Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесіНазваниеЖоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі
страница2/4
Дата31.05.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4

^ 4. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық аттестаттау өткізудің тәртібі


155. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың магистратура мен докторантура оқудағы жетістіктерін тексеру ЖОО немесе ғылыми ұйымдардың өздері белгілейтін бақылаудың түрлері мен аттестаттаулар арқылы жүргізіледі.

156. Магистратура мен докторантурада білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау ЖОО студенттеріндегі сияқты тәртіппен жүргізіледі.

157. Магистранттар мен докторанттарды ЖОО-да немесе ғылыми ұйымда аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбе мен кәсіптік оқу бағдарламаларына сай емтихан тапсыру және сараланған сынақтар түрлері бойынша жүргізіледі.

158. Аралық аттестаттаудың мерзімділігі мен ұзақтығы ЖОО немесе ғылыми ұйымның ғылыми кеңесі бекіткен академиялық күнтізбе мен мамандықтың оқу жұмыс жоспарына сәйкес белгіленеді.

159. Емтихандар бекітілген кестеге қатысты аралық аттестаттау кезінде тапсырылады.

160. Емтихандардың кестесін жасау жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімдерімен немесе тиісті факультеттің деканатымен бірге офис регистраторына жүктеледі.

161. Емтихан кестесін ғылыми ұйым директорының оқу ісі жөніндегі проректоры немесе орынбасары бекітеді және емтихан басталғанға дейінгі екі аптадан кешіктірілмей білім алушылар мен оқытушылардың назарына жеткізіледі.

162. Емтиханға жіберу нақты пән бойынша жіберілу рейтингі бағасы анықталатын үлгерімнің ағымдық бақылау бағасының негізінде жүзеге асады.

163. Жіберілу рейтингінен оң баға ала алмаған білім алушылар қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.

Курстық жұмысты (жоба) тапсырмаған білім алушылар сол пән бойынша емтиханға жіберілмейді.

164. Факультет деканы (жоғары оқу орнынан кейін білім алу бөлімінің бастығы) немесе ғылыми ұйым директорының орынбасары кей жағдайда (сырқатына, отбасы жағдайына немесе басқа да обьективті себептерге байланысты) білім алушыға жеке кестесі бойынша емтихан тапсыруға рұқсат ете алады.

Факультет деканына (ЖОО-дан кейінгі білім бөлімінің бастығы) аурулығы, сәбидің дүниеге келуі, жақын туыстарының қайтыс болуы, қызметтік немесе оқу іссапарында болуына байланысты жағдайларды растайтын анықтамалар тапсырылған жағдайда білім алушыға жеке кесте бойынша емтихан тапсыруға рұқсат беріледі.

165. Емтихандық сессия (аралық аттестаттау) кезеңіне жоғары оқу орны басшысының (ғылыми ұйымның) бұйрығымен аппеляцияланатын пән бейініне сай біліктілігі бар оқытушылардан тұратын аппеляциялық комиссия құрылады.

166. Емтихандар ауызша, жазбаша, тест немесе аралас түрде өткізіледі.

Емтихан тест түрінде тапсырылғанда пәндердің бейінділігі мен ұқсастығына байланысты екі және одан да көп пәндерден кешенді емтихан белгілеуге рұқсат етіледі.

167. ЖОО (факультет) немесе ғылыми ұйымның ғылыми кеңесі емтиханды өткізу тәртібі мен түрін әр оқу пәні бойынша академиялық кезеңнің басталуынан бір ай мерзімнен кешіктермей белгілейді.

168. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау өткізу кезінде академиялық кезеңдегі емтиханнан алған бағасы мен ағымдық бақылаудан (жіберілу рейтинг бағасы) алған орташа баллы ескеріледі.

169. Әр пән бойынша емтихан аяқталғаннан кейін білім алушыларға қорытынды баға ЖОО студенттеріне қойылатындай тәртіппен қойылады.

170. Емтихандық ведомосы барлық оқу кезеңі бойынша білім алушылар жинаған кредиттер санын есептеумен айналысатын офис регистраторға тапсырылады.

Әрі қарай офис регистратор емтихандық ведомосты тиісті факультет деканатына (институт директораты) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне тапсырады. Деканатта әр пәннің емтихандық ведомосын негізге ала отырып, аралық аттестаттау бойынша қорытынды ведомосы толтырылады.

171. Білім алушылар барлық емтихандарды жұмыс жоспарына, жеке оқу жоспарына және оқу бағдарламаларына сәйкес тапсырады.

172. Білім алушылар қосымша оқу түрлерінің пәндері бойынша да емтихан тапсыра алады, нәтижелері емтихан ведомосына және білім алушының жеке ведомосына жазылады.

173. «Қанағаттанарлықсыз» бағаны оң бағаға қайта тапсыру үшін білім алушы пән бойынша оқу жұмыс жоспарында көрсетілген барлық оқу сабақ түрлеріне қайта қатысып, емтиханға жіберілу рұқсатын алады және қорытынды бақылау тапсырады.

174. Қорытынды бақылаудан алынған қанағаттанарлық бағаны жоғарылату үшін емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

Қорытынды бақылаудың оң бағасын қайта тапсыру тәртібі осы Ереженің 173-тармағында айқындалған.

175. Қорытынды бақылаудың нәтижесімен келіспеген білім алушы емтиханнан кейін (келесі күні) аппеляция беруге құқығы бар.

176. Пән бағдарламасын толық орындаған білім алушы емтиханға келмеген жағдайда емтихандық ведомостағы фамилиясының тұсына «келген жоқ» белгісі қойылады.

Дәлелді себептерге байланысты келмеген жағдайда факультет деканының өкімімен емтихан тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. Дәлелді себептері болмаған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылып, осы Ереженің 173-тармағына сәйкес емтиханды қайта тапсырады.

177. Транскриптке магистранттың, докторанттың барлық қорытынды бағаларымен қоса қайта тапсырылған емтихан нәтижелері де жазылады.

178. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихандық сессиялар қорытындысының негізінде жоғары оқу орны басшысының бұйрығымен жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларды курстан курсқа көшіру жүзеге асырылады. Осы мақсатқа сәйкес көшіру балы белгіленеді.

179. Емтихан қорытындылары және емтихан сесссиясы (аралық аттестаттау) аяқталғаннан кейін оқу процесін жақсарту жөніндегі ұсыныстары кафедра, деканат (директорат) және жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйымдар отырыстарының талқылауына шығарылады.

180. Жоғары оқу орнынан (ғылыми ұйымнан) шығарылған тұлғаға білімі аяқталмағандығы туралы Анықтама беріледі.

181. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқарушы жүйесі комитетінің, Қазақстан Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі агенттіктің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің ведомстволық бағынысты жоғары оқу орындарының білім алушылары үшін осы Ереженің 51, 52 және 56-тармақтарының нормалары тиісті мемлекеттік органдармен келісіледі.


^ 5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізудің тәртібі


182. Жоғары оқу орнында немесе ғылыми ұйымда білім алушыларды қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу жұмыс жоспарында қарастырылған мерзімде кешенді емтихан тапсыру және магистірлік (докторлық) диссертация қорғау түрінде өткізіледі.

183. Қорытынды аттестаттауға оқу жұмыс жоспары мен оқу жұмыс бағдарламалары талаптарына сай оқу үрдісін аяқтаған білім алушылар жіберіледі.

184. Бітіруші курстың білім алушылары жұмыс және жеке оқу жоспары талаптарын және оқу жұмыс бағдарламасын орындамаса жазғы семестрден өткізілместен оқу курсын қайта оқуға қалдырылады.

185. Магистранттар мен докторанттардан кешенді емтихан алу және магистрлік диссертацияларды талқылау үшін ЖОО немесе ғылыми ұйым Мемлекеттік аттестациялық комиссия (МАК) құрады.

186. ЖОО немесе ғылым ұйымы басшылары 1 қарашаға дейін білім беру саласындағы уәкілетті органға, МАК төрағасының кандидатурасын ұсынады:

магистратура мамандықтары бойынша – бітіруші мамандықтар бейініне сәйкес келетін және аталған ұйымда қызмет жасамайтын ғылыми дәрежесі бар доктор немесе ғылым кандидаты немесе PhD докторы академиялық дәрежесі барлар;

докторантура мамандықтары бойынша – даярланып шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін және аталған ұйымда жұмыс істемейтін ғылым докторы немесе ғылыми кандидаты немесе PhD докторы академиялық дәрежесі барлар.

187. МАК-тың құрамына оның мүшелері құқығымен:

магистратура мамандықтары бойынша – ғылым докторы және ғылыми кандидаты дәрежесі және бейіні бойынша PhD докторы академиялық дәрежесі бар адамдар және даярланып шығарылатын мамандар бейініне сәйкес магистр (МАК-тың құрамына бейінді магистратура үшін шығарылатын мамандар бейініне сәйкес жоғары білікті мамандар енгізілуі мүмкін);

докторантура мамандықтары бойынша – даярланып шығарылатын мамандар бейініне сәйкес келетін ғылыми докторы және ғылыми кандидаты және PhD докторы академиялық дәрежесі бар адамдар енеді.

188. МАК-тың сандық құрамын ЖОО немесе ғылыми ұйым дербес белгілейді, жоғары оқу орны басшысының бұйрығымен 31-ші желтоқсаннан кешіктірілмей бекітіледі және ол бір күнтізбелік жыл бойы қолданыста болады.

189. Магистранттар мен докторанттарды қорытынды аттестаттауға жіберу ЖОО немесе ғылыми ұйым бұйрығымен тізім бойынша бекітіліп, қорытынды аттестаттау басталуынан 2 апта бұрын МАК-қа тапсырылады.

190. Мамандықтар бойынша кешенді емтиханға магистратура мен докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасының міндетті базалық және бейіндік компоненттерінің пәндері кіреді.

191. Кешенді емтихан келесі нысандардың біреуі бойынша өткізіледі: ауызша, жазбаша бекітілген пәндерден тест.

192. Кешенді емтиханның бағдарламасын өткізілу нысанын және тапсырмалар мазмұнын жоғары оқу орыны немесе ғылыми ұйым осы кешенді емтиханға енген пәннің оқу бағдарламасы негізінде өздері әзірлейді.

193. Магистр немесе докторлық бағдарламаларды іске асыратын жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар тесттік тапсырманы, олардың түрлерін (ашық, жабық, аралас) және тестілеудің өткізілу технологиясын өздері әзірлейді.

194. Кешенді емтихан:

магистрлік диссертацияны қорғауға дейін 1 ай бұрын;

докторантуралық диссертацияны қорғауға дейін 3 ай бұрын қабылданады.

195. Кешенді емтихан нәтижелері магистратура мен докторантурада әрбір білім алушы бойынша осы Ереженің 8-қосымшасына сай белгіленген нысандағы хаттамамен ресімделеді.

МАК отырысының хаттамасын бітіртіп шығарушы кафедраның оқу-көмекші қызметкерлері арасынан тағайындалған МАК-тың құрамында бекітілген хатшы жүргізеді.

196. Кешенді емтихан тест түрінде өткен жағдайда жеке хаттама ресімдеуге емтихандық ведомосы негіз болады.

197. Алынған оңды бағаны жоғарылату мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

198. Кешенді емтиханның нәтижесімен келіспеген білім алушы емтихан өткізілгеннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция береді.

199. Апелляция өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен біліктілігі аталған мамандықтың бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылардан апелляциялық комиссия құрылады.

200. Апелляция қанағаттанарлық болған жағдайда МАК мәжілісі хаттамамен ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы қорытынды «Баға __________№_______хаттамамен қайта қаралды _____бет» деген жазумен өзгертіледі және оған қатысқан МАК мүшелерінің бәрі қол қояды.

201. Кешенді емтиханда қанағаттанарлықсыз баға алған магистрант немесе докторант білім немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен ЖОО немесе ғылыми ұйымынан оқудан шығарылып, тұлғаға білімі аяқталмағандығы туралы Анықтама беріледі.

202. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған тұлғаларға магистратурада және докторантурада қорытынды аттестаттау кезінде кешенді емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

203. Кешенді емтихан тапсырған магистрант немесе докторант диссертациялық жұмысты қорғауға жіберіледі. Диссертация қорғауға жіберу ЖОО немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен ресімделеді.

204. Пайдаланылған дереккөздерге және авторға сілтеме жасамау мәні бойынша диссертациялық жұмыстарды тексеру жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің магистратурасы және докторантурасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

205. Тексеруден кейін осы Ереженің 200-тармағына сәйкес диссертациялық жұмыс сараптамадан өтеді. Диссертациялық кеңес осы мақсатқа сәйкес әрбір диссертациялық жұмыс бойынша сараптама комиссиясын құрады.

206. Диссертациялық жұмыстарды қорғау диссертациялық кеңестердің отырыстарында жүзеге асырылады.

Диссертациялық кеңестер әрбір магистратура немесе PhD докторантура мамандықтары бойынша құрылады.

207. Жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы білім және ғылым саласындағы уәкілетті органға 1 желтоқсаннан кешіктірмей магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес төрағасының кандидатурасын ұсынады.

208. Магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағасы 20 қаңтардан кешіктірілмей білім және ғылым саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.

209. Төрағаның орынбасары, ғалым хатшысы және мүшелері көрсетілген магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамы жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым жетекшісінің бұйрығымен бекітіледі және күнтізбе жыл бойы жұмыс істейді.

210. Магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамына ғылым докторы немесе ғылым кандидаты дәрежесі, PhD докторы академиялық дәрежесі бар тұлғалар немесе тиісті мамандықтар бойынша магистрлар кіреді. Бұл ретте, кеңестің кем дегенде үш мүшесінің шифры қорғалатын диссертацияның бейініне сәйкес келетін ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі болуы керек.

211. Магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің сандық құрамы бес адамнан кем болмауы қажет.

212. Магистрлік диссертацияның қорғалуы төмендегі жағдайда жүзеге асады:

ғылыми жетекшінің оң пікірі;

ғылыми баспада диссертация тақырыбында кемінде 1 мақала жарық көруі, халықаралық немесе республикалық ғылыми конференцияларда сөйлеген сөзі;

сараптама комиссиясының диссертацияны ашық түрде қорғауға берген ұсынысының жазбаша қорытындысы;

бітіріп шығарушы кафедраның қорғауға ұсынымдамалары туралы шешімі (кафедра отырыс хаттамасының көшірмесі);

қорғалатын жұмыс бейініне сай келетін маманның бір рецензиясы. Мұнда диссертацияның жан-жақты сипаттамасы, бағасы («өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық» немесе «қанағаттанарлықсыз») көрсетілген дәлелді қорытындысы және сол мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесін беру мүмкіндігі көрсетіледі.

Ғылыми жетекші немесе сараптама комиссиясы тарапынан «қорғауға жіберілмейді» немесе «қорғауға ұсынуға болмайды» деген қанағаттанарлықсыз қорытынды берілген жағдайда, магистрант магистрлік диссертациясын қорғау мүмкіндігінен айырылады.

213. Сараптама комиссиясының құрамына зерттеуге алынған обьект немесе пән саласы бойынша білімі бар кемінде екі маман кіреді.

Сараптама комиссиясының құрамы ЖОО немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен диссертацияның қорғалуынан бір ай бұрын бекітіледі.

Ғылыми жетекшілер мен консультанттар сараптама комиссиясының құрамына кіре алмайды.

214. Магистрлік диссертацияның қорғалу нәтижесі осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес бекітілген түрдегі әрбір магистрант үшін жеке хаттамамен ресімделеді.

215. Қорытынды аттестаттаудан өткен, магистратураның тиісті кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгергендігін растаған және магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің шешімімен магистрлық диссертацияны ашық қорғаған білім алушыға тиісті мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесі беріледі және қосымшасымен бірге мемлекеттік үлгідегі диплом табыс етіледі.

Диссертациялық кеңестің шешімі осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес хаттамамен ресімделеді.

216. Магистранттардың қорытынды аттестаттауы аяқталғаннан кейін МАК және магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағалары магистранттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есеп жасайды және оны екі апталық мерзімде жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысына ұсынады.

217. Магистранттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есепке кестелер мен түсіндірме жазба енеді. Кестеге осы Ереженің 7-қосымшасында келтірілген көрсеткіштер көрініс табады.

Түсіндірме жазбада:

1) аталған мамандық бойынша жоғары оқу орнындағы немесе ғылыми ұйымдағы магистрлардың дайындық деңгейлері;

2) кешенді емтиханда анықталған білім алушының біліміне мінездеме;

3) аталған мамандық бойынша магистрларды даярлау сапасына талдау;

4) магистрларды даярлаудағы кемшіліктер;

5) магистрлік диссертациялардың ғылымның, техниканың, мәдениеттің қазіргі жай-күйіне және өндірістің сұранысына сәйкестігі;

6) магистрлік диссертацияларды орындаудың сапасы;

7) магистрлік диссертацияларды қорғаудың деңгейі сараптама комиссиясының қорытындысына, ғылыми жетекшісінің пікіріне, ресми оппоненттің рецензиясына сәйкестігі;

8) магистрларды даярлауды одан әрі жетілдіру жөніндегі нақты ұсынымдамалар жөнінде мәліметтер болады.

218. Магистранттарды қорытынды аттестаттаудың нәтижесі туралы есепке МАК және магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағалары қол қояды, жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады және бекітіледі.

219. Жоғары оқу орны магистратурада білім алушылардың қорытынды аттестаттауы аяқталғаннан кейін магистранттарды қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы есепті білім саласындағы уәкілетті органға ұсынады.

220. МАК төрағасының есебіне білім беру немесе ғылыми ұйымның басшысы қол қойған дипломның нөмірі, мамандығы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіліп жазылған магистратура бағдарламасын аяқтаған бітірушілердің тізімі тіркеледі.

221. PhD немесе бейін бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер докторантураның әрбір мамандығы бойынша құрылады.

222. Жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы диссертациялық кеңес төрағасының, төраға орынбасарының, ғалым хатшысы мен мүшелерін көрсете отырып, докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамын Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетіне (бұдан әрі – Комитет) жібереді.

223. PhD немесе бейін бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамына шифры (коды), мамандығы аталған мамандықтың бейініне сәйкес келетін ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі бар тұлғалар кіреді. Осыған сәйкес, кеңестің кем дегенде үш мүшесінің шифры қорғалатын докторлық диссертациясының бейініне сәйкес келетін ғылым докторы ғылыми дәрежесі болуы керек.

224. Докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің сандық құрамы бес адамнан кем болмауы қажет.

225. Диссертациялық кеңестің құрамы білім және ғылым саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі және үш жыл бойына жұмыс істейді.

226. Докторлық диссертацияларды қорғау:

ғылыми кеңесшілердің дұрыс пікірлері;

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда диссертация тақырыбы бойынша кемінде 10 (он) жарияланым, оның ішінде кемінде 3 (үшеуі) алыс шетелдердегі ғылыми басылымдарда, оның 1 (біреуі) цитата ретінде жиі алынатын (Scopus, Thomson ISI т.б.) халықаралық деректер базасына енген шетелдік басылымдарда жариялануы;

бітіртіп шығарушы кафедраның қорғауға ұсынымдамалары туралы шешімі (кафедра отырысы хаттамасының көшірмесі);

диссертацияны ашық қорғауға ұсынымдамалар туралы сараптама комиссиясының жазбаша қорытындысы;

қорғалатын жұмыстың бейініне сәйкес келетін біліктілігі бар (ғылыми немесе академиялық дәреже) , диссертацияға жан-жақты сипаттама берілген және нақты бағалары көрсетілген дәлелді қорытындысы («өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз») және философия докторы немесе тиісті мамандықтың бейіні бойынша жоғары академиялық дәрежесін беру мүмкіндігі баяндалған екі ресми оппоненттің екі рецензиясы болған жағдайларда жүзеге асырылады.

227. Ғылыми консультанттар докторлық диссертацияға жеке пікірлер жазады.

228. Егер ғылыми консультант және/немесе сараптама комиссиясы «қорғауға жіберілмейді» немесе «қорғауға ұсынылмайды» деген теріс қорытынды берген жағдайда докторант докторлық диссертациясын қорғай алмайды.

229. Сараптама комиссиясының құрамына пәні және ұсынылған зерттеу объектісі саласындағы білімді меңгерген кемінде үш маман кіреді.

Сараптама комиссиясының құрамы жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен диссертацияны қорғаудан екі ай бұрын бекітіледі.

230. Докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес отырысының кестесі күнтізбелік жылға жасалады және жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен бекітіледі. Осыған сәйкес, бір күнге үшеуден артық емес докторлық диссертацияны қорғау жұмыстары қойылады.

231. Докторлық диссертацияны қорғау нәтижесі стенограммамен ресімделеді.

Докторлық диссертацияны қорғау нәтижесі бойынша диссертациялық кеңес төмендегі екі шешімнің біреуін қабылдайды:

1) оң шешімді қабылдау кезінде – Комитетке докторантқа философия докторы немесе тиісті мамандықтың бейіні бойынша жоғары академиялық дәреже беру туралы қолдау білдіреді;

2) теріс шешім қабылдау кезінде – докторантқа философия докторы немесе тиісті мамандықтың бейіні бойынша жоғары академиялық дәрежесін беруден бас тарту.

232. Докторлық диссертацияны қорғау жөнінде оң шешім қабылданған жағдайда кеңестің ғалым хатшысы докторлық диссертацияны қорғау туралы докторанттың жеке ісін қалыптастырады.

233. Докторлық диссертацияны қорғау туралы докторанттың жеке ісінде мынадай материалдар болуы тиіс:

1) докторлық диссертация;

2) ғылыми консультанттардың пікірлері;

3) диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдардың бедері;

4) қорғауға жіберілген ұсынымдамасы туралы бітіртіп шығарушы кафедраның шешімі (кафедра отырысы хаттамасының көшірмесі);

5) диссертацияны ашық қорғауға ұсынымдама туралы сараптама комиссиясының қорытындысы;

6) екі ресми оппоненттің рецензиялары;

7) докторлық диссертацияны қорғаудың стенограммасы;

8) докторлық диссертацияны қорғау бойынша құпия дауыс берудің нәтижесі туралы есеп комиссиясының хаттамасы;

9) жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі;

10) кешенді емтиханды тапсыру туралы МАК отырысы хаттамасының көшірмесі;

11) докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеру жөніндегі транскриптің көшірмесі.

234. Докторлық диссертацияны қорғағаннан кейін бір ай мерзім ішінде докторлық диссертацияны қорғау туралы докторанттың жеке ісі білім және ғылым саласындағы уәкілетті органға ұсынылады.

235. Докторанттарды қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін МАК және докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағалары докторанттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есеп жасайды және екі апталық мерзімде жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысына ұсынады.

236. Докторанттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есепке кестелер мен түсіндірме жазба енеді.

Кестеге осы Ереженің 11-қосымшасында келтірілген көрсеткіштер жазылады.

Түсіндірме жазбада:

1) аталған мамандық бойынша жоғары оқу орнында немесе ғылыми ұйымда докторлар даярлаудың деңгейлері;

2) кешенді емтиханда анықталған білім алушының біліміне мінездеме;

3) аталған мамандық бойынша докторларды даярлаудың сапасын талдау;

4) докторлар даярлаудағы кемшіліктер;

5) докторлық диссертациялардың ғылымның, техниканың, мәдениеттің қазіргі жай-күйіне және өндірістің сұранысына сәйкестігі;

6) докторлық диссертацияларды орындаудың сапасы;

7) докторлық диссертацияларды қорғаудың деңгейі сараптама комиссиясының қорытындысына, ғылыми жетекшісінің пікіріне, ресми оппоненттің рецензиясына сәйкестігі;

8) докторлар даярлауды одан әрі жетілдіру жөніндегі нақты ұсынымдамалар жөнінде мәліметтер болуы қажет.

237. Докторанттарды қорытынды аттестаттаудың нәтижесі туралы есепке МАК және докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағалары қол қояды.

238. Докторанттарды қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы есеп жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады және бекітіледі.

239. Жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым докторантурада білім алушылардың қорытынды аттестаттауы аяқталғаннан кейін докторанттарды қорытынды аттестаттаудың нәтижесі туралы есепті білім саласындағы уәкілетті органға ұсынады.

240. Докторанттарды қорытынды аттестаттаудың нәтижесі туралы есепке докторлық диссертацияны қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес қабылдаған шешімі көрсетілген докторлық диссертацияны қорғаған докторанттардың тізімі тіркеледі. Тізімге жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы қол қояды.


Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау жүргізудің

үлгі ережесіне 1-қосымша


^ Дәстүрлі шкалаға ауыстырылған білім алушылардың оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесіӘріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-тік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100


Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89


Жақсы


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

ҚанағаттанарлықсызБілім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

2-қосымша

20___20___ оқу жылының _________________емтихандық сессия қорытындысы

(қысқы, жазғы)

___________________________________________________________________

(ЖОО атауы)

Күндізгі (немесе сырттай) оқу түріiШифрМамандықтар тобы және мамандықтарКурс

^ Бөлімі

(қаз., орыс, шетел)


Оқу негізі: грант/ ақылы

Сессия басындағы барлық студенттер

Соның ішінде академиялық демалыста

^ Емтихан тапсыруға міндетті

Емтиханға жіберілгендер

Келген жоқ

Тапсырғандар

GPA

Абсолюттік үлгерім

Келесі оқу курсына көшірілгендер

Қайта оқу жылына қалдырылды

Оқудан шығарылғандар

^ Дәлелді себеппен

Дәлілсіз себеппен

Оқу жоспарының барлық пәндері бойынша

^ Соның ішінде

Тек қана A, A-

Тек қана A, A-, B+, B, B-

A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D

Тек қана C+, C, C-, D+, D

^ F алғандар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1. Білім
1
барлығы
соның ішінде грант
ақылы
2
барлығы
соның ішінде грант
ақылы
3
барлығы
соның ішінде грант
ақылы
4
барлығы
соның ішінде грант
ақылы

Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және

қорытынды мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

3-қосымша
1   2   3   4Похожие:

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconЖүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы
Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconБілім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 19 тармақшасына сәйкес БҰйырамын
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconЖоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын
Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына жалпы орта, техникалық...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconҚазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші мен Техникалық
Республикасының Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2012 жылғы 27 маусымдағы №303 бұйрығы
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon«Деректану теориясы»
Р білім және Ғылым министрлігі 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon«Деректану теориясы»
Р білім және Ғылым министрлігі 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconДәрігер- интерндердің 2011-2012 оқу жылындағы жарты жылдық аттестациясының қорытынды есебі
Оқу жылында интернатура және түлектерді жұмысқа орналастыру бөлімінде 315 дәрігер- интерн білім алуда. Оның ішінде: 194 дәрігер –...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconСәйкестікті растау, тауарды шығарған елді айқындау және аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау ережесі
Ақстан Республикасы Заңының 7 және 16-баптарына сәйкес әзірленді және сәйкестікті растау, тауарды шығарған елді айқындау және аккредиттеу...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы №235 Қаулысы «Білім туралы»
Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағын беру қағидаларын және берілген мемлекеттік гранттың жұмсалу бағыттарын бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов