва: Международные отношения, 19ғ7г.

2.28.Молодцов С.В. Международно-правовой режим открытого моря и континентального шельфа. – Москва: Международные отношения, 1960г.

2.29.Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл. Алматы: Сак, 2003ж.

2.30.Николаев А.Н. Проблема территориальных вод в международном праве. – Москва: Юридическая литература, 19ғ4г.

2.31.Опенгейм Л. Международное право. Т.2. Москва: Наука, 1949г.

2.32.Родионова В.А. Территория в международном праве. Москва: Наука, 1974г.

2.33.Салимгерей А.А. Дис. Канд. Правовые аспекты участия Казахстана в определении статуса Каспийского моря. Алматы, 2000г.

2.34.Салимгерей А.А., Ерджанов Т.К., Сарсембаев М.А. Морское право и внутриконтинентальные государства. Алматы: Данекер, 2000г.

2.3ғ.Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Москва: Госполитиздат. 19ғ6г. Выпуск Х.

2.36.Свиридов Э.П. Границы континентального шельфа. Москва: Прогресс, 1981г.

2.37.Словарь международного морского права. Москва: Воениздат. 198ғг.

2.38.Спивакова Т.И. Право и природные ресурсы прибрежных зон. Некоторые тенденции в международном морском праве. Москва: Транспорт, 1978г.

2.39.Токаев К.К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации – Алматы: Сак, 2000г.

2.40.Уусталь А.Т. Международно-правовой режим территориальных и внутренних морских вод. – Тарту, 19ғ8г.

2.41.Шестопалов В.Я. Проблема делимитации континентального шельфа Персидского залива. Москва: Наука, 1982г.


3.Мерзімдік басылым:


3.1. Аскеров Э.И., Лазарев М.И. Нефтяные камни Азербайджана: правовой

аспект// Советское государство и право. 197ғг. №12

3.2. Барсегов Ю.Г. Статус Каспия: Внутриконтинентальное или межнациональное озеро // Мысль, 1998г. №ғ

3.3. Гасанов Г. Позиция Азербайджана // Нефть России – Нефтегазовая вертикаль.№2 1998г.

3.4. Гасанов Г. Позиция Азербайджана // Нефть России -Нефтегазовая вертикаль.№2. 1998г.

3.ғ. Гиззатов В.Х. Правовой статус Каспийского моря: кондоминиум или делимитация // Казахстан и мировое сообщество – 1996г.№1

3.6. Дабири М.Р. Правовой режим Каспийского моря: экономическое развитие региона на основах добрососедства в новых условиях // Казахстан и мировое сообщество. – 199ғг. №1.

3.7. Дьяченко С.Б. Проблема правового статуса Каспийского моря // Московский журнал международного права. – 199ғг. №3

3.8. Егизбаева Ж. Каспийский вопрос // Саясат 1999г. №2.

3.9. Касенов У.Т. Перемена Российской позиции в каспийском вопросе может быть вызвана информацией о наличии больших запасов углеводорода на российском участке шельфа // Панорама, №1ғ. 17 апреля 1998г.

3.10.Клокова П., Бурый А., Куда потечет казахстанская нефть // Компания 1998г. №6

3.11.Ковалев Ф.Н. Нефть, Каспий и Россия. // Международная жизнь – Москва, 1997. №4.

3.12.Мамедов Р.Ф. Новые предложения России по поводу определения международно-правого статуса Каспийского моря // Московский международно-правовой журнал 3/2001/12.

3.13.Мерзляков Ю. Правовой статус Каспийского моря // Международная жизнь. 1998,

3.14.Mohammed-Reza Dabэrэ. A new approach to the legal regэme of the Caspэan sea as a basэs for peace and development // The Iranэah Journal of International Affairs №28 1994.

3.1ғ.Нургожин М. Пять стран, одно море и много, много нефти // Деловая неделя. №1ғ, 17 апреля 1998г.

3.16.Пастухов Д. Море раздора? // Континент 2001г. 29август-11 сентябрь.

3.17.Смирнов С. Нефть и газ Казахстана: 10 лет самостоятельного развития. // Континент 2001г. 26 сентября - 9 октября.

3.18.Тимурина О.П. Мировой экономический кризис и падение цены на нефть повышают шансы на достижение компромисса между прикаспийскими странами. // Панорама. №30. 7 августа1998г.1Омарова Д. Каспийское море – центр притяжения интересов.// Казахстанская правда. 1997г.№10

2Алиев П. Позиция Ирана. // Деловая неделя. 1997г. 26 сентября

3 Касенов У. Каспийское море: правовой статус, нефть и международная безопасность. Алматы: Атамура. 1998г. с.8.

4 Калинкин Г.Ф., Островский Я.А. Морское дно: кому оно пренадлежит? Москва: Прогресс. 1970 г. с. 56.

5 Спивакова Т.И. Право и природные ресурсы прибрежных зон: некоторые тенденции в международном морском праве. Москва: Транспорт, 1978г. с. 92.

6 Коломбос Д. Международное морское право. Москва: Юридическая литература, 1975г. с. 115.

7 Калинкин Г.Ф., Островский Я.А. Морское дно: кому оно пренадлежит? Москва: Прогресс. 1970 г. с.60.


8 Международное право. Под. ред. Колосова Ю.Н., Кузнецова . Москва:Международные отношения, 1998г.

9 Колодкин А.Л. Автореф.докт.дис. Международно-правовой режим морских пространсв. Москва, 1971г. с.26.

10 Военный словарь международного морского правв. Под. ред. Горшкова Г.С.. Москва, 1985г. с.178.

11 Барсегов Ю.Г.Мировой океан.: право, политика, дипломатия. Москва: Транспорт, 1983г.

12 Колодкин А.Л. Автореф.докт.дис. Международно-правовой режим морских пространсв. Москва, 1971г. с.43.


13 Коломбос Д.Международное морское право. Москва: Юридическая литература. 1975г. с. 65.

14 Калинкин Г.Ф., Островский Я.А. Морское дно: кому оно пренадлежит? Москва: Прогресс. 1970 г. с. 74.

15 Волосов М.,.Розина Т Правовой режим континентального шельфа. Москва: Знание, 1974г.

16 Блищенко И.П.Прецеденты в международном праве. Москва: Международные отношения, 1997г. с. 56.

17 Захарова Р.Ф.Правовой режим подводных трубопроводов. Вопросы международного морского и воздушного права. Москва: Транспорт, 1979г.с. 95.

18 Высоцкий А.Ф.Правовые проблемы свободы научных исследований в мировом океане. Киев: Светоч, 1974г. С 65.

19 Мамедов Р.Ф.Автореф.дис.канд. Международно-правовой режим Каспийского моря. Москва, 1989г. с. 124.

20 Волосов М., Розина Т.Правовой режим континентального шельфа. Москва: Знание. 1974г. с. 105.

21 Спивакова Т.И.Право и природные ресурсы прибрежных зон: некоторые тенденции в международном морском праве. Москва: Транспорт. 1978г. с. 122.

22 Осы єдебиетті ќарањыз.

23 Борзиков О.Правовые вопросы делимитации территориального моря. Москва: Знание, 1973г. с. 84.

24 Свиридов Э.П.Границы континентального шельфа. Москва: Наука, 1981г. с. 46.

25 Молодцов С.В.Международное морское право. Москва: Международные отношения, 1987г. с. 61.

26Корзун В.А. Биоресурсы мирового океана: международные аспекты. Москва: Книга, 1991г.

27 Калинкин Г.Ф., Островский Я.А. Морское дно: кому оно пренадлежит? Москва: Прогресс. 1970 г. с. 121-125.28 Опенгейм Л.Межждународное право. Т.2. Москва:Иностранная литература. С. 27.

29 Молодцов С.В. Международно-правовой режим открытого моря и континентального шельфа. Москва- 1960г. с.55.

30 Радионова В.А. Территория в международном праве. Москва: Международное право, 1960г. с. 130.

31.Блищенко И.П Прецеденты в международном праве. Москва: Международные отношения, 1997г. с. 79-82.

32 Блищенко И.П.Прецеденты в международном праве. Москва:Международные отношения,1997г. С.53.

33.Свиридов Э.П Границы континентального шельфа. Москва:Прогресс, 1981г. с. 65

34 Словарь международного морского права. Москва: Воениздат. 1985г. с.170.

35 Мамедов Р.Ф. Международно-правовой режим Каспийского моря: автореф. Дис. Канд. Москва- 1989 г. с.377.

36 Соны ќарањыз.

37 Dinch N.Q., Dailer P., Pellet A. Droit international public P., 1980. p 45, 57, 604.

38 Молодцов С.В. Международное морское право. Москва: Международные отношения. 1987г. с.187

39 Молодцов С.В. международное морское право. Москва: Международные отношения. 1987г. с.186

40Хазрат С. Международное публичное право. Тегеран: тегеранский университет. 1948г. т. 1. с.87-88.

41 Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Санкт-Петербург 1904г. т.1. с.385.; Комаровский Л.А., Ульяницкий В.А. Международное право. Москва- 1908. с.79

42 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Москва: Госполитиздат. 1956г. Выпуск Х. С.71-72.

43 Военно-морской международно-правовой справочник / Сост. Белли В.А. Москва: военмориздат. 1940г. кн.2. с.75.

44 Международное право./ отв.ред. Кожевников Ф.И. Москва: госюриздат. 1957г. с.222.

45 Логунов В.Д. Международно-правовой режим Каспийского морского театра // Военно-морской международно-правовой справочник. Москва: Воениздат. 1966г. с.371.

46 Бойцов Ф.С:, Иванов Г.Г:, Маковский А.Л. Морское право. Москва: Транспорт. 1985г. с.46.

47Шестопалов В.Я. Персидский залив: проблемы континентального шельфа. Москва: Наука. 1982г. с.73.

48Нгуэн Нгок Мина Международное морское право. Москва: Прогресс. 1981г. с. 36; Международное морское право/ отв.ред.Моджарян Л.А., Блатова Н.Т. Москва: Юридическая литература. 1970г.с.303.; Brown D.J. Public international law. L.6 Sweet and Maxwell. 1970. p. 97.

49 Мешер В.Ф. Советское морское право. Москва: Транспорт. 1980г. с.56.

50 Международное право./ под. ред. Г.И.Тункина. Москва: Юридическая литература. 1974г. с.291.

51 Butler W.E. The law of the sovıet terrıtorıal waters. A case stude of the marıtıme legıslatıon and practıce. N.Y., W., L. 1968. p,75-76.

52 Dewlatchahı A, op,cıt, p,37

53 Броунли Я. Международное право. Москва: Прогресс. 1977г. кн. 1. с.199.

54 Аскеров Э.И., Лазарев М.И. Нефтяные камни Азербайджана: правовой аспект// Советское государство и право. 1975г. №12 с.41-45.

55 Договор о дружбе между Ираном и РСФСР, от 18 февраля 1921г. Военнно морской международно-правовой справочник. Москва, 1966г. с.376.; Договор о торговле и мореплавании между Ираном и СССР, от 25 марта 1920г. Сборник действующих договоров соглашений:и конвенций, заключенных СССр с иностранными государствами. Москва. Выпуск 10 – 1995г.

56Касенов У. Каспийское море: правовой статус, нефть и международная безопасность. Алматы: Атамура. 1998г. с.36.

57Узаков Р.Туркмения создала экспертную группу по Каспию. // Панорама, 1998г. 16 января.

58 Мамедов Р.Ф.Международно-правовой режим Каспийского моря: Автореф. Дис. Канд. Москва- 1989г. с.73.

59 Нургожин М. Пять стран , одно море и много, много нефти // Деловая неделя. №15, 17 апреля 1998г. с. 10.

60 Мамедов Р.Ф. Международно-правовой режим Каспийского моря: Автореф. Дис. Канд. Москва-1989г. с.80.

61 Салимгерей А.А.. Правовые аспекты участия Казахстана в определении правового статуса Каспийского моря.: канд. Дис. Алматы 2000г. с. 79.

62 Пастухов Е. Море раздора? // Континент 2001г. 29август-11 сентябрь

63 Коломбос Д. Международное морское право. Москва: Юридическая литература. 1975г. с. 101.

64 Салимгерей А.А., Ерджанов Т.К., Сарсембаев М.А.Морское право и внутриконтинентальные государства. Алматы: Данекер. 200г. с. 101.

65 Касенов У. Каспийское море: правовой статус, нефть и международная безопасность. Алматы: Атамура. 1998г. с. 40.

66 Еще один контракт века // Казахстанская правда. 1998г. 15 сентября., Нурсултан Назарбаев объявил об открытии на Каспии самого крупного за последние годы нефтяного месторождения в мире. // Панорама, №27, 7 июля 2000г., №26, 28.

67 Бврсегов Ю.Г. Статус Каспия: Внутриконтинентальное или межнациональное озеро. // Мысль 2000г. №8. с. 21

68 Мамедов Р.Ф. Новые предложения России по поводу определения международно-правого статуса Каспийского моря // Московский международно-правовой журнал 3/2001/12.

69 Caspian ban gives Iran a cavier corner // International Herald Tribune. 3 October 2002.

70 Гасанов Г.Позиция Азербайджана // Нефть России -Нефтегазовая вертикаль.№2. 1998г.с.25.

71 Егизбаева Ж.Каспийский вопрос // Саясат 1999г. №2.

72 Дьяченко С.Б. проблема правогого статуса Каспийского моря // Московский журнал международного права, 1995г.№3, с. 71

73 Касенов У.Каспийское море: правовой статус, нефть и международная безопасность. Алматы:Атамура 1998г. с.11.

74 Mıchael H. Ccroıssant, Cynthıa M.Croıssant. The Caspıan sea status dıspute, Azerbaıjan perspectıves // Caucasıan Regıonal studıes, vol,3 Issue 1, 1998, p7.

75 Ковалев Ф.Н.Нефть, Каспий, Россия. // Международная жизнь.1997г. №4

76 Киямпур С.Моква и Астана начали раздел дна Каспия по национальному признаку.// Русский телеграф 1998г. 7 июля.

77 Мамедова Л.Россия впервые согласиласьс основным казахстанским принципом раздела Каспийского шельфа.// Панорама.1998г.7 февраль; М.Акынова Россия и Казахстан обсудили возможность раздела дна Каспия // Панорама. 1998г. 13 февраля

78 Седой Каспий станет черным // ХХ1 век , 15 мая 1998г.

79Смирнов С. нефть и газ Казахстана: 10 лет самостаятельного развития. // Континент 2001г. 26 сентября - 9 октября

80 Chole Arnold. Experts debate ailing Caspian sea // BBC News world edition. 9 October 2002.

81Клокова Л.., Бурый А. Куда потечет казахстанская нефть // Компания 1998г. №6

82 Газизова А.Казахстан и ОЭС: масштабы взаимодействия нарастают// Казахстанская правда 1998г. 9 мая..

83 Материалы «Казахойла» Архив за 1997г. с.17.

84 Joseph Fitchett. Can Caspian find make a reality of pipeline to Turkey? // International Herald Tribune, 16 October 2002.

85Абазов Р. Безопасность в Каспийском регионе. // Сборник материалов международной конференции. Алматы. 2000г. с.78.

86 Апрохов И.Каспий: реальность и перспектива. // Казахстанская правда 2003г. 5 мая.

1   2   3   4   5Похожие:

Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconАбылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті Ақпараттық хат «Абылай хан атындағы ҚазХҚ және Әту халықаралық ғылыми білім беру кеңістігіндегі: 70 жылдық өркендеу»
Конференция Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде 2013 жылдың 11 сәуірінде «ҚазХҚ және...
Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconАбылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconҚысқаша мәліметтер Абылай хан атындағы атындағы ҚазХҚ және ӘТУ
Халықаралық Жазғы Мектеп (Алматы, Қазақстан Республикасы) Қазақ Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар мен Әлемдік Тілдері Университетіне...
Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconАҚынова динара хоседиасовна қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақұлдау/мақұлдамау модалділігінің функционалды-семантикалық өрісі
...
Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconНҰрбеков бақыт жақсылықҰлы қашықтықтан оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби құзырлылығын қалыптастырудың теориялық және әдіснамалық негіздері
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті жанындағы педагогика ғылымдарының докторы ғылыми...
Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconРыскельдина анар аблаевна кредиттік оқыту жүйесі жағдайында тіл маманы студенттерінің кәсіби бағыттылығын дамыту
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін...
Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қ. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-ТҮрік университеті шымкент институты тарих факультеті саясаттану кафедрасы диплом жұмысы
Кіріспе
Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану факультеті Дінтану және мәдениеттану кафедрасы
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, философия және саясаттану факультеті, дінтану және мәдениеттану кафедрасы 19-сәуірде 2013...
Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconЛ. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом
Тақырыбы: «Қазақстандық және халықаралық құқықтағы салық міндеттемесінің орындалуы»
Абылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы iconДипломдық жұмыс Тақырыбы
А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті Шымкент институты Филология Факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов