Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан icon

Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқанНазваниеҚазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан
страница5/5
Дата03.05.2013
Размер1.02 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5

Турфирмалардың маркетингтік әрекетін ұйымдастыру жағдайы төменгі деңгейде.Маркетингтік стратегияны жасай тыры, мамандар ұлттық туристік өнім мен оның потенциалына сүйенуі тиіс. Оны іске асыру мақсатында келесі міндеттерді анықтауы керек. Дамыған елдерде Қазақстанды сапалы турөнімін ұсынатын туристік орталық ретінде формалау. Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасының турфирма жұмысшыларымен өткізілген сұхбат бойынша, ұлттық нарықта туристік қызметпен айналысатын кәсіпорындар тәжірибеде маркетингттің бөлек элементтерін ғана қолданылатының білдік.Қазақстанның көп турфирмалары өзінің қызметін іске асыру барысында, негізгі салмақты бағалық және байланыстық саясатқа сүйене отырып, маркетингтін элементтерін қолданады.

Туристік қызметте тұрғындардың талаптарын маркетингтік зерттеуле,р арқылы анықтауға болады.Осы мақсатта түрлі зерттеу тәсілдері қолданылады.Мысалы, бүгінгі күнге тұтынушыларға керек қызметтер туралы ақпататты сұрақнама жүргізу арқылы біле алады. Жиналған ақпараттарды қарастырып, мамандар объективті шешімге келеді.

Сұрақнама жүргізу қазіргі туристің қай жерде қалай демалғысы келетіндігін, тұтынушылар арасында агенттік қаншалықты белгілі екендігі туралы ақпарат алады.

Туристік фирманың тиімділігің анықтау дегеніміз фирманың еңбекті және жарнамаға кететін материалдық шығындарды тиімді қолдану мен фирманың жарнамалық әрекетің дұрыс ұйымдастыру мен жоспарлау болып табылады.

Жарнамның тиімділігің зерттеу дегеніміз – келесі факторлардың, яғни жарнаманың мақсатына аз шығын шығарып, сапасы төмен немесе әрекетсіз жарнаманы анықтап оның кемшіліктерін жоюға көмектесетің шараларды қолдану арқылы үлкен нәтижелерге жету,

Жарнама беруші егер өз тауарының қасиетін, ерекшілігін және үлкен айырықшылығын, бәсекелестерді, нарықты жақсы білмесе жарнаманың жетістігіне арқа арту мүмкін емес. Бұл жерде жетістіктің болмауы тауарды немесе қызметті ұсынушы адам қажет ақпаратты білмей өз имиджің өзі құрта бастайды.

Туристік іс-әрекетті мемлекет тарапынан реттеу. Туризмдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың өзгерген мақсаттары,принциптері мен міндеттеріне толық жауап беретін,туризмді мемлекеттік реттеу жүйесінде жаңа бағыт шығару керек. Бүгінгі таңда өкілетті органдар мен туризм саласындағы ұйымдардың қарым-қатынасын мемлекет тарапынан реттеу рөлін күшейту маңызды. Саланы басқару Қазақстан Республикасының туризм Агенттігіне орталықтандырылған.


^ ПАЙДАЛЫНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 г.№ 211-2 «О туристской деятельноти в Республике Казахстан» (с изменениями, внесенными Законом Рк от 22.02.02 г№ 296-2). –Алматы: Юрист,2002.

 2. Указ Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2000 года №344 О дальнейших мерах по реализации Стратегии Развития Казахстана до 2030 года, сб. Норм-прав.док.-Алматы:Юрист 2001.

 3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. –М.: Мир,2001

 4. Афанасеьев М.П. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы. –СПб: Изд.,С .Петербургского Гос. Университета, 1998.

 5. Башта А. Казахстанский туризм: новый поворот //Деловой мир Казахстана. -2002. -№11

 6. Бертон Т. Социология в туризме, пер. С англ. Ворохов Д. –М.: Мир,2001

 7. Евстропов Н.А. Оценка деятельности предприятия по качеству выпускаемой продукции.-М.: Финансы и статистика,2000.

 8. Ильина Н.И. Экономические функции туризма на современном этапе //Вестник. -№ 3-4. –Казань: ТИСБИ, 2000.

 9. Маркетинг и менеджмент в формирующейся индустрии туризма Казахстана / Проблемы и перспективы устойчивого развития.

 10. Калдыбаев О. Ж., Темирбаев А.С. Экономика предприятия. –Алматы:2001.

 11. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебное пособие под ред. Зорина И.В. и др. –М.:Финансы и статистика, 2002.

 12. Квартальнев В.А. Стратегичесий менеджмент в туризме. – Казань: ТИСБИ,2001

 13. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирвание в условиях рынка. –М.: ГАО Москва,2000.

 14. Котлер Ф. И др. Маркетинг. Гостеримство и туризм. Учебник для ВУЗов. Пер с англ. Под ред Ноздревой Р.Б-М.: ЮНИТИ, 19988

 15. Кэссон Г.Н. Как завоевать престиж. Под ред. Корнеева Р.Б. –М.: Юнити, 1998.

 16. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. –М.,1996.

 17. Михеева Н.А., Галенская Л.Н. Менеджмент в соц.-культ. Сфере. –Минск: Эконом Экспресс, 1998.

 18. Никитинский Е.С., Вуколов В.Н. Формирование индустрии туризма за десятилетие государственной независимости Казахстана // Теория и методика физической культуры. 2002г.- №1.

 19. Ныасанбаев С.Н. Управление качеством. –М.: ТУРИНФОРМ,2001.

 20. Попов С.А. Стратегическое управление. –Минск: Турист,1998.

 21. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой. –М.:Мир,2001.

 22. Рынок туристских услуг Казахстана / Приоритеты экономической политики на рубеже тысячелетий. Матер., межд. Науч.-практ. конф. Секция менеджмента и маркетинга. Сб. науч.тр. –Алматы. АГУ им. Абая, 2001, ч.4.

 23. Савицкая Г.В.Анализ хозяйственной деятельности предприятия. –М.: РИПРКТ, 2003.

 24. Свещников А.Г. Контроль и испытания в системах качества на базе международных стандартов. Агентский бизнес. –М.: РМАТ,2001.

 25. Туризм как фактор профилактики и здорвья и сохранения трудового потенциала / Рынок: проблемы становления и развития. Сб. науч. Молодых ученых и аспирантов ИЭ МОН Рк. –Алматы,1999.

 26. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура. Маокетинг. –М.: Ось -89, 1997

 27. Челенков А.П. Маркетинг услуг: макросреда в индустрии сервиса //Маркетинг, 1997.-№2.

 28. Уткин Э.А. Финансовое Управление фирмой. – М.:Танднм,1997.

 29. Экономика туризма: Учебник для вузов. Под ред. Козырева В.М., Зорина И.В. –М.: Финансы и статистика, 2002.

 30. Эконс Дж. М. Индустрия туризма. – СПб: Феникс,2002.


1   2   3   4   5Похожие:

Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconIБөлім. Жарнама психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Жарнаманы қолданудың психологиялық тұжырымдамалары
Жарнама бейнесін қалыптастыруда психикалық процестердің ролі
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconIБөлім. Жарнама психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Жарнаманы қолданудың психологиялық тұжырымдамалары
Жарнама бейнесін қалыптастыруда психикалық процестердің ролі
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconҚазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады
Күкірт кышқылы бірталай маңызды өнімдерді алу үшін халық шаруашылығының көптеген салаларында қолданылады және оған сұраныс үнемі...
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconМазмұны Бет Кіріспе 5 І бөлім. Кәсіпорынның экономикалық сипаттамасы 7 «Индустриальное снабжение»
Стандартын – бехс және Қехс (International Accounting Standards, ias and International Financional Reporting Standards) жасайтын...
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconДиплом жұмысы қазiргi қазақ тiлiндегi бір қҰрамды сөйлемдер
Кiрiспе
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconДокументы
1. /Озы_ т_ж_рибе тарату.doc
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан icon2-3 I салықтың мәнi, принциптерi, түрлерi мен қызметтерi Инвестициялар ұғымы және олардың жіктелуі
Кiрiспе
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconҚазакстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Жарнама маркетингі мен менеджменті
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconДокументы
1. /_ай кезде У дыбысы дауыссыз болады.doc
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconРимдік санау жүйесі
Мұғалім санау жүйесі тақырыбын өткен кезде, оқулықтан тыс төмендегідей қызықты қосымша материалды қолдануына болады
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов