Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» icon

Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері»НазваниеҚр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері»
Дата11.05.2013
Размер48.98 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ


Т.С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік

«ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» конференциясы


/ Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», посвященная памяти Т.С.Садыкова


31.05.2013 Павлодар қаласы Мир көшесі, 60


Конференция мақсаты – педагог кадрларын даярлаудың теориялық, ғылыми-әдістемелік және практикалық тәсілдерін жетілдіру мәселелерін талқылау

//^ Цель конференции: обсуждение проблем и путей совершенствования теоретических, научно-методических и практических подходов к подготовке педагогических кадров.


^ Конференция бағыттары // Направления конференции:

 • Жоғары педагогикалық білім беру: қазіргі жағдайы мен даму перспективалары // Высшее педагогическое образование: современное состояние и перспективы развития

 • Қазіргі кезеңдегі білім беруді дамыту өзекті мәселелерінің психологиялық-педагогикалық аспектері // Психолого-педагогические аспекты актуальных проблем развития образования на современном этапе;

 • Қазақстан Республикасында 12 жылдық білім беруге көшудің өзекті мәселелері // Актуальные проблемы перехода на 12-летнее обучение в Республике Казахстан

 • Білім беру кеңістігіне инновациялық технологияларды енгізу мәселелері мен жолдары // Проблемы и пути внедрения инновационных технологий в образовательном пространстве;

 • Философия, тарих және саясаттанудың өзекті мәселелері// Актуальные вопросы философии, истории и политологии;

 • Тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері// Актуальные вопросы лингвистики и литературоведения


Конференция шеңберінде «Отандық тарихы іргелі мәселелері» тақырыбында ғылыми семинар өткізіледі. Семинарда қазіргі Қазақстанның ерте, ортағасыр, жаңа және қазіргі заман тарихының теориялық және әдістемелік мәселелері; қазіргі таңдағы Қазақстан тарихын тұжырымды түрде қайта қарау; Қазақстанның ұлттық мемлекеттілігінің құрылуы. // В рамках конференции планируется проведение научного семинара на тему «Фундаментальные проблемы Отечественной истории», где будут рассматриваться следующие проблемы: теоретические, методические проблемы древней, средневековой, новой и новейшей истории Казахстана; концептуальное переосмысление истории Казахстана на современном этапе; становление национальной государственности Казахстана.

Ғылыми семинарға қатысу және сертификат алу сомасы - 1500 теңге // Стоимость участия в международном научном семинаре с получением сертификата 1500 тенгеКонференцияға келуге байланысты шығындар қатысушы есебінен төленеді. Материалдар 2013 жылдың 15 мамырына дейін Ғылыми жұмысты ұйымдастыру бөлімі (Мир көшесі, 60-үй, 105 каб.) немесе электрондық мекенжайға otdelnauki_105@mail.ru. қабылданады. Бір авторға (қосымша баяндамашыны қосқанда) екі баяндамадан артық тапсыруға болмайды. Ұйымдастыру комитеті материалдарды тексеруден өткізіп басылымға таңдап алуға құқықты. // Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников конференции. Материалы на конференцию предоставляются до 15 мая 2013 г. в отдел организации научной работы ПГПИ (ул. Мира, 60, 105 каб.) или на электронный адрес: otdelnauki_105@mail.ru. Допускается представление от одного автора (включая содокладчиков) не более двух докладов. Оргкомитет в праве на основе отбора рекомендовать доклады к публикации. Тел., факс: 8(7182) 651612.

Материалы конференции будут опубликованы в СД-дисках.

Баяндама ресімделуі // Оформление докладов:


1) Баяндама мәтіні 5 беттен артық емес, MS WORD (6.0 немесе 7.0) редакторында e-mail: otdelnauki_105@mail.ru жіберіледі // Текст доклада объемом не более 5 страниц в редакторе MS WORD (6.0 или 7.0) на e-mail: otdelnauki_105@mail.ru.

2) Шрифт – Times New Roman; Кегль 14; жоларалық/ межстрочный интервал – бірлік/одинарный, жол шеті/поля: сол жақ/левое - 3 см, қалғандары/остальные - 2 см.

3) Парақтың үстіңгі және жол ортасында бас әріппен жазылған баяндама атауы (қалың бояулы қаріп), астынан бір аралықта автор (-лар) аты, жөні және тегі, оның астында жұмыс орны көрсетіледі // В верхней части страницы – заглавными буквами дается название доклада (жирным шрифтом), под ним через пробел инициалы имени и отчества, фамилия, место работы.

4) Қысқа түрде екі тілдегі түйіндеме, бір аралықтан кейін негізгі мәтін // Краткая аннотация на двух языках, через один интервал основной текст.

5) Сілтемелер мен әдебиеттер тізімі мақала мәтінінің соңында көрсетіледі // Ссылки и список литературы указывается в конце текста статьи.

Көрсетілген уақыттан кейін ұсынылған немесе талаптарға сай орындалмаған жұмыстар қабылданбайды. Сауаттылығы сын көтермейтін материалдар баспаға жіберілмейді // Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются. Материалы, имеющие ошибки, к печати не допускаются.


Тіркелу үлгісі // Регистрационная форма

 1. Тегі, аты-жөні // Фамилия, имя, отчество _______________________________________

 2. Ғылыми дәрежесі, атағы // Ученая степень, звание_______________________________

 3. Ұйым, лауазымы // Организация, должность ___________________________________

 4. Мекенжай // Адрес _____________________________________________________

 5. Телефон/факс ____________________________________________________________

 6. Баяндама // Тема ________________________________________________________

 7. Секция __________________________________________________________________

 8. Шақыру қажеттілігі // Необходимость приглашения _____________________________


Егер шақыру қажет болса, хат жіберілетін мекеме немесе бөлімше басшысының тегі, аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі мен атағы, факс нөмірі міндетті түрде көрсетілуі тиіс // Если необходимо приглашение, обязательно укажите номер факса, ФИО, должность, ученую степень и звание руководителя организации или подразделения, на имя которого необходимо высылать приглашение.


Тіркелу жарнасын (3000 теңге) ПМПИ кассасына немесе мына банк реквизиттеріне төлеуге болады // Оплату оргвзноса (3000 тенге) можно произвести в кассе ПГПИ или на банковский реквизит:

РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический институт» МОН РК

БИН 040340005741

РНН 451500220232

ИИК KZ109260501163654000

АО «Казкоммерцбанк»

БИК KZKOKZKX

ОКПО 40200973

КБЕ 16

Түбіртекте «Үздіксіз білім берудің өзекті мәселелері» атты конференция деп көрсетіледі // В квитанции указать: Конференция «Актуальные проблемы непрерывного образования».


ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ // ОРГКОМИТЕТ

Похожие:

Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей мемлекеттік педагогикалық институты инновациялық педагогикалық білім орталығының
Білімдендіру бағдарламалары байқауы Инновациялық педагогикалық білім орталығымен және Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімі,...
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconСемей мемлекеттік педагогикалық институты
Семей Мемлекттік педагогикалық институты Сіздерді 2012 жылдың 19-20 сәуірінде өткізілетін «Жоғары оқу орындарының білім үрдісіне...
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconСемей мемлекеттік педагогикалық институты
Семей Мемлекттік педагогикалық институты Сіздерді 2012 жылдың 17-18 мамырда өткізілетін «Жоғары оқу орындарының білім үрдісіне көптілділік...
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconБиогеохимия және геохимиялық экология мәселелері
Рес-публикасының Білім және ғылым министрлігі, Семей мемлекеттік педагогикалық институты
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconБиогеохимия және геохимиялық экология мәселелері
Рес-публикасының Білім және ғылым министрлігі, Семей мемлекеттік педагогикалық институты
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институт
Сіздерді Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының негізінде 2013 жылғы 4 сәуірде өтетін «педагогикалық ОҚулар» атты республикалық...
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік университеті
Семей мемлекеттік университеті 2012 жылдың 13-15 маусым күндері техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚазАШҒА корреспондент-мүшесі...
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі семей мемлекеттік педагогикалық институты (ҚР) Питтсбург мемлекеттік университеті (АҚШ) Жазғы халықаралық лагері – International Summer language camp жазғы халықаралық лагердің міндеті
Питтсбург мемлекеттік университеті (АҚШ) мен Семей мелекеттік педагогикалық институты (ҚР) арасында студентердің өзара қарым-қатынасы...
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей мемлекеттік педагогикалық институты
Жұмыс бағдарламасы
Қр білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты т. С. Садыковты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Үздіксіз білім берудің Өзекті мәселелері» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университеті Шымкент Институты Заң факультеті
Тақырыбы: «Оңтүстік Қазақстанда аномальды балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы