Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесіНазваниеЖоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі
страница3/4
Дата31.05.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4


«Қазақстан тарихы» пәні бойынша

Мемлекеттік емтихан комиссиясы отырысының

___ХАТТАМАСЫ

(әрбір студентке толтырылады)


20__ж. «___»______________сағ. ____ минуттан ___сағ. ____минутке дейін


Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы___________ __________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі, ғылыми деңгейі, ғылыми атағы __________________________________________________________________

ұйым атауы, атқаратын қызметі)

Комиссия мүшелері:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру туралы


1. Емтихан тапсырушы студент_______________________________________

(аты-жөні, тегі, мамандығы)

__________________________________________________________________

2. Сұрақтар: (тестілеу қорытындылары)

1_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Студент _________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)


Рұқсат беру рейтингі ________________________________________________

(жіберілу рейтингі балдық-рейтингтік жүйеде: әріптік

__________________________________________________________________

баға, сандық эквивалент, пайыздық құрамы және дәстүрлік баға)


4. Студент _________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды ______________ бағасымен тапсырды________________________________________________

(баға әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша көрсетіледі)


5. Мемлекеттік емтихан комиссиясының ерекше пікірлері ________________ __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Төраға ________________________ (қолы)


Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)


Хатшы ________________________(қолы)


Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

4-қосымша


^ Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының

(әр білім алушыға толтырылады)

____ХАТТАМАСЫ


20__ж. «___»______________сағ.____ минуттан ____сағ.____минутке дейін


Қатысқандар: Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________мамандық немесе пән бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру туралы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Емтихан тапсырушы студент_________________________________________ __________________________________________________________________


Сұрақтар:(пән блоктары бойынша тестілеу нәтижелері)


1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1. Студент мемлекеттік емтиханды___________________________бағасымен тапсырғанын растау_________________________________________________ __________________________________________________________________

(жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша)


2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________екенін ескеру


3. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Төраға ________________________ (қолы)


Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)


Хатшы ________________________(қолы)


Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

5-қосымша


^ Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының

____ХАТТАМАСЫ


20__ж. «___»_____________сағ. ___ минуттан ____сағ. ____минутке дейін


Студент___________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тақырыбында жазылған дипломдық жұмысының қаралуы бойынша________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Қатысқандар:

Төраға ____________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Мүшелер__________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)


Дипломдық жоба (жұмыс)___________________________________кеңесімен


__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________


___________________________________________басшылығымен орындалды


Мемлекеттік атестаттау комиссиясында келесі мәліметтер қаралды:

  1. дипломдық жұмыс (жоба) бойынша есептік-түсіндірме хат немесе дипломдық жұмыстың (жобаның) _______________бетте жазылған мәтіні;

  2. Дипломдық жұмысқа (жобаға) арналған_______________ беттегі сызбалар, таблицалар.

  3. Дипломдық жобаның (жұмыстың) ғылыми жетекшісінің пікірі.

  4. Дипломдық жобаға (жұмысқа ) пікір.


Орындалған жұмысты хабарлағаннан кейін студентке ___________ мин. ішінде келесі сұрақтар қойылды:


1.________________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________


2._________________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________


3._________________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________


4._________________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________


5._________________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________


Студенттің пікір мен қойылған сұрақтарға жауабының жалпы сипаттамасы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау барысында студент_______________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________көрсетті.


Студент дипломдық жұмысты (жобаны) орындап, __________________ бағамен қорғады деп есептеу.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Төраға ________________________ (қолы)


Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)


Хатшы ________________________(қолы)


Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

6-қосымша


^ Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының

____ХАТТАМАСЫ


20__ж. «___»_____________сағ. _____ минуттан ____сағ. ___минутке дейін


барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырған, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаған студентке біліктілігі мен (немесе) «Бакалавр» академиялық дәрежесін беру туралы.


Қатысқандар: Төраға____________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)


Мүшелер_________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)


Студент___________________________________________________________

(аты-жөні, тегі, мамандығы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Мемлекеттік емтихандарды тапсырды және дипломдық жұмысты (жобаны) келесі бағамен қорғады:______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(пән атауы, дипломдық жобаның (жұмыстың) түрі, баға, тапсыру күні)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Мамандық бойынша оқу жоспарындағы барлық мемлекеттік емтихандар мен бітіру жұмысын қорғады.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________біліктілігі мен (немесе) «бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________екенін ескеру керек.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Диплом беру (ерекше, ерекше емес).


Төраға ________________________ (қолы)


Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)


Хатшы ________________________(қолы)


Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

7-қосымша

түрі

1-кесте


________жылдың мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмыс қорғау нәтижелері


оқу түрі _________________________________________________


мамандық________________________________________________


ЖОО атауы_______________________________________________


Қорытынды аттестаттау түрі

Қорытынды аттестаттауға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Соның ішінде:
өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанар-лықсыз

Орташа балл

Кел ген жоқ

Сапа %

Тапсырғандар үлгерімінің %

Мамандық бойынша мемлекет-тік емтихан

Дипломдық жұмыс қорғау

Барлығы2-кесте


______жылдағы түлектердің қорытынды аттестаттаудың жалпы нәтижелері

оқу түрі _________________________________________________


мамандық________________________________________________


ЖОО атауы_______________________________________________ҚМА-ға жіберілгендердің саны

ҚМА-ға келмегендердің саны

ҚМА тапсырғандар

Соның ішінде

Қанағаттанарлықсыз баға алғандар

Орташа

баллТек өте жақсы

Тек өте жақсы мен жақсы

Аралас бағалар


Тек қанағаттанар-лық


3-кесте


^ Күндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша мамандар даярлаудың сапалық көрсеткішінің салыстырмалы талдауы


Көрсеткіштер

Күндізгі

Сырттай

Барлығы

Сапа


Үлгерім


Үздік диплом алғандар
4-кесте


^ Бітірушілердің салыстырмалы талдауы


Көрсеткіштер

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезең

Сапа %Үлгерім %Орташа балл

Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

8-қосымша


түрі


^ Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысы

(әр білім алушыға толтырылады)

____ХАТТАМА


20__ж. «___»______________сағ. ___ минуттан ____сағ. ____минутке дейін


Қатысқандар:

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы_______________________ __________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)


Комиссия

мүшелері:__________________________________________________________ (аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)


__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)


_________________________________________________магистратура/ докторантура мамандығы бойынша мемлекеттік кешенді емтиханды тапсыру туралы___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Кешенді емтихан тапсырушы_________________________________________

(аты-жөні, тегі, мамандығы)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Сұрақтар: (пән бойынша тест нәтижелері) 1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Білім алушы______________________________________________________ мемлекеттік кешенді емтиханды_____________________________бағасымен (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша) тапсырғанын растау


2.Білім алушы______________________________________________________


_______________________________________________________екенін ескеру


3.Мемлекеттік аттестаттау комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1   2   3   4Похожие:

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconЖүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы
Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconБілім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 19 тармақшасына сәйкес БҰйырамын
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconЖоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын
Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына жалпы орта, техникалық...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconҚазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші мен Техникалық
Республикасының Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2012 жылғы 27 маусымдағы №303 бұйрығы
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon«Деректану теориясы»
Р білім және Ғылым министрлігі 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon«Деректану теориясы»
Р білім және Ғылым министрлігі 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconДәрігер- интерндердің 2011-2012 оқу жылындағы жарты жылдық аттестациясының қорытынды есебі
Оқу жылында интернатура және түлектерді жұмысқа орналастыру бөлімінде 315 дәрігер- интерн білім алуда. Оның ішінде: 194 дәрігер –...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconСәйкестікті растау, тауарды шығарған елді айқындау және аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау ережесі
Ақстан Республикасы Заңының 7 және 16-баптарына сәйкес әзірленді және сәйкестікті растау, тауарды шығарған елді айқындау және аккредиттеу...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы №235 Қаулысы «Білім туралы»
Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағын беру қағидаларын және берілген мемлекеттік гранттың жұмсалу бағыттарын бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов