Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады icon

Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табыладыНазваниеДиплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады
страница6/8
Дата02.05.2013
Размер1.64 Mb.
ТипДиплом
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8
Қорытынды

Салық саясаты — билік және басқару органдарының ғылыми негізделген және экономикалық негізделген тактикалық және стратегиялық құқтық әрекеттерінің жиынтығы ретінде ұдайы

өндіріс қажеттітіктерін және қоғамдық байлықты қамтамасыз етеді.

Салық саясатының міндеттеріне төмендегілер жатады:

 1. мемлекеттік қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету;

 1. салалық және аймақтық шеңберде экономиканы реттеу үшін
  жағдай жасау;

 1. халық табыстары деңгейінде теңсіздікті реттеу;

 2. экономикалық заңдарға сәйкестілік;

 1. нарықтық реформалар мен макроэкономикалық
  тұрақтандыруды жеделдетуге ықпал ететін шешімдерді
  салықтық қолдау;

Салықтық құқық - тек объективтік экономикалық -құқықтық білімдер саласы ғана емес, сонымен қатар, салық зандарының кешені, салық өндірісіне әсер ететін басқа да жалпы ұлттық заңды нормалар кешені, заң шығаратын және атқарушы билік органдары жүйесі, олардың құқықтары мен міндеттері.

Салық құқығының ережелері салық саясатын жүзеге асырудың басты мезеті болып табылады. Салық саясаты- салық заңдарының орынды қолдануды анықтайтын билік және басқару органдарының құқықтық әрекеттер кешені.

Нарықтық қатынастардың қалыптасу жағдайында салық саясатының негізгі бағыттарының бірі мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы жаңа қатынастарды білдіретін салықтарды анықтау болып табылады. Осы салықтарға жанама салықтарды жатқызуға болады.

Акциздер - акцизделетін тауарларды Қазақстан

Республикасының аумағында өндіретін, акцизделінетін тауарларды Қазақстан Республикасының аумағында импорттайтын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында ойын бизнесін жүзеге асыратын заңды және жеке түлғалар төлейтін міндетті төлемдер.

Қазір өтпелі кезенде, еліміз осындай терең дағдарысқа түскен уақытта, шетелдер тәжірибесін пайдалана отырып, осы дағдарыстан шығудың принциптерін табу — аса маңызды да алдыңғы қатарлы іс болып табылады.

Салық саясатының негізгі міндеттері нарықтық экономиканың әлеуметтік зияндылығын жеңу болып табылады.

Салық саясатының нақты бағыттарын әзірлей отырып, мемлекет келесі міндеттердің орындалуын қамтамасыз етуі тиіс:

Жүмыс бастылықты қамтамасыз ету, халықтардың табыстарымен өмір сүру деңгейінің өсуін ынталандыру, ең аз

қамтамасыз етілген халықтың табысының мүддесіне үлттық табысты бөлу бойынша әлеуметтік міндеттері;

Салықты төлеуді оңтайландыру міндеті, яғни салық салу саласындағы қоғамдық корпаративтік және жеке мүдделер арасындағы паритетке жету;

ҚР-да тұрақты салық жүйесін қүру;

Салықтарды ірілендіру және едәуір түсім бермейтін мақсатты салықтарды алып тастау жолымен олардың санын қысқарту;

Экологиялық салықтардың маңыздылығын көтеру;

Өнім өндірушілердің салықтық ауыртпалықты жеңілдету,

Қолданылған әдебиеттер

 1. Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін
  басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі, 2001ж. 12 маусым.

 2. ҚР Үкіметінің «Қазақстан Республикасында өндірілетін және
  Қазақстан Республикасының кенден аумағына әкелінетін,
  Қазақстан республикасы аумағында сатылатын акцизделетін
  тауарларға және қүмар ойын бизнесіне арналған акциз
  ставкалары туралы;», 2000 ж. 28 қаңтардағы №137 Қаулысы //
  ҚР-ның Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер жиыны. 2000ж.
  № 4, 33-40 бет

 3. ҚР Үкіметінің «Акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін
  акциздік алым таңбаларымен таңбалау туралы» 2003 ж. 21
  маусымындағы №846 Қаулысы.

 4. Акпанбетов Б.Ж. Косвенные налоги: их роль и значение в
  экономике РК: Автор диссертации к.э.н. 08.10.00. Алматы -
  2002, 25 стр.

 5. Ермекбаева Б.Ж. - Лесбеков Г.А. Основы налогообложения,
  Алматы 2002.

 6. Ильясов Н.К., Идрисова Э.К. Налоги развитых зарубежных
  государств. — Алматы: Қаржы қаражат 1997ж.

 7. Идрисова Э.К. Налоговое регулирование предпринимательской
  деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. - Алматы:
  Қаржы қаражат, 1999 ж.

 8. Кененова Қ.А. Акциз —жанама салық салудың әмбебап түрі. -
  «Қазақстан жаңа үлгідегі даму жолында: үрдістер, әлеует және
  өсу империативі» 2'бөлім — Алматы: Экономика, 2001 ж.

 9. Лескова Н.Е. «Акцизное обложение: ретроспективный взгляд» //
  Финансы 2001 №4, 67-69 стр.

 10. 10) ҚР Президентінің Жолдауы.


Қосымша

^ 2003 жылғаАлматы қаласының Әуезов ауданынын Салық комитеті бойынша салықтық түсімдерірлык. түсімдср

Шифр

Бір жылға болжам

26.12.00 нактысы

Бол-жамға %-бен шаққан-

Да

27.12.00 нақты

2ХЛ2.00

29.12.00

30.12.00

31.12.00

14.01.00

ЫҢ ІПІІІІЛС

19

4 862 584,0

5231 357,0

107,6

1 1 537,0

1373.0

74 320.0

2 999.0

1 5 400.0

•і 349 546.0

лубликалық бюджст:

30

2 572 580,0

2 886222,0

112,2

10 518,0

4 252,0

55 746.5

-2 23(),5

3 638.0

2958 І.'7.0

ды түлгаларга салынатын табьіс салыгы

1

229891,0

292898,5

127,4

826,5

326,0

3774.0

-3827,0

-1268,0

292730,0

;сндік бакылау жонс процсдуралар

19

0,0

0,0
0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

ІрІІІаган ортаиы ластаганы үшін емдср

20

5 520,0

6 144,5

111.3

47,5

9,0

1.5

4.5

0.0

6210,0

.Іга Гісрулси. сатудан тусстін тусім

21

0,0

0,0
0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,0

Іілскеттік мсншікті жскешслсндіруден :тін тусім

19

0,0

0,0
0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

!ДІ сатудан түсстін түсім

23

0,0

56 409,0
4 500,0

709.0

131.0

0.0

0,0

61 749.0

:спубликалық

24 90

212 163,0 2 290 004,0

7 66 665.0 2345 135,0

361,4 102,4

-117,0 1 019,0

78.0 9621,0

1 512.0 18 573.5

1 453.0 5 238,5

2 03 1 .0 11 822

771 622,0 2 391 409,0

М тулгалардың лабыс салыңгы (5%)

31

229 891,0

292 898,5

127,4

826,5

326,0

3 774.0

-3 827,0

-1 268,0

292 730,0

і.« козінсн үслалатын табыс сальіғы 1)

- -

564 510,0

379 037,0

67,1

1 315,0

1 940.0

6 364.0

4.0

2 183.0

390 843.0

жсрлік қызмстпсн айналысқаны үшін :тулгаларга салынатын табьыс салыгы

33

46 851,0

54 676,0

116,7

88,0

91,0

0.0

9.0

-130,0

54 734,0

умсттік салык.

34

832 024.0

979 470,0

117,7

2 282.0

5 2 1 1 ,0

5 939,0

8 840.0

8 319,0

1 010061

:ік са-'Іыгы ' '
76 710,0

132 698,0

1 73.0

157.0

157.0

544. 0
387.0

133965,0

іылы гулгаларга салынатын мулік

36

38 133,0

94 597,0

248,1

115,0

45,0

460.0

17.0

86,0

95320,0

,; түлгаларга салыатин мулік салыгы

^ 7

38 577.0

38 101,0

98,8

42.С

1 12.0

89.0

0.0

301.0

38645.0

салыгы (бнрлыгы)

38

96493.0

103 322,0

107,1

-52.0

208,0

1 350.0

149.0

1 276,0

106253.0

:ы түлгаларга салынатын жср салыгы
96 493.0

93 600,0

97,0

-95.0

130.0

I 296.0

149,0

1 222.0

96 302.0

:түлгаларга салынатын жср салығы
0,0

9724,0
43,0

78.0

54.0

0.0

54.0

9953,0

.к күраллары салыгы (барлыгьі)

85

85 445,0

124787,0

146,0

75,0

89,0

82,0

1.0

84,0

125118,0

:ы түлгалардын колік күралдары


29 529,0

20723,0

70,2

1.0

з.о

9.0

0.0

0.0

20736,0

іс ту.Ігалардың колік қүраддары
55 916,0

104064,0

186,1

74,0

86.0

73.0

0.0

84.0

104382:0

пайдаланганы үшін толсм

42

109,0

109,0

100,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

109.0

:түлгалардьі тірксгсиі үшін алым

43

3 278,0

5708.0

174,1

0,0

з.,о

0.0

0.0

0.0

5711.0

Ісгсн қызмст турлсрімсн айналысута и УШІН алым

44

10 795,0

9278,0

85,9

0,0

7.0

36.0

0.0

0.0

9321,0

,І түлгаларды мсмлскстпк тірксгсні

45

0,0

155.0
0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

155.0

ііонлык сатулардан алынатын алым

46

913,0

1 12.0

12,3

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

112,0

:скс"ггік баж

48

35 653,0

25217,0

70,7

29,0

66.0

29.0

2.0

123.0

25466,0

жан орланы ластагаиы үшін толсмдср

49

5 520,0

6144.5

111,3

47.5

9.0

1.5

4.5

3.0

С 2 1 0,0

:І папдалану кукыкыгын сатудан

ІН ТуІЛМ

50

113 416.0

75973.0

67,0

-3 930,0

917,0

297.0

0.0

61.0

73 318.0

1'котгңж мснішкті жскешслсндірудсн

52

12 720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0
пікті бюлжсгкс голснстін Іиымдар мсн салық тық смсс түсімлср

89

50 558,0

31064.0

61,4

2,0

248,0

95.0

22.0

100.0

31531.0

1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconДиплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады
Салық саясаты мемлекеттің әлеуметтік, саяси, экономикалық бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік бюджетке ақшалай қаражаттардың...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconI тарау қосылған құнға салынатын салықтың теориялық негiздерi
Кез-келген мемлекетте экономиканың нарықтық жолмен дамуына, тұрақты экономиканың қалыптасуына аса маңызды рөл салыққа берiледi, салық...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconЖоспар Кіріспе 3 1-Тарау. Заңды тұлға ұғымы, түрлері және құқық қабілеттілігі
Азаматтық құқық Қазақстан Республикасының құқық салаларының бірі болғандықтан күнделікті тыныс-тіршілікпен, сондай-ақ азаматтардың,...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconЖоспар: Кіріспе Салық және салық салудың есебі
Оның мазмұнын төмендегідей маңызды терминдер сипаттайды: салық міндеттемесінің есебі, міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі,...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconДиплом жұмысының әдістемелік негізін Қазақстан Республикасының заңдары, ережелері, шетелдік және отандық заңгерлердің ғылыми еңбектері, оқулықтар, мерзімді басылымдардың мәліметтері құрайды

Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconДиплом жұмысының әдістемелік негізін Қазақстан Республикасының заңдары, ережелері, шетелдік және отандық заңгерлердің ғылыми еңбектері, оқулықтар, мерзімді басылымдардың мәліметтері құрайды

Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Диплом жобасында зерттелетін мәселелердің тізімі немесе диплом жұмысының қысқаша мазмұны
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов