Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті icon

Диплом ж±мысы Таќырыбы: "Мырзакент" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудитіНазваниеДиплом ж±мысы Таќырыбы: "Мырзакент" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті
страница1/2
Дата02.05.2013
Размер464.67 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>
  1   2

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі

Сырдария” университеті


“ Экономика ” кафедрасы
Диплом ж±мысы
Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудитіЌорѓауѓа жіберілсін: “_____” ______2007 _ ж


Кафедра мењгерушісі э.ғ.к. доц. Б.Серіков

(ѓыл. атаѓы, аты-жµні)


Студент : Молдабеков Сабит Сейдуллаұлы

(аты-жµні)

Ѓылыми жетекші э.ғ.к. доц. Б.Серіков

(ѓыл. атаѓы, аты-жµні)

^

Жетісай 2007ж
МазмұныКіріспе


1 тарау. Қазақстан Республикасының салық саясаты және салық жүйесі

    1. Қазақстан Республикасының салық кодексі------------------------------------

    2. Қазақстан Республикасының салық саясаты және жүйесі-------------------

    3. “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылық жағдайын талдау --------------------------------------------------------

^ 2 тарау. “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің салық есебін жетілдіру және аудиті


2.1 “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің салықтарды есептеу және төлеу тәжірибесі------------------------------------------

    1. Жүргізілген талдау нәтижелелеріне сүйеніп жетілдіру жолдарын

Белгілеу---------------------------------------------------------------------------------------

    1. Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті аудитеу тәжірибесі---------------------------------------------------------------------

Ќорытынды------------------------------------------------------------------------------------


Пайдаланѓан єдебиеттер--------------------------------------------------------------------


Кіріспе.


Жалпы бухгалтерлік кєсіпорынѓа оныњ ќаржылыќ жаѓдайын жоспарлау, баѓалау, баќылау жєне талдау секілді функцияларды орындауы ќажет. Сонымен ќатар бухгалтерлік есеп кєсіпорынныњ активтері менміндеттемелері,капиталы жєне µндірілген µнімдерімен олардыњ сатылѓандыѓы туралы аќпараттарды жинаќтап кµрсетеді. Тек ќана бухгалтерлік есеп арќылы кєсіпорынныњ табыстары мен шыѓыстарын жєне шаруашылыќ ќызметініњ соњѓы ќаржылыќ нєтижелерін аныќтауѓа болады.

^ Мєселеніњ ќойылуы – “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке кіретін шаруашылыќта егістік кµлемін кµбейтудіњ жєне маќта µнімділігі мен µндірілген µнімніњ кµлемін арттыру жоспарларын жасау. Сонымен ќатар ќазіргі талапќа жауап беретін соњѓы ‰лгідегі техникалыќ ќ±рал-жабдыќтармен жараќтандыру. Кєсіпорынныњ экономикалыќ жаѓдайын т±раќтандыру.

^ Кєсіпорынныњ міндеті – халыќтан маќта талшыѓын жинау, ќабылдау,яѓни сатып алу,келісілген баѓамен наќты аќшасын беру.

Халыќты ж±мыспен ќамтамасыз ету, ж±мысшылардыњ айлыќ жалаќыларын уаќытылы кешіктірмей беру, таѓы басќа да ж±мысшылардыњжаѓдайын жасау.

^ Кєсіпорынныњ маќсаты – жиналѓан маќта талшыѓын µњдеу-µндіру,сату, пайда табу жєне тиімділігін арттыру-асыру,дамыту,таѓы басќа ж±мыстардыњ д±рыс ж‰ргізілуін кµздейуі.

Экономиканыњ барлыќ саласында кєсіпорындардыњ иелері мен ењбек ±жымдары шикізат пен материалдарды ±ќыпты ж±мсауѓа, µндіріс ќалдыќтарын азайтуѓа, ысырапты жоюѓа,бєсекеге жарамды µнімдерін µндіруге , оныњ сапасын кµтеруге,µзіндік ќ±нын тµмендетуге,ќоршаѓан ортаны саќтауѓа м‰дделі.

Кєсіпорынныњ сыртќы экономикалыќ байланыстарын жандандыру ‰шін оныњ ењ алдымен зањдылыќ базасын тиісті єлемдік ‰лгілерге келтіруді талап етеді жєне µндірілген µнімніњ сапасын єлемдік стандартќа сай етуі тиіс.

Экономика саласындаѓы мамандар,яѓни соныњ ішінде,бірінші кезекте, бухгалтерия ќызметкерлері есепке алудыњ жєне есеп берудіњ барлыќ ж‰йесін жаќсы білулері,оларды оњтайластыруды ќарастыру ќажет. Ењ бастысы кєсіпорынныњ негізгі жєне айналым ќорларын пайдалану бойынша В.К. Радостовецтіњ “Кєсіпорындаѓы бухгалтерлік есеп” оќулыѓын пайдаланылды.

Сонымен ќатар Жауапкершілігі шектеулі серіктестік жарѓысы бойынша жалпы т‰сініктемелер Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініњ жалпы жєне ерекше бµлімдерінде кењінен кµрсетілген. Бірќатар мєліметтер К.Ш Д‰йсебаев. Э.Т.Тµлегенов жєне Ж.Г. Ж±маѓалиевалардыњ “Кєсіпорынныњ ќаржылыќ жаѓдайын талдау”оќулыѓынан алынса негізгі жєне айналым ќорларыныњ тиімділігі туралы мєліметтер Ќ.К.Кеулімжаев, З.Н.Єжібаева, жєне Н.А.Ќ±дайбергеновтердіњ “Бухгалтерлік есеп принциптері”оќулыѓы пайдаланылды.

Меніњ таќырым: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік негізі жєне айналым ќорларын пайдаланудыњ тиімділігін арттыру жолдары.

1-бµлімде Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ ќ±рылуы жєне ќызметтері кµрсетілген, онда Ќазаќстан Республикасыныњ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы т‰сінік, кєсіпорынныњ жарѓысы, ќ±рылуы, ќ±ќыќтары жєне маќсаты мен міндеттері сонымен ќатар бухгалтерлік есепті ж‰ргізу стандарттары кењінен ќарастырылады.

2-бµлімде “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ шаруашылыќ, ќаржылыќ жаѓдайын талдау. Ќарастырылѓан мєселелер “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ ќаржылыќ м‰мкіндіктері, негізгі жєне айналым ќорларыныњ есебін ж‰ргізу жєне оларды пайдалану жолдары терењірек зерттеліп ќосымша пікірлер ќойылды.

3- бµлім негізінен “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ негізі жєне айналым ќорлар есебін басќаруды тиімді ±йымдастыруѓа баѓытталѓан. Онда кєсіпорынныњ негізгі жєне айналым ќорларыныњ тиімділігін арттыру жолдары кµрсетіліп болашаќта кєсіпорынныњ ауќымын кењейтудіњ бірнеше жолдарын ашып кµрсеттім.


1 тарау. Қазақстан Республикасының салық саясаты және салық жүйесі
  1   2Похожие:

Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconЖоспар: Кіріспе Салық және салық салудың есебі
Оның мазмұнын төмендегідей маңызды терминдер сипаттайды: салық міндеттемесінің есебі, міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі,...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconҰйымның меншікті капиталының есебі, талдауы және аудиті
Кіріспе
Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті icon«Негізгі құраладардың есебі мен аудиті» Мазмұны: Кіріспе і-тарау. Негізгі құраладардың есебі мен аудиті

Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconДиплом жұмысы тақырыбы: «Негізгі құралдардың есебі мен аудиті»
Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында кәсіпорындардың күрделі экономикалық тетігін нақты, жақсы жолға қоймайынша, сондай-ақ толық,...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconЛ. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом
Тақырыбы: «Қазақстандық және халықаралық құқықтағы салық міндеттемесінің орындалуы»
Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconДипломдық жұмыс Тақырыбы : «Кедендік төлемдер және олардың мемлекеттің сыртқы экономикалық байланыстарын реттеудегі атқаратын рөлі(мысалға Қазақстан Республикасы)»
«Салық және салық салу» мандандыруының сырттай бөлімінің 2 курс студенті Кибраева Айнаш
Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconДипломдық ЖҰмыс тақырыбы: Ақша қаражаттары есебі мен аудиті
Ақша қаражаттарының есебi бухгалтерлiк есеп нысаны ретiнде
Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconДиплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады
Салық саясаты мемлекеттің әлеуметтік, саяси, экономикалық бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік бюджетке ақшалай қаражаттардың...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconДиплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады
Салық саясаты мемлекеттің әлеуметтік, саяси, экономикалық бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік бюджетке ақшалай қаражаттардың...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: \"Мырзакент\" мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті icon2-5 Тарау–I. 1921-1928 жылдардағы қазақ ауылындағы салық саясаты
Жаңа экономикалық саясат тұсындағы салық және қазақ шаруашылықтары
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов