Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка icon

Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная запискаНазваниеСабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка
Дата04.05.2013
Размер374.48 Kb.
ТипПояснительная записка
скачать >>>

Аннотация
Сабденов Берік Тілеулесұлы

Совершенствование организации работ моторного цеха ТОО «Жанатас-коликң.

Пояснительная записка к дипломному проекту. – г.Каратау.: ТарГУ ФИТС, 2005. - _______ с.

В пояснительной записке дипломного проекта приведен анализ производственно-хозяйственной деятельности ТОО «Жанатас-коликң за последние 3 года. Выполнен технологический расчет производственной программы ТО и ТР автобусов, разработано стенд для выкачивания и фильтрации дизельных масел и произведен конструкторский расчет. Рассмотрено состояние вопроса охраны труда и выполнен расчет экономической эффективности предлагаемой установки.

Ил. , табл. , в графической части проекта листов.


МАЗМҰНДАМА


Сабденов Берік Тілеулесұлы


«Жаңатас-көлікң ЖШС мотор цехының жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру.

Дипломдық жобаға түсiнiктемелiк жазба. - Қаратау: ТарМУ ИТМФ, 2005.- бет.

Дипломдық жобаның түсiнiктемелiк жазбасында “Жаңатас-көлiк” ЖШС-нiң соңғы 3 жылдағы өндiрiстiк – шаруашылық қызметiнiң талдауы келтiрiлген, автобустардың ТБ жєне АЖ өндiрiстiк бағдарламаларының технологиялық есебi орындалған, дизельдiк майды айдауға жєне сүзуге арналған стендтi жасалынып жєне енгiзiлiп, оған құрылымдық есептеулер жасалынған. Еңбектi қорғау сұрағының күйi қарастырылған жєне ұсынылып отырған стендтiң тиiмдiлiгiн анықтау үшiн экономикалық есептеу орындалған.


Сурет , кесте , сызба бөлiмiнде сызба.

МАЗМҰНЫ


КIРIСПЕ………………………………………………………………………………

 1. ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭкономикалыҚ НЕГIЗДЕУ…………………..…

  1. “Жаңатас-көлiк” ЖШС-нiң пайда болу жєне даму тарихы .…

  2. Өндiрiстiк –техникалық негiздiң күйi…………………………………

  3. Автомобильдердiң жағдайы мен саны…………………………………
  1. Кєсiпорынның қаржылық-шаруашылық қызметiн талдау………

   1. Жүктердi тасымалдаулар көлемiн талдау………………………

   2. Кєсiпорынның жүк айналымын талдау………………………….

   3. Паркттi пайдалану коэффициентiн талдау……………………

   4. Орташа тєулiктiк жүрiс талдамасы……………………………

1.5. Дипломдық жобаның мақсаты мен мiндеттерi…………………….


2.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕП…………………………………………………..

2.1. Пайдаланудың табиғи климаттық жєне

жол жағдайларының сипаттамасы……………………………………

2.2. Iрiктеу коэффициенттерiн таңдау…………………………………….

2.3. ТБ бойынша өндiрiстiк бағдарламаны есептеу……………………..

2.3.1. ТБ жєне КЖ-ге дейiнгi жүрiстiң қалыпты

кезеңдiлiгiн таңдау жєне түзету……………………………………

2.3.2. ТБ-ды жүргiзу кезеңдiлiгi………………………………………………

2.3.3. Техникалық баптау кезеңдiлiг мен күрделi ……………………….

жөндеуге дейiнгi жүрiстi орта тєулiктi жүрiспен iрiктеу.

2.4. Жылдық бағдарлама……………………………………………………….

2.4.1. Бiр айналымдағы бiр автобусқа шаққандағы

КЖ мен ТБ санын анықтау…………………………………………..

2.4.2. Техникалық дайындық коэффициентi………………………………

2.4.3. Техникалық баптау мен күрделi жөндеудiң

жылдық санын анықтау………………………………………………..

3. Өндiрiстi Ұйымдастыру жЄне басҚару…………………

3.1. АКК –да орын алған басқару жүйелерi……………………………..

3.2. Алдыңғы қатарлы кєсiпорындардың

өндiрiстi басқару тєжiрибесi…………………………………………

3.3. ТБ мен АЖ-дi ұйымдастыру жєне

басқарудың нұсқалатын єдiстерi……………………………………..

4. ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ТАЛАПТАР…………………………………

5. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛIМ……………………………………………….

6. ЕҢБЕКТI ҚОРҒАУ ЖЄНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУIПСIЗДIК…….

7. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛIМ…………………………………………….

ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………….

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ЄДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI……………………………..

ҚОСЫМША……………………………………………………………………..

Кiрiспе.

Автомобиль көлiгi қалалардағы, сондай-ақ ауылдық жерлердегi тұрғындар үшiн де зор маңызға ие болады. Ол халықтық экономикалық жєне мєдени тұрмыстық өмiрiн көтеруi қала мен ауыл арасындағы єлеуметтiк –техникалық, экономкалық жєне мєдени дамуындағы қарама-қайшылықтарды аластатуға, орталық облыстар, елiмiздiң шалғай жатқан аудандарындағы тұрғындардың өмiрiндегi жағдайларды теңестiруге септiгiн тигiзедi. Автомобиль көлiгiнiң басты мiндетi халық шаруашылығы мен тұрғындардың жүктердi материалдық жєне еңбек қорларының мүмкiн боларлық ең төменгi шығындарын пайдалана отырып тасымалдаудағы қажеттiлiгiн сапалы уақытылы қамтамасыз ету болып табылады. Бұл мєселенi шешу жалпы пайдаланудағы автомобиль көлiгiн пайдалануды, жүк жєне тауар айналымдарын арттыруды, материалдық-техникалық негiздi бекiтудi жеке көлiк құралдарын iрi автокөлiк кєсiпорындарда шоғырландыру, жылжымалы тiзбектiң техникалық баптауы мен жөндеуiн жақсартуды талап етедi.

Техникалық пайдалану автомобиль көлiгi жүйесiнiң бiрыңғай түрi болып табылады. Автомобиль көлiгiнiң алдында тұрған маңызды мєселелердiң бiрi автомобильдердiң пайдалану сенiмдiлiгiн арттыру жєне оны ұстауға кететiн шығындарды төмендету болып табылады.

Дегенмен, автобус паркiнiң техникалық күйiн жақсарту өте баяу жүргiзiлуде. Бұл мєселенi шешу бiр жағынан сенiмдiлiгiн жоғары автобустарды техникалық пайдалану єдiстерiн жетiлдiру, еңбек өнiмдiлiгiн арттыру, техникалық баптау жєне жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығын төмендету автобустардың жөндеу аралық жүрiсiн арттыру есебiнен қамтамасыз етiледi. Нұсқалған шарттарға қосымша жылжымалы тiзбектiң ақаусыз күйде демеуге қажеттi өндiрiстiк негiздi құру, өндiрiстiк процесстердi механикаландыру жєне автоматтандыру құралдарын кеңiнен енгiзудi талап етедi. Қазiргi уақытта автокөлiк кєсiпорындарындағы өндiрiстiк процесстердi механикаландыру деңгейi салыстырмалы түрде шамалы ғана.

“Қазақстан-2030”стратегиясының автокөлiк жөнiндегi бағдарламасы.

Тарихи тұрғыдан алғанда, елiмiздiң аумағы арқылы шығыстан батысқа жєне керi қарай көлiк легi тоқтаусыз өтiп жатты, ал олардың жылжу жиiлiгi азаятын емес. Қазақстанның мiндетi отандық көлiк –коммуникация кешенiнiң бєсекелестiк қабiлетiн жєне аумағымыз арқылы өтетiн сауда легiнiң ұлғайтылуын қамтамасыз етуде.

Белгiлi-бiр дєрежеде бұл сала бiршама дамыған, ал ұзақ мерзiмдiк келешекте жан-жақты өсу стратегиясына iлесуге тиiс, мұның өзi ұлттық рынокты жан-жақты жетiлдiруге жєне бiздiң көлiк пен коммуникациялық қызметiмiзге ден қоятын жаңа рыноктар iздеуге салды. Бұл стратегия автомобиль жасау, туризм, қызмет жүйесi, жол жєне күрделi құрылыс салаларын барған сайын дамытуға жєне отандық сенiмнiң құнындағы көлiк шығынын кемiтуге жєрдемдесетiн болады.

Автокөлiк жолдары жєне автокөлiкке жасаған “Қазақстан-2030” стратегиясының бағдарламасы мынадай:

 • автомобиль жолдарын шапшаң аралықтар құру арқылы халықаралық тасымалдауды қамтамасыз ететiн бағытттарды дамыту;

 • жекеменшiк автомагистарльдар салу, қазiргi барларын жекешелендiру мен концессияға беру жөнiндегi жұмыстарды бастау, оларға осы заманғы халықаралық талаптар деңгейiнде қымет көрсiлуiн қамтамасыз ету;

 • ауылдық жерлердегi автожолдардың желiсiн, басымдылық тєртiбiмен дамыту жєне ұзақ мерзiмдi келешекте олардың тығыз табанды жолға көшiрiлуiне жету, олардың қабiлетiн жақсарту.

 1. ^ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГIЗДЕУ.
  1. “Жаңатас-көлiк” ЖШС-нiң пайда болу жєне даму тарихы.

Автокөлiк кєсiпорны 1967 жылдың мамыр айында пайда болған, ол кезде бұл № 14 автобаза болатын.

Барлық автобазалардан 10 автомашиналардан єкелiне бастады. Барлық автомобильдер қала құрылысында, фабрикалар мен зауыттарда, Жаңатас-Қаратау, Жаңатас-Байқадам-Ақкөл, Ынтымақ су қоймасының құрылыстарында жұмыс iстедi. Бүкiл жылжымалы тiзбек ашық аспан астында орналасты, жөндеу шеберханалары жоқ болатын. Жөндеу жұмыстарының барлығы ашық аспан астында, яғни көшелерде жүргiзiлетiн.

База жұмысшыларының күшiмен 1968 жылы база аймағы, жөндеу шеберханалары, єкiмшiлiктi-тұрмыстық тұрағы салынды.

1969 жылы автобазаға автобустар єкелiне бастады. Бұл ПАЗ-651, ПАЗ-652 жєне ЛиАЗ-158 маркалы автобустар болатын.

Осы машиналар жол бойында жұмысшыларды тау-кен орындарына жєне керi бағытта, сондай-ақ жолаушыларды тұрғын үйлерге тасымалдаумен айналыса бастады.

Жүк машиналары жаз басталысымен сонау қара күзге дейiн ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдау жєне егiс науқанына Қостанай, Көкшетау, Ақмола облыстарына жол жүретiн.

1972 жылы автобаза ЛАЗ-695 маркалы автобустарын ала бастады, осы мезеттен бастап жылжымалы тiзбек жаңара бастады. Жаңатас-Жамбыл, Жаңатас-Шымкент, Жаңатас-Кентау, Жаңатас-Шолаққорған сияқты жаңа бағытжолдар ашылып, тұрғындарға қызмет ете бастады.

1985 жылы жолаушылар тасымалдау автокөлiк кєсiпорны “Ақ жол” акционерлiк қоғамы болып қайта құрылды.

Ал 2000 жылы жолаушылар мен жүк тасымалдау кєсiпорындары бiрiктiрiлiп “Жаңатас-көлiк” жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi құрылды.

Қазiргi уақытта ЖШС-тiң жылжымалы тiзбегiнiң 120 бiрлiгiне ие болып отыр. 268 адам, оның iшiнде жүргiзушiлерi –166, жөндеу жұмысшылары - 44, көмекшi жұмысшылары - 30 адам, ИТК мен қызметшiлер - 28 адам еңбек етедi.

Бүгiнгi таңда күн сайын жол бойына 65-67 автокөлiк шығып отырады.

1.2. Өндiрiстiк –техникалық негiздiң күйi.

Автомобильдер паркiн техникалық ақаусыз күйде ұстау үшiн, автомобиль көлiгiнiң кєсiпорны жылжымалы тiзбектi сақтау, ағынды жөндеу жєне техникалық баптауға, сондай-ақ персонал жұмысының қажеттi жағдайларын жасауға арналған үймереттердiң, ғимараттардың, жабдықтар мен аспаптардың жиынтығы болып табылатын өндiрiстiк-техникалық негiзге ие болады. Өндiрiстiк-техникалық негiзге қойылатын негiзгi талаптар – жылжымалы тiзбектiң тасымалдауларды ең төменгi еңбек шығындарына қол жеткiзе отырып орындауға керектi техникалық дайындық күйiнiң қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету.

Өндiрiстiк-техникалық негiздiң даму деңгейi кєсiпорын жұмысының көрсеткiштерiне айтарлықтай єсер етедi. Өндiрiстiк-техникалық негiз негiзгi өндiрiстiк қорлардан 56 пайызды құрайды, ал қалған 44 пайызы жылжымалы тiзбек паркiнiң үлесiне тиедi.

Мұнымен қатар кєсiорын талдамасы өндiрiстiк-техникалық негiздiң алға шығуына қарамастан, оны пайдалану дєрежесi жоғары емес екендiгiн көрсетiп отыр. Жұмыс уақытының механикаландырудың төменгi деңгейде болу салдарынан жоғалтулары 25-40 пайызжы құрайды. Өндiрiстiк-техникалық негiздi дамыту кєсiпорынды кеңейту, қайта конструкциялау жєне жарақтандыру есебiнен жүзеге асады.

Өндiрiстiк-техникалық негiздiң басты элементтерi кєсiпорынның бас жоспарында көрсетiлген. Бас жоспарда барлық ғимараттар , үймереттер мен аланшалар габариттiк сызбалар түрiнде келтiрiлген.

Өндiрiстiк тұрақта бекеттiк жєне аумақшалық жұмыс орындары, ағынды жөндеу аймақтары, техникалық баптау желiлерi мен оларға қатар жатқан қоймалар орналасқан. Сондай-ақ бақылап-өткiзу пунктiнiң, єкiмшiлiктiк-тұрмыстық тұрықтың, медпунктiң жекеленген ғимараттары нұсқалған.

ЛАЗ-695, ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ автобустары үшiн 50 қондыру орнына арналған жөндеу шеберханалары бар. Шеберханалардың құрамына – аккумуляторлық цех, токарлы цех, моторлы цех, электр цехы, желiмдеу цехы, агрегаттық цех, мыстау цехы, қосалқы бөлшектер мен материалдар қоймасы, дєнекерлеу цехы, санитарлы-тұрмыстық үймереттер кiредi.

^

”Жаңатас-көлiк” ЖШС-нiң аймағында парктiң жылжымалы тiзбегiн жанар май-майлау материалдарымен толық қамтамасыз ететiн ЖҚБ жєне автомобильдердi жуу орны бар.

Кєсiпорын аймағын кiре-берiс жерде бақылау техникалық пунктi, сондай-ақ жұмыс басында жєне аяғында куєландыратын медпункт, автомобильдердi диагностикалау жєне техникалық баптау (ТБ-1 мен ТБ-2) пунктерi салынған.

  1. ^

   Автомобильдердiң күйi мен саны.

”Жаңатас-көлiк” ЖШС-нiң теңдiгiнде жолаушыларды Жаңатас қаласында тасымалдауға, сондай-ақ қала арасындағы тасымалдауларды қатынауға арналған 58 автобус бар. Ал жүк автомобильдерiнiң саны – 21

^

Автомобиль маркалары бойынша сандық үлестiру төмендегi 1.1-кестеде келтiрiлген.

Кесте 1.1.

Автомобильдер саны.

Автомобильдердiң маркасы

Автомобиль саны

1

ЛАЗ-695

23

2

ЛАЗ-697

2

3

ЛАЗ-699

3

4

ЛАЗ-42021

6

5

Икарус-256

7

6

КАВЗ

17

7

КамАЗ-5511

9

8

КамАЗ-5320

7

9

МАЗ

5

Барлығы:

79

Қазiргi уақытта автомобильдердiң көпшiлiгi жөндеудi керек етедi, бұл соңғы 3-4 жылда қосалқы бөлшектер мен материалдардың жоқтығымен, оларға деген бағаның күрт өсуiмен байланысты. Кєсiпорынның қазiргi жағдайларында барлық жылжымалы тiзбектердi жаңартуға жєне күрделi жөндеуден өткiзуге шамасы келмей отыр.

Көптеген автомобильдер жүрiстi қалыпты тыс шамадан жүрiп өткен, бiрақ техникалық баптау мен ағынды жөндеуге қажеттi қосалқы бөлшектер мен материалдардың болмау есебiнен тұрып қалуда.

Алдыңғы жылдарда кєсiпорын басшылығы жаңа модификациялы автомобильдердi сатып алуға, сонымен қатар автомобильдердi сығылған жєне сұйытылған газбен жұмыс iстейтiн тораптар мен қондырғылармен қайта жарақтауды жоспарлап отыр.

^

  1. Кєсiпорынның қаржылық-шаруашылық қызметiн талдау.

Талдаудың мақсаты - қызмет ету нєтижелерiнiң пайдалану, техникалық жєне ұйымдастыру себепкерлерiнен тєуелдiлiгiн ашып көрсету. Талдау көмегiмен єрбiк себепкердiң жоспарды орындауға єсерiн анықтаймыз., өндiрiс қорларын табамыз, жұмыстағы кемшiлiктердi ашып көрсетемiз. Талдауға арналған негiзгi материал кєсiпорын қызметiнiң барлық жақтарын толығырақ қамтитын жылдық есеп беру жазбалары болып табылады.

Талдауға қажеттi шартты материалдар сондай-ақ пайдаланудың нақты жағдайларын, кєсiпорынның техникалық жарақталу деңгейiн, ұйымдастыру құрылымын ескере отырып, қарастырылатын оперативтiк, бухгалтерлiк жєне статистикалық есеп берудiң мєлiметтерi болып табылады.

^

Талдаудың негiзгi мiндеттерi:

 • жоспардың кєсiпорын жұмысының өндiрiстiк, пайдалану жєне қаржылық көрсету бойынша орындалу дєрежесiн анықтау;

 • белгiленген тапсырмалардың асыра орындалуын немесе толық орындалмауын түсiндiретiн себептер мен себепкерлердi табу;

 • өндiрiс қорларын анықтау.

^

   1. Жолаушылар мен жүктердi тасымалдаулар көлемiн талдау.

Тасымалдаулар көлемi кєсiпорынның тасымалданған жолаушылар саны мен жүктердiң көлемiмен сипатталады. Төмендегi 1.2-кестеде соңғы үш жылдағы жолаушылар мен жүктердi тасымалдаулар көлемi көрсетiлген.

Жолаушылар мен жүктердi тасымалдауларын талдай отырып, 2002 жылдан 2004 жылға дейiнгi аралықта жолаушылар мен жүктердi тасымалдаулар көлемiнiң жүйелi түрде кемiгенiн жєне де соңғы 2004 есеп беру жылында сєл өскендiгiн байқау қиын емес.

^

Бұл одақтың ыдырауымен, көптеген ұйымдардың жұмысын тоқтатуларымен байланысты болып отыр.

Сондай-ақ тасымалдаулар көлемiнiң кемуiне автомобильдердiң техникалық баптау мен жөндеуге қалыптан тыс тоқтап бос тұрулары, қосалқы бөлшектер, материалдар мен жанар май-майлау материалдарының жоқтығы да єсер етуде.

^

Кесте 1.2.

Тасымалданатын жолаушылар саны мен жүктер көлемi.

Көрсеткiштер

Өлшем бiрлiгi

Жылдар

2002

2003

2004

Тасымалданатын жолаушылар саны

мың жолаушы

1210

780.5

630.5

Тасымалданатын жүк көлемi

мың тонна

420.5

380.1

310.9

Соңғы жылдардағы өсу кєсiпорын єкiмшiлiгiнiң қиын жағдайдан шығу үшiн автомобильдердiң бiраз бөлiгiн сатып, түскен ақшаға қосалқы бөлшектер, материалдар, жанар май-майлау материалдарын сатып алуымен байланысты.
   1. ^

    Кєсiпорынның жолаушылар мен жүк айналымын талдау.

Жолаушылар мен жүктер айналымы кєсiпорынмен орындалған немесе орындалуға тиiстi көлiктiк жұмыстар болып табылады. Жолаушылар мен жүк айналымының сандық мєнi тасымалдаулар көлемiнен жєне тасымалдаулардың орташа қашықтығынан тєуелдi болады. Мєлiметтер бойынша, соңғы жылдардағы жолаушылар мен жүктер айналымының сандық мєнi жағынан кемуге тєн. Күрт кемуге тасымалдаулар көлемiнiң клиентурасының болмауы, автомобильдердiң ТБ жєне АЖ тоқтап бос тұру, қосалқы бөлшектердiң жоқтығы есебiнен қысқаруы єсер етiп отыр.

^

Кесте 1.3.

Жолаушылар мен жүктер айналымы.

Көрсеткiштер

Өлшем бiрлiгi

Жылдар

2002

2003

2004

Жолаушылар айналымы

мың жолаушы

13120.1

6950.5

6300.3

Жүктер айналымы

мың тонна

6180.8

5008.2

4225.9

^

   1. Парктi пайдалану коэффициентiн талдау.

Парктi пайдалану коэффициентi жол бойында жұмыс iстейтiн автомобиль санының автомобильдiң тiзбелiк санынан алынған пайызды көрсетедi жєне жол бойындағы жұмыс тєртiбi мен кєсiпорын өндiрiсiн ұйымдастыру деңгейiнен тєуелдi болады.

^

1.4 – кестеден парктi пайдалану коэффициентiнiң 2002 жылдан 2004 жылға дейiнгi көрсеткiшiн көруге болады.

Кесте 1.4.

Парктi пайдалану коэффициентi.

Көрсеткiштер

Өлшем бiрлiгi

Жылдар

2002

2003

2004

Парктi пайдалану коэффициентi, В

-

0,7

0,72

0,7

^

Парктi пайдалану коэффициентiнiң кемуiне төмендегi көрсеткiштер єсер еткен:

 • жанармай-майлау материалдарының жоқтығы;

 • қосалқы бөлшектердiң болмауы;

 • шендеуiштер мен аккумуляторлық батареялардың жетiспеуi.

1.4.4. Орташа тєулiктiк жүрiс талдамасы.

Орташа тєулiктiк жүрiс деп – бiр автобустың тєулiк бойында жүрiп өткен қашықтығын айтамыз. Орташа тєулiктiк жүрiстiң сандық мєндерi, соңғы үш жылдағы, 1.5 – кестеде көрсетiлген.

^

Кесте 1.5.

Орташа тєулiктiк жүрiс.

Көрсеткiштер

Өлшем бiрлiгi

Жылдар

2002

2003

2004

Орташа тєулiктi жүрiс

км

120

100

80

1.5-кестесiнен орташа тєулiктiк жүрiстiң ылғы кемiп отырғандығын байқауға болады. Бұл тасымалдаулар қашықтығының төмендеу, рейстер арасында автомобильдердiң ұзақ уақыт тоқтап бос тұруы, техникалық жылдамдықтың жол төсемiнiң ескiру салдарынан кему, агрегаттар мен тораптарды қалыптан тыс пайдалану есебiнен өтедi.

Кєсiпорынның өндiрiстiк-шаруашылық қызметiн талдай отырып, 2002 жылан бастап бұл көрсеткiштердiң айтарлықтай жақсарғандығын атап өтуге болады. Кєсiпорын басшылығы кєсiпорын тиiмдiлiгi мен табысының артуына септiгiн тигiзетiн көрсеткiштердi жоғарылату үшiн бар күш-жiгерiн жұмсауда.

^

1.5. Дипломдық жобаның мақсаты мен мiндеттерi.

Жұмыстың мақсаты Жаңатас қаласындағы “Жаңатас-көлiк” жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң жолаушылар мен жүктердi тасымалдау автокөлiк кєсiпорнының мотор цехындағы жұмысты қозғалтқыштың майын ауыстыруға жєне сүзуге арналған қондырғыны енгiзу арқылы жетiлдiру.

^

Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн келесiдей мiндеттердi шешу қажет:

 • аймағындағы жұмыстарды ұйымдастыруға қажеттi мєселенiң технологиялық шешiмiн өңдеп шығару;

 • ^

  жөндеу жұмыстары мен механикаландыру деңгейiн арттыруға қол жеткiзуге мүмкiндiк беретiн конструкторлық шешiмдi өңдеп шығару;

 • ұсынылып отырған шешiмдер үшiн еңбектi қорғау жєне қауiпсiздiк техникасының iс-шараларын өңдеп шығару;


 • ұсынылған шешiмдер бойынша экономикалық есептердi

орындау.

^ 2.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕП


2.1. Пайдаланудың табиғи климаттық жєне жол жағдайларының сипаттамасы.

Жаңатас қаласы Жамбыл облысында орналасқан. Жамбыл облысының климаты ыстық құрғақ болып есептеледi. Бұл ауданда ауаның орта теспературасы қаңтар айында “-15” тен “+ 5 0С”-ге дейiн, ал шiлде айында “+25”-тен “+40” 0С-ге дейiн ауытқиды.

“Жаңатас- көлiк” ЖШС-дегi автомобиль апркiнiң автокөлiк құралдары жолаушылар мен жүктердi тасымалдаумен айналысады. Жол төсемiнiң түрiн Д2 – битумды минералдық қоспа деп қабылдаймыз.

Пайдалану жағдайларының категориясы жол төсеиiнiң түрiмен, жергiлiктi рельефпен жєне қозғалыс жағдайларымен сипатталады.

Жоғарыда нұсқалған сипаттамаларды ескере отырып, пайдалану жағдайларының III категориясын таңдаймыз.


2.2. Iрiктеу коэффициенттерiн таңдау.

Iрiктеу коэффициенттерiн таңдау техникалық баптау бойынша АКК-ның өндiрiстiк бағдарламасын есептеу үшiн жасалынады.

ТБ бойынша АКК-ның өндiрiстiк бағдарламасы белгiлi-бiр уақыт мерзiмiнде (жыл, тєулiк) жоспарланатын техникалық баптаулардың санымен сипатталады.

Қарастырылатын АКК үшiн бағдарламаны есептеу мақсатымен алдын-ала жылжымалы тiзбектiң КЖ-ге дейiнгi жүрiсi жєне ТБ-1 мен ТБ –2 кезеңдiлiгiнiң нормативтi мєндерiн ең қолайлы жағдайға таңдап алу керек.

Оларға: пайдалану жағдайларының 1 категориясы, автомобильдердiң базалық модельдерi, қоршаған ортаның агрессивтiлiгi бiркелкi қоңыржай климатты аудан жатады. Сондықтан, қолайлы жайдайларды жергiлiктi жағдайларға келтiру үшiн келесi iрiктеу коэффициенттерiн пайдаланады:

К1 - пайдалану жағдайларына тєуелдi нормативтердi iрiктеу коэффициентi;

К2 – жылжымалы тiзбектiң модификациясы мен оның жұмысын ұйымдастыруына тєуелдi нормативтердi iрiктеу коэффициентi;

К3 – табиғи-климаттық жағдайларға тєуелдi нормативтердi iрiктеу коэффициентi;

К4 – пайдалану басындағы жүрiске тєуелдi жөндеудiң меншiктi еңбексыйымдылығына тєуелдi нормативтердi iрiктеу коэффициентi;

К5 – автокөлiк кєсiпорындарындағы бапталатын жєне жөнделетiн автомобильдер саны мен жылжымалы тiзбектiң технологиялық үйлесетiн топтар санына тєуелдi ТБ жєне АЖ еңбексыйымдылығының нормативтерiн iрiктеу коэффициентi.

Iрiктеу коэффициенттерiн 2.8-2.12 (1, 26-29 беттер) кестелерден таңдайды.

Таңдалған iрiктеу коэффициенттерiн 2.1-кестеге енгiземiз.

Кесте 2.1.

Iрiктеу коэффициенттерi.

Көрсеткiштердiң атауы

Автомобильдер түрi

Коэффициенттер

К1

К2

К3

К4

К5

1

2

3

4

5

6

7

Күрделi жөндеуге дейiнгi жүрiс

ЛАЗ-695

0.9

-

0.9

-

-

КАВЗ

0.9

-

0.9

-

-

Икарус-256

0.9

-

0.9

-

-

КамАЗ-5511

1.1

-

0.9

-

-

КамАЗ-5520

1.1

-

0.9

-

-

Техникалық баптаудың кезеңдiлiгi

ЛАЗ-695

-

1.0

-

-

1.15

КАВЗ

-

1.1

-

-

1.15

Икарус-256

-

1.0

-

-

1.15

КамАЗ-5511

-

1.15

-

-

1.15

КамАЗ-5520

-

1.0

-

-

1.15

2.1-кестенiң жалғасы.

1

2

3

4

5

6

7

Техникалық бап-таудың еңбек-сыйымдылығы

ЛАЗ-695

0.9

-

0.9

-

-

КАВЗ

0.9

-

0.9

-

-

Икарус-256

0.9

-

0.9

-

-

КамАЗ-5511

0.9

1.15

0.9

-

-

КамАЗ-5520

0.9

1.0

0.9

-

-

Ағынды жөндеудiң еңбек-сыйымдылығы

ЛАЗ-695

1.1

1.0

1.1

1.15

1.1

КАВЗ

1.1

1.0

1.1

1.0

1.15

Икарус-256

1.1

1.0

1.1

1.0

1.15

КамАЗ-5511

1.1

1.15

1.1

1.3

1.15

КамАЗ-5520

1.1

1.0

1.1

1.2

1.15


2.3. ТБ бойынша өндiрiстiк бағдарламаны есептеу


Автокөлiк кєсiпорнының өндiрiстiк бағдарламасы уақыттың белгiлi бiр кезеңiне жоспарланып техникалық баптаулар санымен сипатталады.

Жылына екi рет жүргiзiлетiн маусымдық баптау ТБ-2 мен өзара үйлестiрiледi жєне өндiрiстiк бағдарламаны анықтау кезiндегi жоспарланатын баптаудың жеке түрi ретiнде ескерiлмейдi.

Қажеттiлiгiне қарай орындалатын ағынды жөндеу үшiн техникалық єсерлер саны анықталмайды.

Жылжымалы тiзбектiң тоқтап бос тұруларын жєне АЖ-дегi жұмыс көлемдерiн жоспарлау, жүрiстiң 1000 км-ге шаққандағы сєйкес келетiн қалыптардан шыға отырып жүргiзiледi.


2.3.1. ТБ жєне КЖ-ге дейiнгi жүрiстiң қалыпты кезеңдiлiгiн таңдау жєне түзету.

Нақтылы АКК үшiн өндiрiстiк бағдарламаны есептеу кезiнде жергiлiктi жағдайлар єдетте ерекшеленедi, жалпы жағдайларды автомобильдiң КЖ-ге дейiнгi мөлшерленген жүрiсi LК , ТБ-1 мен ТБ-2 кезеңдiлiктерi, пайдалану жағдайларының категориямын ескертетiн К1, К2, К3 коэффициенттерiнiң көмегiмен анықталады:

Сонымен, автомобильдiң күрделi жөндеуге дейiнгi жүрiсi келесiдей болады:

(2.1)


мұндағы : LК(Н)- автомобильдiң КЖ-ге дейiнгi қалыпты жүрiсi, км.

1) ЛАЗ үшiн: LК(Н) = 360000 км;

2) КАВЗ үшiн: LК(Н) = 250000 км;

3) Икарус үшiн: LК(Н) = 360000 км;

3) КамАЗ үшiн: LК(Н) = 300000 км;


LК(Н) мєндерiн (2.1) формулаға қойып есептеймiз:

 1. LК =360000 * 0.9 * 0.9 = 291600 км;

 2. LК =250000 * 0.9 * 0.9 = 202500 км;

 3. LК =360000 * 0.9 * 0.9 = 291600 км;

 4. LК =300000 * 1.1 * 0.9 = 297000 км;


Бiр модельдiң жаңа жєнек ескi автобустарының тобы бойынша екi өзара параллель есептеулердi орындамау үшiн есептеулердi қарапайымдандыру мақсатында, бiр айналымдағы автомобильдердiң орташа теңестiрiлген жөндеу аралық жүрiсiн Lкср анықтаймыз: (3.б.19)


(2.3)

мұндағы: Lк1-0,8 Lk-автобустың есебi бойынша кез-келген КЖ-ден кейiнгi жүрiсi (3.б.9). Бұл кезде 0,8-автомобильдiң КЖ-ден кейiнгi жаңа автомобильдiң бiрiншi КЖ-ге дейiнгi жүрiс қалыбынан алынған үлгi.

“Жаңатас-көлiк” ЖШС үшiн:

А-20% бiрiншi КЖ-ге дейiнгi қалыпты орындаған автобустардың орташа тiзiмдiлiк саны.

А1-80%- бiрiншi КЖ-ге дейiнгi қалыпты орындаған автобустардың орташа тiзiмдiк саны.
2.3.2. ТБ-ды жүргiзу кезеңдiлiгi

КБ кезеңдiлiгi автобустың орташа тєулiктiк жүрiсiне тең болады.ТБ-1 жєне ТБ-2 кезеңдiлiгi пайдалану жағдайларын ескере отырып түзетiледi:

(2.4.)

(2.5)


мұндағы: L1(Н)- ТБ-1-дың қалыпты кезеңдiлiгi (1.б.33);

L2(Н- ТБ-2-дың қалыпты кезеңдiлiгi (1.б.33)


“Жаңатас-көлiк” ЖШС-нiң автомобильдерiнiң L1(Н) мен L2(Н) мєндерi келесiдей болады:

КамАЗ, КАВЗ автомобильдерi үшiн

L1(Н) = 3000 км;

L2(Н) = 12000 км;

ЛАЗ, Икарус автобустары үшiн

L1(Н) = 3500 км;

L2(Н) = 14000 км;


Мєндердi формулаға қоя отырып, ТБ-1, ТБ-2 –ды орындау кезеңдiлiгiнiң мєндерiн аламыз:

2.3.3. Техникалық баптау кезеңдiлiг мен күрделi жөндеуге дейiнгi жүрiстi орта тєулiктi жүрiспен iрiктеу.


Автомобильдердi баптауға тұрақтандыру орташа тєулiктiк жүрiске еселi жұмыс күндерiнiң тұтас саны арқылы орташа тєулiктiк жүрiстi есепке аоып жасалады, онда ТБ-1, ТБ-2 мен КЖ жүрiстерi орта тєулiктiк жүрiске еселi болуы керек.

ТБ кезеңдiлiгi мен КЖ-ге дейiнгi жүрiстi орта тєулiктi жүрiспен iрiктеу өзара жєне орта тєулiктi жүрiске еселi жєне белгiленген нормативтерге өзiнiң шамасымен жақын ТБ мен КЖ-дiң єр түрi үшiн километрмен өлшенетiн жүрiс кезеңдiлiгiң сандық мєнiн таңдаумен қорытындылады. Нормативтi кезеңдiлiкпен шектi ауытқу +/- 10 пайыз.

Iрiктеу нєтижелерi келесiдей:
^

ТБ кезеңдiлiгi мен АЖ-ге дейiнгi жүрiстi орта тєулiктi жүрiспен iрiктеу нєтижелерi 2.2. кестеде көрсетiлген.Кесте 2.2.

Нормативтi ТБ кезеңдiлiгi мен КЖ-ге дейiнгi жүрiстi iрiктеу

ЛАЗ автобустары үшiн:

Жүрiс түрлерi

белгiленуi

Жүрiс, км

қалыпты

Түзетiлген

Жүрiс х еселi

Есептеуге арналған

Орташа тєулiктiк

lcc

-

-

-

220

ТБ-1 дейiнгi

L1

3500

2835

220х13

2860

ТБ-2 дейiнгi

L2

14000

11340

2860х4

11440

КЖ-ге дейiнгi

Lkcp

360000

291600

11440х21

240240


КАВЗ автобустары үшiн:

Жүрiс түрлерi

белгiленуi

Жүрiс, км

қалыпты

Түзетiлген

Жүрiс х еселi

Есептеуге арналған

Орташа тєулiктiк

lcc

-

-

-

90

ТБ-1 дейiнгi

L1

3000

2430

90 х27

2365

ТБ-2 дейiнгi

L2

12000

9720

2430х4

9720

КЖ-ге дейiнгi

Lkcp

250000

202500

9720х17

165240Икарус автобустары үшiн:

Жүрiс түрлерi

белгiленуi

Жүрiс, км

қалыпты

Түзетiлген

Жүрiс х еселi

Есептеуге арналған

Орташа тєулiктiк

lcc

-

-

-

230

ТБ-1 дейiнгi

L1

3500

2835

230х12

2760

ТБ-2 дейiнгi

L2

14000

11340

2760 х4

11040

КЖ-ге дейiнгi

Lkcp

360000

291600

11040х22

242880

КамАЗ автомобильдерi үшiн;

Жүрiс түрлерi

белгiленуi

Жүрiс, км

қалыпты

Түзетiлген

Жүрiс х еселi

Есептеуге арналған

Орташа тєулiктiк

lcc

-

-

-

80

ТБ-1 дейiнгi

L1

3000

2430

80 х30

2400

ТБ-2 дейiнгi

L2

12000

9720

2400х4

9600

КЖ-ге дейiнгi

Lkcp

300000

297000

9600х26

249600


2.4. Жылдық бағдарлама

2.4.1. Бiр айналымдағы бiр автобусқа шаққандағы КЖ мен ТБ санын анықтау

Бiр айналымдағы жылжымалы тiзбектi бiрлiгiне шаққандағы єсерлер саны айналымдық жүрiстiң єсердердiң берлiген түрiне қатынасымен анықталады. (1.б.34)


; (2.6)


; (2.7)


; (2.8)


; (2.9)


мұндағы: Lц-Lлсз- жылжымалы тiзбектiң айналымдық

жүрiсi, км;


Мєндердi қойып табамыз.


2.4.2. Техникалық дайындық коэффициентi

(2.10)


мұндағы: Дэц- жылжымалы тiзбектiң бiр айналымдағы техникалық ақаусыз күйде болуының күндер саны;

Дрц- жылжымалы тiзбектiң бiр айналымдағы ТБ мен жөндеуде тоқтап бос тұруларының күндер саны;

(2.11)


Дрц мєнiн келесi түрлендiруден табамыз: (1.б.35)

; (2.12)

мұндағы: Дк1-автомобильдiң зауыттағы КЖ-де қалыпты тоқтап бос тұруы;

Дт-автомобильдi зауытқа жєне керi қарай тасымалдауға жұмсалған күндер саны, КЖ-де тоқтап бос тұруынан 10-20% етiп алынады.(1.б.35);

Дто.тр-жылжымалы тiзбектiң жүрiстiң 1000 км-не шаққандағы ТБ мен АЖ-де меншiктi тоқтап бос тұруы (4.б.24).

Кн1- ТБ мен АЖ-де тоқтап бос тұруының меншiктi ұзақтылығының пайдалану басынан санағандағы жүрiстен тєуелдi түзетiлген коэффициентi. (4.б.28).


(2.13)ДТО,ТР мєнiн 2.6 –кестеден (2, бет24 ) қабылдаймыз:

 1. ДТО,ТР =0.4-0.5 кун / 1000 км

 2. ДТО,ТР =0.4-0.5 кун / 1000 км

 3. ДТО,ТР =0.5-0.55 кун / 1000 км

 4. ДТО,ТР =0.4-0.5 кун / 1000 км

Онда қабылданған мєндердi формулаға қоямыз:


Онда техникалық дайындық коэффициентi келесiге тең:


2.4.3. Техникалық баптау мен күрделi жөндеудiң

жылдық санын анықтау.

Ең алдымен автомобильдiң жылдық жүрiсiнiң оның айналымдағы жүрiсiнен бөлiгiн көрсететiн коэффициенттi немесе айналымнан жылға ауысу коэффициентiн анықтау қажет. Ол келесi қатынаспен анықталады:


(2.14)


мұндағы: Lr-жылжымалы тiзбектiң жылдық жүрiсi;


(2.15)

мұндағы: Драб.г.-кєсiпорынның бiр жылдағы жұмыс iстеу күндерi, яғни 305 күн.Бiр тiзiмдiк автобусқа шаққандағы ТБ жєне АЖ саны келесi формуланың көмегiмен анықталады:


; (2.16)


; (2.17)


; (2.18)


; (2.19)

Мєндердi орнына қойып, есептеймiз:

1)

;
;
;;

Бүкiл паркке шаққандағы ТБ мен КЖ-дiң жылдық саны келесi формуламен анықталады:


; (2.20)

; (2.21)

; (2.22)

; (2.23)

Онда есептеймiз:

1)

;

2)

;


3)

;4)

;

Нєтижелердi 2.3 - кестеге енгiземiз:

Кесте 2.3.

ТБ бойынша өндiрiстiк бағдарлама.^

Көрсеткiштер атауы


Шартты белгiленуi

Нєтижелер

ЛАЗ

КАВЗ

Икарус

КамАЗ

1

Айналымдағы техникалық єсерлесу саны
КЖ-ге дейiнгi

Nr

1

1

1

1
ТБ-2 ге дейiнгi

N2

20

16

21

23
ТБ-1 ге дейiнгi

N1

63

31

66

78
КБ-ге дейiнгi

NEO

1092

1836

1056

3120

2

Техникалық дайындық коэффициентi

T

0.9

0.9

0.8

0.9

3

Жылдағы 1 автомобильге техникалық єсерлесу саны
КБ

NEOr

273

275.4

242.88

280.8
ТБ-1

N1r

15.75

17.65

15.18

7.02
ТБ-2

N2r

5

4

4.83

2.25
КЖ

Nkr

0.25

0.15

0.23

0.09

4

Автомобильдiң жылдық жүрiсi, км

Lr

60390

24705

56120

31960

5

Бүкiл паркке техникалық єсерлесудiң жылдық саны:
КБ

 NEOr

7644

4681.8

2527.2

3194.88
ТБ-1

 N1r

441

130.05

63.18

149.76
ТБ-2

 N2r

140

40.8

10.25

48
КЖ

 Nkr

7

2.55

0.81

1.92

Похожие:

Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconТулбаев Мурат Жанадилович Совершенствование организации работ зоны то-1 ОАО «ап-2» г. Тараз пояснительная записка
Совершенствование организации работ зоны то-1 ОАО «ап-2» г. Тараз Пояснительная записка к дипломному проекту. – Каратау.: Агротехнический...
Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconИскаков Айдар Абдиманапулы Регенерация отработанных масел автотранспортных средств тоо «Жанатас-колик» пояснительная записка
Пояснительная записка к дипломному проекту. – г. Каратау.: Таргу фитс, 2003. с
Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconИнкарбеков Ерлан Биримкулулы Разработка и внедрение универсального стенда для сборки и разборки рессоров автобусов тоо «Жанатас-колик». пояснительная записка к диплом
Пояснительная записка к дипломному проекту. – г. Каратау.: Таргу фитс, 2003. с
Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconУчаствующие организации и их роли (контактные лица, телефон, факс, e-mail, страница в Интернете)
Для организации цеха по переработке мяса имеются незадействованные площади рыбного цеха, площадью 486 кв метров, а также цеха копчения,...
Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconТема: Совершенствование мотивации труда на предприятии ( на примере тоо sand trade)

Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconМодернизация производства на базе цеха по производству рапсового масла ОАО «Брагинагросервис»
Закупка и монтаж оборудования для организации законченного цикла по окончательной переработке, расфасовке и продаже рапсового масла...
Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconПродавец: Буда-Кошелевское районное потребительское общество Контактные телефоны продавца
Характеристика строения – одноэтажное железобетонное здание колбасного цеха (1002,3 м2), одноэтажное здание рыбного цеха из газосиликатных...
Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconСовершенствование инновационного обеспечения лесного хозяйства казахстана на современном этапе б. М. Муканов тоо «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства»
Совершенствование инновационного обеспечения лесного хозяйства казахстана на современном этапе
Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconПоложение о порядке организации и проведения работ по созданию, правовой охране и введению в гражданский оборот объектов интеллек­туальной собственности в учреждении образования (научной организации)
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодатель­ством Республики Беларусь об интеллектуальной собственности...
Сабденов Берік Тілеулесұлы Совершенствование организации работ моторного цеха тоо жанатас-коликң. пояснительная записка iconУтверждаю ректор (первый проректор) уо «БарГУ» / / " " 201 г. Регистрационный № уд /р. Технология механизированны работ
Мта, использования транспорта в сельском хозяйстве, основ проектирования механизированных сельскохозяйственных процессов, технологии...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы