Конференцияны өткізу орны icon

Конференцияны өткізу орныНазваниеКонференцияны өткізу орны
Дата08.05.2013
Размер65.38 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ


Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасы 2012 жылдың 1-2 маусым күндері «Р.Нұрғали мұрасы және ұлттық руханият мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.

Конференцияны өткізу орны: Астана қаласы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, ҚР Тұңғыш Президенті мәжіліс залы

Конференция мақсаты: Ғалым, академик Р.Н.Нұрғалидің ғалымдық, ұстаздық санқырлы қызметін пайымдау, қазақ әдебиеттану ғылымына сіңірген еңбегін қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелерімен сабақтастыра отырып, жаңаша пайымдау.

^ Конференция міндеттері:

 • ғалым, зерттеуші Р.Нұрғали мұрасын қазіргі руханият мәселелерімен сабақтастыра қарастыру;

 • зерттеуші Р.Нұрғалидың әдебиет теориясына, драматургияға байланысты жарық көрген іргелі зерттеулерінің мән-маңызын саралау;

 • академик Р.Нұрғалидың ғылыми-зерттеу мұраларының қазіргі әдебиеттану ғылымымен сабақтаса дамуына жаңаша пайымдау жасау;

 • Қайраткер, ғалым Р.Нұрғалидың қазақ әдебиеті мен мәдениетіне сіңірген еңбегіне талдау жасау;

 • Р.Нұрғали мұралары мен қазіргі теориялық әдебиеттану мәселелерінің болашақтағы міндеттерін талдау.

Конференцияға қатысушылар:

 • Президент әкімшілігі мен ҚР Үкіметінің өкілдері;

 • ҚР Парламентінің депутаттары мен қоғам қайраткерлері;

 • Ұлттық ғылыми кеңестер мүшелері;

 • Ғылыми мекемелер мен ЖОО-ның жетекшілері;

 • Отандық жетекші ғалымдар мен БАҚ өкілдері;

 • Астана қалалық оқу орындарының оқытушылары.


Конференция модераторлары:

Ерлан Бәтташұлы Сыдықов – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор.

^ Сейіт Асқарұлы Қасқабасов қазақ әдебиеті қафедрасының меңгерушісі, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор


Конференция бағдарламасында:


1. Келесі мәселелерді талқылау:

 • ғалым, зерттеуші Р.Нұрғалидың қазақ филологиясының көкейкесті мәселелерін пайымдаған ғылыми еңбектерін талдау;

- қайраткер Р.Нұрғалидың ұлттың рухани-мәдени дамуындағы рөлін пайымдау;

 • Р.Нұрғали мұралары мен қазіргі теориялық әдебиеттану мәселелерінің болашақтағы міндеттерін талдау.

^ Конференцияда үш секция жұмысы жоспарланған:

№ 1 секция. Р.Нұрғали мұрасы және қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері.

№2 секция. «Қазақтың ұлттық әдеби тіліндегі тілдік тұлға мәселесі».

№3 секция. «Қайраткер Р.Нұрғали және ұлттың рухани-мәдени дамуы».

^ Конференция жұмысы қазақ, орыс тілдерінде жүргізіледі.

Конференция материалдарының жинағы шығарылады.

Іс-сапар шығыны: конференцияға қатысушылардың есебінен.

^ Баяндама мәтініне қойылатын талаптар


Жариялануға арналған баяндама мәтіні төмендегідей талаптарға сәйкес рәсімделуі қажет:

 1. Баяндаманың көлемі 6-8 беттен (формат А4) аспауы тиіс.

 2. Жоғарғы шегі – 2 см, төменгі – 2 см, оң – 1 см, сол – 3 см.

 3. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14.

 4. Қатараралық интервал – бірлік.

 5. Баяндама тақырыбы ^ ҮЛКЕН ӘРІППЕН жазылады, содан соң парақтың ортасына таман автордың аты-жөні, жұмыс қай жерде, қалада (облыста) орындалғаны жөнінде үлкен әріппен жазылады.

 6. Баяндама соңында әдебиеттер тізімі беріледі. Сілтеме «жақшаға» алынып қайталанған жағдайда реттілік нөміріне сәйкес пайдаланған әдебиеттің беті көрсетіледі, мәселен: [6, 2 б.].


Тіркеу формасы


1. Аты-жөні ________________________________________________________________

2. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы ____________________________________________

3. Жұмыс орны, қызметі _____________________________________________________

4. Мекен-жайы _____________________________________________________________

5. Байланыс телефоны _______________________________________________________

6. E-mail ___________________________________________________________________

7. Баяндама тақырыбы _______________________________________________________

8. Секция __________________________________________________________________


Электрондық пошта арқылы жібергенде электрондық хатқа «Р.Нұрғали мұрасы және ұлттық руханият мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция ________________ (баяндамашының аты-жөні, тегі) көрсетіледі.

Ұйымдастыру комитеті және редакциялық комиссия конференцияға баяндамаларды таңдау құқығын өзіне қалдырады.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 010008. Астана қаласы, Мұңайтпасов көшесі, 5 үй. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, ОЗҒ, 330 кабинет, қазақ әдебиеті кафедрасы.

Конференцияға қатысу үшін өтінімдер мен баяндамаларды 2012 жылдың 20 мамырына дейін мына электрондық пошта:

kishkenbayeva_zhk@enu.kz

Kosmuratova_MA@enu.kz

^ Байланыс телефондары: тел.: 8(7172) 353739 (факс); 8(7172) 353806 (ішкі телефон: 54-13, 56-07).

Конференцияға қатысушылардың жол қаражаты жіберуші ұйымның есебінен төленеді. Конференция қазақ, орыс тілдерінде өтеді. Конференцияның ұйымдастыру жарнасы - 3000 теңге.


Ұйымдастыру алқасы


^ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 1-2 июня 2012 года проводит республиканскую научную конференцию «Наследие Р.Нургали и проблемы национальной духовности», посвященную известному ученому-литературоведу, лауреату Государственной Премии РК, выдающемуся общественному деятелю, академику НАН РК Р.Нургали.

^ Место проведения конференции: г.Астана, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, конференц-зал Первого Президента РК.

Целью конференции является научное осмысление многогранной деятельности выдающегося ученого, академика Р.Н.Нургали. Новое прочтение трудов ученого и его вклада в развитие казахского литературоведения, преемственность идей Р.Нургали и их отражение в современном литературоведении. 

^ Задачи конференции:

– изучение  наследия ученого Р.Нургали  в свете современных проблем духовности;

– осмысление роли и значения трудов Р.Нургали в теории литературы и драматургии;

– новое прочтение и анализ  научно-исследовательского наследия Р.Нургали в контексте современного литературоведения;

– анализ работ общественного деятеля и ученого Р.Нургали в области казахской литературы и культуры;

– наследие Р.Нургали и проблемы современного литературоведения, теории литературы, перспективы развития, задачи.

           ^ Участники конференции:

-         Представители АП и КПМ РК

-         Депутаты Парламента РК и общественные деятели

-         Члены Национальных научных советов РК;

-         Руководители научных организаций и ректоры ВУЗ-ов;

-         Ведущие отечественные ученые и представители СМИ;

-         Преподаватели учебных заведений города Астаны.


^ Модераторы конференции:

Ерлан Батташович Сыдыков – ректор Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, доктор исторических наук, профессор

Сеит Аскарович Каскабасов – заведующий кафедрой  казахской литературы, академик НАН РК, доктор филологических наук, профессор

 

^ Программа конференции предполагает обсуждение следующих проблем:

              - анализ трудов ученого,  исследователя Р.Нургали, внесших значительный вклад в решение актуальных проблем казахской филологии;

           -    роль и значение общественного деятеля Р.Нургали в сохранении и развитии национальной культуры и духовности;

-         задачи и перспективы развития современного литературоведения и наследия Р.Нургали.

^ В конференции  планируется  работа 3-х секций по следующим направлениям:

Секция № 1. Наследие Р.Нургали и актуальные проблемы современного литературоведения.

Секция № 2.  Проблема языковой личности в казахском  литературном языке.

Секция № 3. Общественный деятель Р.Нургали и духовно-культурное развитие нации.

 

           

Требования к оформлению докладов


    Доклад должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

1.      Объем доклада не должен превышать 6-8 полных  страниц (формат А4)

2.      Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см.

3.      Шрифт: Times New Roman, кегль – 14.

4.      Междустрочный интервал – одинарный.

5.      Название доклада печатается по центру ^ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (ЖИРНЫМ ШРИФТОМ), инициалы и фамилия автора(-ов), название учреждения, где выполнена работа, город (либо область), печатаются по центру строчными буквами жирным шрифтом

6.      Список литературы указывается в конце текста и составляется в соответствии с порядком упоминания работ. Ссылки на литературу оформляются  квадратными скобками, при повторе указывается порядковый номер и номер страницы, например [6, с.2].

Регистрационная форма

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________

2. Ученая степень, ученое звание __________________________________________

3. Место работы, должность ______________________________________________

4. Адрес ________________________________________________________________

5. Контактный телефон ___________________________________________________

6. E-mail ________________________________________________________________

7. Название доклада ______________________________________________________

8. Секция

При пересылке по электронной почте в разделе «Тема» электронного письма указать:

Республиканская научно-практическая конференция «Наследие Р.Нургали и проблемы национальной духовности» от ______________ (фамилия докладчика).

Оргкомитет и редакционная комиссия оставляют за собой право отбора докладов на конференцию.

^ Адрес оргкомитета: г.Астана, 010008, ул.Мунайтпасова, 5, корпус УЛК Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, кабинет 330, кафедра казахской литературы.

Для участия в конференции заявки необходимо прислать до 20 мая 2012 года на электронный адрес:

kishkenbayeva_zhk@enu.kz

Kosmuratova_MA@enu.kz

 

Контактный телефон: тел.: 8(7172) 353739 (факс); 8(7172) 353806 (вн. телефон: 54-13, 56-07).

Рабочие языки конференции: казахский, русский. Организационный взнос конференции  - 3000 тенге.

Материалы не соответствующие тематике или не отвечающие данным требованиям не принимаются.  

 

Организационный комитетПохожие:

Конференцияны өткізу орны icon6 Сәуірде жұма күні «Светлячок» б/б Денсаулық күніне арналған мереке болды
Мерекені өткізу мақсаты: Әр адам өз денсаулығына жауаптылықпен қарау керек; спортқа деген сүйіспеншілігін дамыту
Конференцияны өткізу орны icon«Каменка орта мектебі» мм 2011-2012 оқу жылында Ұбт дайындап өткізу бойынша іс-шаралар жоспары
Мұғалімдердің жауапкерлігін арттырып, білім беру барысында жаңа, үлгілі, инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу
Конференцияны өткізу орны iconКіріспе
Тарау адам дамуындағы білім берудің алатын орны және оның маңыздылығЫ
Конференцияны өткізу орны iconМазмұны Кіріспе
Географиялық оқытудағы практикалық жұмыстардың орны, олардың білім алудағы маңызы
Конференцияны өткізу орны iconМазмұны Кіріспе
Географиялық оқытудағы практикалық жұмыстардың орны, олардың білім алудағы маңызы
Конференцияны өткізу орны iconЖоспары
Оқу жүйесiнде дамыта оқытудың орны, педагогикалық мәнi мен маңызы, даму тенденциясы
Конференцияны өткізу орны iconДокументы
1. /Жас ?рпа??а т?рбие берудег_ отбасыны? орны.docx
Конференцияны өткізу орны icon«Балаларға көктем шуағын сыйла» -атты марафонын өткізу туралы мәлімет Жаңақоныс негізгі мектебі
«Таза қала, таза ауыл»- экологиялық акциясы-ағаштар мен бұталар отырғызу, бақтар, көшелерді, мектеп аумағын тазалау жүргізілді
Конференцияны өткізу орны icon2 Сот қылмыстық сот ісін жүргізуші мемлекеттік орган ретінде және прокурордың орны мен мәнділігі
Сот қылмыстық сот ісін жүргізуші мемлекеттік орган ретінде және прокурордың орны мен мәнділігі
Конференцияны өткізу орны icon2 Сот қылмыстық сот ісін жүргізуші мемлекеттік орган ретінде және прокурордың орны мен мәнділігі
Сот қылмыстық сот ісін жүргізуші мемлекеттік орган ретінде және прокурордың орны мен мәнділігі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов