Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы icon

Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 БұйрығыНазваниеЖүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы
страница7/14
Дата13.07.2013
Размер1.89 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
ережесіне 10-қосымша

 

 

Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының

____ХАТТАМАСЫ

 

20_____ж. «___»______________ сағ.___ минуттан ___сағ.___минутке дейін

Кешенді емтихандарды тапсырып, магистрлік диссертация қорғаған магистрантқа «магистр» академиялық дәреже тағайындау туралы

Қатысқандар:

Төраға ________________________________________________________________________________________________________________

Мүшелер:______________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

Магистрант ____________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, мамандығы)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(кешенді емтихан, магистрлік диссертация, баллды-рейтингтік әріптік

_______________________________________________________________________________________________________________________

білім бағалау жүйесі бойынша, тапсыру мерзімі)

_________________________________________________ бағада кешенді емтихан тапсырып, магистрлік диссертация қорғады7

Магистрант кешенді емтихан тапсырды және магистрлік диссертация қорғады деп есептеу.

Магистрант ___________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

____________________________________________________________________________________________________ мамандығы бойынша

(мамандық атауы мен коды)

______________________________________________________________________________ «магистр» академиялық дәреже тағайындалсын.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом берілсін

 

Төраға ________________________ (қолы)

      Комиссия мүшелері _____________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

_______________________________

Әрі оқу түріне бөлек толтырылады.

 

Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және

қорытынды мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

11-қосымша

 

1 Кесте

 

Кешенді емтиханның тапсыру қорытындысы __________________ жыл

 

ЖОО атауы ___________________________________________________________________________________________________________

мамандығы ___________________________________________________________________________________________________________

 

Қорытынды аттестацияның

Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Үздік

Жақсы

қанағат

қанағаттандырмау

Орташа балл

Келмегендер

% сапасы

% тапсырғандардың үлгерімі

Кешенді емтихан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Кесте

 

Диссертацианың қорғаудың _____________________ қорытындысы

(магистерлық/докторлық)

__________________ жылға

 

ЖОО атауы __________________________________________________________________________________________________________

мамандығы __________________________________________________________________________________________________________

 

Қорытынды аттестацияның

Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Үздік

Жақсы

қанағат

қанағаттандырмау

Орташа балл

Келмегендер

% сапасы

% тапсырғандардың үлгерімі

Диссретацияның қорғау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Кесте

 

^ Бітірушілердің қорытынды аттестацияларының бағалары

________ жылға

 

ЖОО атауы ___________________________________________________________________________________________________________

мамандығы ___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Кесте

 

^ Салыстырмалы анализ шығарылымы

 

Көрсеткіштері

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезеңі

Сапасы %

 

 

Үлгерімінің %

 

 

Орташа балл

 

 

 

 


 


Утвержден

приказом Министра образования

и науки Республики Казахстан

от 18 марта 2008 года № 125

 

 

^ Типовые правила

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

в высших учебных заведениях

изменениями и дополнениями от 13.04.2010 г.)

 

1. Основные положения

 

1. Настоящие Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 19) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» и определяют порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

2. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью определения степени освоения обучающимися профессиональных учебных программ и государственного общеобязательного стандарта высшего образования.

3. В настоящих Правилах используются следующие определения:

1) балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений - система оценки уровня знаний в баллах, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе и позволяющая установить рейтинг обучающихся;

2) итоговая аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом образования;

3) кредитная технология обучения - образовательная технология, направленная на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема освоенного учебного материала в виде кредитов;

4) промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения;

5) текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка знаний студентов в соответствии с профессиональной учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно расписанию в течение академического периода;

6) транскрипт (Transcript) - документ, содержащий перечень пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний;

7) пререквизиты (Prerequisite) - перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки, необходимых для освоения изучаемой дисциплины;

8) офис Регистратор - лицо, занимающееся регистрацией всей истории учебных достижений обучающегося и обеспечивающий организацию всех видов контроля знаний и расчет его академического рейтинга;

9) рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по завершении крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины;

10) средний балл успеваемости (Grade Point Average - GPA) - средневзвешенная оценка учебных достижений обучающегося, определяемая за один учебный год по выбранной программе как отношение суммы произведений кредитов и цифрового эквивалента баллов оценки промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов по дисциплинам промежуточной аттестации;

11) экзаменационная сессия - период промежуточной аттестации студентов в высших учебных заведениях (далее - вуз).

 

 

^ 2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся в высших учебных заведениях

 

4. Проверка учебных достижений студентов осуществляется различными формами контроля и аттестации, которые определяются самостоятельно высшим учебным заведением.

5. Учебные достижения студентов (обучающихся) по всем видам учебных поручений и заданий оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования по контролю и оценке знаний в вузах, перевод, которого в традиционную шкалу оценок производится согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

6. Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка текущего контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего контроля на аудиторных занятиях и оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия).

7. При текущем контроле успеваемости учебные достижения студентов оцениваются по 100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача домашнего задания, самостоятельной работы студента (далее - СРС), рубежный контроль) и окончательный результат текущего контроля успеваемости подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение академического периода.

Аналогичный подход применяется при оценке учебных достижений обучающихся в период промежуточной и итоговой аттестации.

8. Текущий контроль успеваемости студентов вечерней формы обучения проводится аналогично пункту 6 настоящих Правил.

9. Текущий контроль успеваемости студентов заочной формы обучения осуществляется как до начала, так и в период учебно-экзаменационной сессии, который проводится в соответствии с академическим календарем.

При этом студент заочной формы обучения до начала учебно-экзаменационной сессии сдает все виды контрольных и расчетно-графических работ, курсовых работ (проектов), а также отдельные виды домашних заданий, СРС, рубежного контроля в соответствии с учебной программой дисциплины.

10. Студенты очной, вечерней и заочной форм обучения изучают дисциплину по единой профессиональной учебной программе в одинаковом объеме. Отличие составляют тематические планы изучения дисциплины, отражающие различный объем контактной работы студента с преподавателем для разных форм обучения. При этом допускается, что студенты заочной формы обучения до 80% объема учебного материала осваивают самостоятельно.

11. Рубежный контроль проводится не менее двух раз в течение одного академического периода в рамках одной учебной дисциплины. Исключение составляют учебные дисциплины объемом 1 кредит, по которым количество рубежных контролей определяется вузом самостоятельно.

12. Промежуточная аттестация студентов в вузе осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и профессиональными учебными программами, разработанными на основе государственных общеобязательных стандартов высшего образования.

13. Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов.

14. Организация и проведение промежуточной аттестации студентов возлагается на офис Регистратора.

15. По результатам промежуточной аттестации офис Регистратора составляет академический рейтинг студентов.

16. Экзамены сдаются согласно расписанию и служат формой проверки учебных достижений обучающихся по всей профессиональной учебной программе дисциплины и преследуют цель оценить учебные достижения за академический период.

17. Дифференцированные зачеты являются формой проверки успешного выполнения студентами лабораторных и расчетно-графических заданий, курсовых работ (проектов), а также формой проверки профессиональной практики в соответствии с профессиональной учебной программой.

Дифференцированные зачеты выставляются в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой оценок и учитываются при расчете переводного балла при условии выделения для этих видов работ соответствующего количества кредитов.

18. Различают зимнюю и летнюю экзаменационные сессии.

Допускаются также промежуточные экзаменационные сессии в зависимости от принятого в вузе академического периода (триместр, квартал).

19. Периодичность и продолжительность экзаменационных сессий для очной формы обучения определяются в соответствии с рабочим учебным планом специальности и академическим календарем, утвержденными ученым советом вуза.

Экзаменационные сессии для заочной формы обучения, их периоды и количество в учебном году устанавливаются советом вуза.

20. Расписание экзаменов для всех форм обучения составляет офис Регистратора совместно с деканатами соответствующих факультетов, утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии.

21. Для проведения экзамена назначаются экзаменаторы из числа ведущих профессоров, доцентов, имеющих квалификацию, соответствующую профилю данной учебной дисциплины, и, как правило, не проводивших учебные занятия в данной академической группе (потоке).

22. Присутствие лиц, не принимающих участие в процедуре проведения экзаменов, без письменного разрешения офис Регистратора не допускается.

23. В распоряжении декана факультета (директора института) о допуске к экзаменационной сессии указываются фамилия, имя, отчество, курс, специальность и академическая группа студента.

24. Допуск к экзаменационной сессии осуществляется в два этапа:

1) на первом этапе общим распоряжением декана факультета (директора института), производится допуск к экзаменационной сессии обучающихся, не имеющих задолженность по оплате за обучение, академическую задолженность по пререквизитам, не находящихся в академическом отпуске или на длительном лечении;

2) на втором этапе осуществляется автоматический допуск к экзамену по дисциплине на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по результатам текущего и рубежного контроля успеваемости. Данный допуск осуществляется офисом Регистратора по экзаменационной ведомости с соответствующей отметкой напротив фамилии каждого студента.

25. Студенты, не имеющие положительной оценки рейтинга допуска по данной дисциплине, не допускаются к итоговому контролю (экзамену).

Студенты, не сдавшие курсовые работы (проекты) не допускаются к экзамену по соответствующей дисциплине.

26. Декан факультета (директор института) в отдельных случаях (по болезни, семейным и служебным обстоятельствам) разрешает студенту сдачу экзаменационной сессии по индивидуальному графику.

Сдача экзаменационной сессии по индивидуальному графику разрешается в случае предоставления декану факультета (директору института) подтверждающей справкой: о болезни, в связи с рождением ребенка, со смертью близких родственников, в связи со служебной или учебной командировкой.

27. Допуск к экзамену по дисциплине студентов заочной формы обучения осуществляется в аналогичном порядке, как и студентов очной формы обучения.

28. Экзамены проводятся в письменной, устной, тестовой или комбинированной формах. При устной форме не допускается сдача в один день двух или более экзаменов. При тестовой форме допускается установление комплексного экзамена по двум и более дисциплинам с соблюдением принципа их профильности и родственности.

29. Форма и порядок проведения экзамена по каждой учебной дисциплине устанавливается не позднее месячного срока с начала академического периода ученым советом вуза (факультета).

30. При явке на экзамен, студенту (обучающемуся) необходимо иметь при себе зачетную книжку.

31. Во время экзамена студенты пользуются учебной программой дисциплины и с разрешения экзаменатора - справочной литературой.

32. Для проведения итогового контроля экзаменатору офисом Регистратора выдается экзаменационная ведомость, в которой проставляются накопленные студентом (обучающимся) в течение академического периода баллы и оценки с указанием рейтинга допуска.

33. При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине учитываются оценка, полученная на экзамене, и средний балл оценки текущего контроля успеваемости в течение академического периода.

34. Успеваемость студента (обучающегося) на экзамене оценивается по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний.

Положительная оценка (А-, А «отлично», В-, В, В+ «хорошо», Д-, Д+, С-, С, С+ «удовлетворительно») записывается в экзаменационную ведомость по учебной дисциплине и зачетную книжку студента с указанием набранных кредитов. Оценка F «неудовлетворительно» записывается только в экзаменационной ведомости.

35. После завершения экзамена по каждой дисциплине студенту выставляется итоговая оценка, которая служит оценкой его учебных достижений.

36. Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и итогового контроля.

Оценка текущего контроля успеваемости (рейтинга допуска) составляет не менее 60% от итоговой оценки знаний по дисциплине, и оценка экзамена составляет не менее 30% от итоговой оценки знаний по дисциплине.

37. Положительная итоговая оценка служит основанием для дополнения освоенных кредитов установленным количеством кредитов по соответствующей дисциплине и заносится в транскрипт студента.

38. В случае, если студент получает по итоговому контролю (экзамену) оценку «неудовлетворительно», итоговая оценка по дисциплине не подсчитывается.

39. Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее повышения в этот же период промежуточной аттестации не разрешается.

Пересдача положительной оценки итогового контроля осуществляется согласно
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14Похожие:

Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 Бұйрығы «Білім туралы»
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесін бекіту туралы
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125
Р бжҒМ 2010 жылғы 1 қарашада №506, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 18 қарашада 2010 г. №6640 тіркелген, Қр...
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы «31» наурыздағы №128 бұйрығына 1-қосымша
Осы Ереже «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 4-бабының 15) тармақшасына сәйкес әзірленген және...
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы география оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші мен Техникалық
Республикасының Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2012 жылғы 27 маусымдағы №303 бұйрығы
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconФ. 7–006-02 ¬аза¬стан республикасы бiлiм және ғылым министрiлiгi
«Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы», Астана, 2008 жылғы 6 ақпан
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы №235 Қаулысы «Білім туралы»
Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағын беру қағидаларын және берілген мемлекеттік гранттың жұмсалу бағыттарын бекіту туралы
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №108 Қаулысы «Білім туралы»
Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру қағидаларын бекіту туралы
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті қашықтықтан білім беру институты Агротехнология кафедрасы Мамандығы : 050801 «Агрономия»
Азақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconАҚпараттық хат
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік «Дарын» ғылыми-практикалық орталығымен бірлесе 2013 жылдың сәуір айының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов