Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов icon

Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсовНазваниеПротокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов
Дата14.07.2013
Размер341.02 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

Обсуждено и одобрено на заседании кафедры

«Экономика и Логистика»

Протокол № 2 от « 17 » сентября 2012 г.


ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

для студентов выпускных курсов

специальности 050506 - «Экономика» на 2012-2013 учебный год
Казахский язык

Русский язык

Английский язык

1

Қазақстан Республикасының экономикалық өсуінің инвестициялық құрамын бағалау.

Оценка инвестиционной составляющей экономического роста Республики Казахстан;

Evaluation of an investment component of economic growth of the Republic of Kazakhstan;

2

Қазақстан Республикасы экономикасының нақты секторын инвестициялау мәселелрі және келешегі.

Проблемы и перспективы инвестирования реального сектора экономики Республики Казахстан;

Problems and prospects of investing in the real sector of the economy of the Republic of Kazakhstan;

3

Қазақстан Республикасында кәсіпорынның инновациялық қызметі.

Инновационная деятельность предприятий в Республике Казахстан;

Innovative activities of enterprises in the Republic of Kazakhstan;

4

Кәсіпорынның инновациялық саясаты (кәсіпорын мысалында).

Инновационная политика предприятия (на примере предприятия);

Innovation policy of an enterprise (e.g. enterprise);

5

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілік артықшылықтарын қалыптастыру: қағидалары, факторлары, әдістері.

Формирование конкурентных преимуществ национальной экономики: принципы, факторы, методы;

Formation of competitive advantages of the national economy: principles, factors, methods;

6

Қазақстан экономикасын модернизациялауды ынталандырудың экономикалық механизмдері.

Экономические механизмы стимулирования модернизации экономики Казахстана;

Economic mechanisms of stimulating modernization of the economy of Kazakhstan;

7

Қазақстан экономикасын диверсификациялау және шикізаттық бағытты жеңу.

Диверсификация и преодоление сырьевой направленности экономики Казахстана;

Diversification and changing resource orientation of the economy of Kazakhstan;

8

Жаһандану шарттарында ұлттық экономикалық мүдделер.

Национальные экономические интересы в условиях глобализации;

National economic interests under conditions of globalization;

9

Қазақстан Республикасы экономикасының аграрлық секторында бәсекеге қабілеттілікті көтеру жолдары және әдістері.

Пути и методы повышения конкурентоспособности аграрного сектора экономики Республики Казахстан;

Methods and ways of improving competitiveness of the agrarian sector of the economy of the Republic of Kazakhstan;

10

ҚР экономикасының нақты секторында еңбек өнімділігінің өсу факторлары.

Факторы роста производительности труда в реальном секторе экономики РК;

Factors of productivity growth in the real sector of the economy of the Republic of Kazakhstan;

11

Кәсіпкерлік тәуекелдікті сақтандыру.

Страхование предпринимательского риска;

Insuring entrepreneurial risk;

12

Экономиканың нақты секторындағы кәсіпорындарда дағдарысқа қарсы реттеу: теория және заманауи тәжірибе.

Антикризисное регулирование предприятий реального сектора экономики: теория и современная практика;

Anticrisis regulation of enterprises of the real sector of economy: theory and modern practice;

13

ҚР инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту.

Формирование и развитие инновационной инфраструктуры в РК;

Formation and development of innovative infrastructure in the RK;

14

Заманауи шарттарда Қазақстанның АӨК инновациялық дамуын мемлекеттік қолдау.

Государственная поддержка инновационного развития АПК Казахстана в современных условиях;

State support of innovation development of AIS of Kazakhstan under current conditions;

15

ҚР экономикасының аграрлық секторында кәсіпкерлікті дамыту.

Развитие предпринимательства в аграрном секторе экономики РК;

Entrepreneurial development in the agrarian sector of the economy of the RK;

16

АӨК бәсекеге қабілеттілігін көтеруде инновациялардың ролі.

Роль инновации в повышении конкурентоспособности АПК

The role of innovations in increasing competitiveness of the AIS.

17

Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін көтеру жолдары.

Пути повышения конкурентоспособности продукции предприятия;

The ways of increasing competitiveness of products of an enterprise;

18

ҚР экономика салаларында әлеуметтік серіктестіктің дамуы.

Развитие социального партнерства в отраслях экономики РК;

Development of social partnership in economic sectors of the RK;

19

Кәсіпорынның инновациялық белсенділігін көтеру жолдары.

Пути повышения инновационной активности предприятия;

Methods of increasing innovative activities of an enterprise;

20

Өндірістік кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру.

Формирование инвестиционной стратегии производственного предприятия;

Formation of investing strategy of a manufacturing enterprise;

21

ҚР экономика салаларында кластерлерді қалыптастырудың және дамытудың тиімділігі.

Эффективность формирования и развития кластеров в отраслях экономики РК;

Efficiency of cluster formation and development in economic sectors of the RK;

22

Қазақстанның энергетикалық стратегиясында мұнай өнеркәсібінің ролі.

Роль нефтяной промышленности в энергетической стратегии Казахстана;

The role of oil industry in the energy strategy of Kazakhstan;

23

Қазақстанның мұнай өнеркәсібінің дамуына инновациялық технологиялардың әсері.

Влияние инновационных технологий на развитие нефтяной промышленности Казахстана;

Influence of innovative technologies on oil industry development of Kazakhstan;

24

Қазақстан-Ресей-Белорусь біріңғай экономикалық кеңістікте Қазақстанның мұнайгаз саласының даму келешегі.

Перспективы развития нефтегазовой отрасли Казахстана в едином экономическом пространстве Казахстан-Россия-Беларусь;

Development prospects of oil and gas industry of Kazakhstan on the commong economic zone Kazakhstan-Russia-Belarus;

25

Қазақстан экономикасының отын-энергетикалық кешені: мәселелері және даму келешегі.

Топливно-энергетический комплекс экономики Казахстана: проблемы и перспективы развития;

Fuel and energy complex of the economy of Kazakhstan: problems and prospects of development;

26

Мұнайгаз жобаларының экономикалық тиімділігі және оларды көтеру әдістері.

Экономическая эффективность нефтегазовых проектов и методы ее повышения;

Economic efficiency of oil and gas projects and methods to improve it

27

Қазақстан Республикасында сақтандыру нарығы және оның мәні.

Страховой рынок в Республике Казахстан и его значение;

Insurance market in the Republic of Kazakhstan and its significance;

28

Қазақстан Республикасының экономикалық өсуінің инвестициялық құрамын бағалау.

Пути совершенствования экономического механизма реализации СРП в Казахстане;

Ways of improving the economic mechanism of the PSA in Kazakhstan;

29

Келешегі бар мұнайгаз жобалары және Қазақстан экономикасының басқа салаларының дамуына олардың әсері.

Перспективные нефтегазовые проекты и их влияние на развитие других отраслей экономики Казахстана;

Prospective oil and gas projects and their impact on the development of other sectors of the economy of Kazakhstan;

30

Қазақстанның ССҰ кіру мәселелері және келешегі.

Проблемы и перспективы вступления Казахстана в ВТО;

Problems and prospects of Kazakhstan's accession to the WTO;

31

Ұялы байланыс нарығында компанияның бәсекеге қабілеттілігін көтеру стратегия.

Стратегия повышения конкурентоспособности компании на рынке сотовой связи;

Strategy to increase the company's competitiveness in the mobile market;

32

ҚР зейнет ақымен қамтамасыз ету жүйесін талдау, бағалау және жетілдіру жолдары.

Анализ, оценка и пути совершенствования системы пенсионного обеспечения в РК;

Analysis, evaluation and ways to improve the pension system in the RK;

33

ҚР мобильдік байланыс саласында инновациялық қызметті талдау.

Анализ инновационной деятельности в сфере мобильной связи РК;

Analysis of innovation activity in the field of mobile communications of the RK;

34

Индустриалды-инновациялық даму шарттарында кәсіпорынның негізгі капиталын пайдалануды талдау және жақсарту жолдары.

Анализ и пути улучшения использования основных средств предприятия в условиях индустриально-инновационного развития;

Analysis and methods of improving the use of fixed assets of the company under conditions industrial-innovative development;

35

Өнеркәсіп кәсіпорындарында жаңа өнім түрлерін менгерудің экономикалық тиімділігі.

Экономическая эффективность освоения новых видов продукции на промышленных предприятиях;

The economic efficiency of development of new products in manufacturing enterprises;

36

Компанияда еңбек өнімділігін көтеру жолдары.

Пути повышения производительности труда в компании;

Methods to increase the labor productivity of the company;

37

ҚР өнеркәсіпте инновациялық технологиялардың тиімділігі.

Эффективность инновационных технологий в промышленности РК;

The effectiveness of innovative technologies in the industry of Kazakhstan;

38

ҚР ауыл шаруашылығында өндірістің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін көтеру әдістері.

Методы повышения социально-экономической эффективности производства в сельском хозяйстве РК;

Methods to improve the socio-economic efficiency of production in agriculture of Kazakhstan;

39

Қазақстанның зейнетақы нарығы: қазіргі күйі және даму келешегі.

Пенсионный рынок Казахстана: текущее состояние и перспективы развития;

The pension market of Kazakhstan: the current state and development prospects;

40

Мұнай өнеркәсіп кәсіпорындарының дамуы және ҚР энергоресурстармен қамтамасыз етілуде олардың ролі.

Развитие предприятий нефтяной промышленности и их роль в обеспечении энергоресурсами РК;

The development of enterprises of the oil industry and their role in the energy supply of the RK;

41

Әлемдік экономиканың жаһандануы және оның Қазақстан Республикасының сыртқы саудасына әсері.

Глобализация мировой экономики и ее влияние на внешнюю торговлю Республики Казахстан;

Globalization of the world economy and its impact on foreign trade of the Republic of Kazakhstan;

42

Кәсіпорында табысты қалыптастыруды және таратуды талдау.

Анализ формирования и распределения дохода на предприятии;

Analysis of formation and distribution of income in the enterprise;

43

Кәсіпорында тұрақты және өзгермелі шығындарды басқару.

Управление постоянными и переменными затратами на предприятии;

Management of fixed and variable costs in the enterprise;

44

ҚР экономикасының заманауи даму кезеңде өндірісті диверсификациялаудың ролі және оның экономикалық тиімділігі.

Роль диверсификация производства на современном этапе развития экономики РК и ее экономическая эффективность;

The role of production diversification at the present stage of economic development of Kazakhstan and its cost-effectiveness;

45

Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму келешегі.

Перспективы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан;

Prospects of industrial and innovation development of the Republic of Kazakhstan;

46

ҚР экономикасында авиакөлік секторын дамыту.

Развитие авиатранспортного сектора экономики РК;

The development of the air transport sector of the economy of Kazakhstan;

47

Кәсіпорынның негізгі капиталды пайдалануының тиімділігі және маржиналдық табысты өсіру жолдары.

Эффективность использования основных средств предприятия и пути увеличения маржинального дохода;

The effectiveness of the fixed assets of the enterprise and ways to increase the marginal revenue;

48

Кәсіпорында еңбек ақыны ұйымдастыруды жетілдіру.

Совершенствование организации оплаты труда на предприятии;

Improving the organization of wages in the enterprise;

49

Кәсіпорында еңбекті мотивациялау жүйесін жетілдіру жолдары.

Пути совершенствования системы мотивации труда на предприятии;

Ways of improving the incentive system in the enterprise;

50

Өндірістің табыстылығын көтеру жолдары.

Пути повышения доходности производства;

Ways to increase the profitability at the enterprise;

51

Кәсіпорында өнім сапасын басқару.

Управление качеством продукции на предприятии;

Product quality management in the enterprise;

52

Өнім сапасын көтерудің экономикалық тиімділігі.

Экономическая эффективность повышения качества продукции;

Cost-effectiveness of improving the quality of products;

53

Заманауи шарттарда кәсіпорынның қызметін жоспарлау.

Планирование деятельности предприятия в современных условиях;

Business planning at the enterprise under modern conditions;

54

Фирманың экономикалық даму стратегиясын қалыптастыру.

Формирование экономической стратегии развития фирмы;

Formation of the economic development strategy of the company;

55

Кәсіпорында бәсекеге қабілеттілікті көтеру жолдары.

Пути повышения конкурентоспособности предприятия;

Ways to increase the competitiveness of the enterprise;

56

Кәсіпорында айналым капиталды басқаруды жетілдіру.

Совершенствование управления оборотными средствами на предприятии;

Improving working capital management at the enterprise;

57

Кәсіпорында айналым капиталды пайдаланудың тиімділігін көтеру.

Повышение эффективности использования оборотных средств на предприятии;

Improvement of working capital utilization at the enterprise;

58

Кәсіпорында еңбек өнімділігін көтеру жолдары.

Пути повышения производительности труда на предприятии;

Ways to increase labor productivity at the enterprise;

59

Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын көтеру.

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия;

Improvement of the investment attractiveness of the company;

60

Инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау.

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов;

Evaluation of economic effectiveness of investment projects;

61

Өндірістік кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру.

Формирование инвестиционной стратегии производственного предприятия;

Formation of the investment strategy of the production company;

62

Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын қалыптастыру және жетілдіру.

Формирование и совершенствование производственной программы предприятия;

Formation and improvement of the production program of the company;

63

Өндірістік қуаттылықты пайдалануды жақсарту жолдары (кәсіпорын немесе сала мысалында).

Пути улучшения использования производственных мощностей (на примере предприятия или отрасли);

Ways to improve the capacity utilization (e.g., a company or an industry);

64

Өндірістік үрдістерді автоматтандырудың тиімділігі (кәсіпорын мысалында).

Эффективность автоматизации производственных процессов (на примере предприятия);

The effectiveness of production process automatization (e.g., an enterprise);

65

Кәсіпорында кәсіпкерлік тәуекелдікті төмендетудің негізгі әдістері.

Основные методы снижения предпринимательского риска на предприятии;

The main methods to reduce business risk at the enterprise;

66

Кәсіпорынның инновациялық қызметінің тиімділігін көтеру жолдары.

Пути повышения эффективности инновационной деятельности предприятия;

Methods to improve the innovative activity of the enterprise;

67

Кәсіпорында негізгі капиталды пайдаланудың тиімділігі.

Эффективность использования основного капитала на предприятии;

Efficient use of capital at the enterprise;

68

Өндірісте жаңа техниканы енгізудің және пайдаланудың экономикалық тиімділігі.

Экономическая эффективность внедрения и использования новой техники на производстве;

Cost-effectiveness of the introduction and use of new technologies in production;

69

Кәсіпорында материалдық емес активтерді пайдалануды жақсарту жолдары.

Пути улучшения использования нематериальных активов на предприятии;

Ways to improve usage of intangible assets in the enterprise;

70

Бәсекелік ортада кәсіпорынның баға саясатын қалыптастыру.

Формирование ценовой политики предприятия в конкурентной среде;

The pricing policy of the company in a competitive environment;

71

Кәсіпорында логистика қызметін ұйымдастырудың тиімділігі.

Эффективность организации службы логистики на предприятии;

Effective organization of logistics in the company;

72

Кәсіпорында өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары.

Пути снижения себестоимости продукции на предприятии;

Ways to reduce the cost of production at the enterprise;

73

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның қазіргі уақытқа сәйкес өзгертудің экономикалық тиімділігі.

Экономическая эффективность модернизации действующего предприятия;

Economic efficiency of modernization of an existing enterprise;

74

Акционерлік қоғам қызметінің экономикалық тиімділігін бағалау.

Экономическая эффективность и оценка деятельности акционерного общества;

Cost-effectiveness and evaluation of the joint-stock company;

75

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық тиімділігі.

Экономическая эффективность развития малого предпринимательства в Республике Казахстан;

Economic efficiency of small business development in the Republic of Kazakhstan;

76

Шағын бизнестің инфрақұрылымын дамуын жетілдіру.

Совершенствование развития инфраструктуры малого бизнеса;

Improving the infrastructure development of small business;

77

Өндірістік кәсіпорында лизингті пайдаланудың тиімділігі.

Эффективность использования лизинга на производственном предприятии;

The effectiveness of leasing a manufacturing company;

78


Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікте франчайзингті дамыту.

Развитие франчайзинга в предпринимательстве Республики Казахстан;

The franchising development in business of the Republic of Kazakhstan;

79

Өнеркәсіпте әлеуметтік серіктестікті дамыту.

Развитие социального партнерства в промышленности;

Development of social partnership in the industry;

80

Кәсіпорынның өндірістік-өтімділік қызметінің тиімділігін ұйымдастыру және және өсіру.

Организация и повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия;

The organization and increasing efficiency of the production-sales activity of the enterprise;

81

Кластер жүйесінде кәсіпорын қызметінің тиімділігін көтеру.

Повышение эффективности деятельности предприятия в системе кластера;

Improving the efficiency of the company’s performance in the cluster system;

82

Жаңа өнім түрлерін өндірісін менгерудің экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында).

Экономическая эффективность освоения производства новых видов продукции (на примере предприятия);

The economic efficiency of developing of production of new products (e.g., the enterprise);

83

Ресурстарды үнемдеу технологияларын енгізудің экономикалық тиімділігі.

Экономическая эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий;

The economic efficiency of introduction of resource-saving technologies;

84

Өнеркәсіпте құрамдастырудың экономикалық тиімділігі.

Экономическая эффективность комбинирования в промышленности;

Combining economic efficiency in the industry;

85

Кәсіпорында негізгі капиталдың құрылымын жетілдіру жолдары және онымен пайдалану тиімділігі.

Пути совершенствования структуры основного капитала на предприятии и эффективность его использования;

Ways of improving the structure of the capital stock in the company and the effectiveness of its use;

86

Негізгі құралдарды жаңартудың тиімділігі (кәсіпорын мысалында).

Эффективность обновления основных средств (на примере предприятия);

Efficiency of renovation of fixed assets (e.g., the enterprise);

87

Шикізат және материалдарды пайдалануды жақсартудың экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында).

Экономическая эффективность улучшения использования сырья и материалов (на примере предприятия);

The economic efficiency of improving the use of raw materials (e.g., the enterprise);

88

Өнерәкіспте материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануды экономикалық ынталандыру (кәсіпорын мысалында).

Экономическое стимулирование рационального использования материальных ресурсов в промышленности (на примере предприятия);

Economic incentives for the rational use of material resources in the industry (e.g., the enterprise);

89

Кәсіпорында еңбек өнімділігін өсіруді экономикалық ынталандыру.

Экономическое стимулирование роста производительности труда на предприятиях;

Economic incentives for productivity growth at enterprises;

90

Кәсіпорында стратегиялық жоспарлау және оны жетілдіру.

Стратегическое планирование на предприятии и его совершенствование;

Strategic planning at the company and its improvement;

91

Кәсіпорында өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлау.

Планирование производственно-хозяйственной деятельности на предприятии;

Planning production and business activities at the enterprise;

92

Өндірісті диверсификациялаудың ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілері.

Организационно-экономические аспекты диверсификации производства;

Organizational and economic aspects of production diversification;

93

Негізгі және көмекші өндірісі жұмысшыларының еңбек ақысын ұйымдастыруды жетілдіру (кәсіпорын мысалында).

Совершенствования организации оплаты труда рабочих основного и вспомогательного производств (на примере предприятия);

Improving waging organization of primary and secondary production workers (e.g. the enterprise);

94

Кәсіпорынның өндірістік инфрақұрылымының дамуы және тиімділігі.

Развитие и эффективность производственной инфраструктуры предприятия

Development and effectiveness of the industrial infrastructure of the company;

95

Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлікті дамыту.

Развитие индивидуального предпринимательства в Республике Казахстан;

Development of sole proprietorship in the Republic of Kazakhstan;

96

Инновациялық кәсіпкерліктің дамуы және экономикалық тиімділігі.

Развитие и экономическая эффективность инновационного предпринимательства;

Development and economic efficiency of innovative entrepreneurship;

97

Нарық шарттарында жеңілдетілген кәсіпкерлікті дамыту келешегі (кәсіпорын немесе сала мысалында).

Перспективы развития льготного предпринимательства в условиях рынка (на примере предприятия или отрасли);

Prospects for the development of preferential entrepreneurship under market conditions (e.g., business or industry);

98

Кәсіпорынның инновациялық белсенділігін көтеру.

Повышение инновационной активности предприятии;

Increasing innovative activities of the company;

99

Табиғат ресурстарын және қоршаған ортаны қорғау бойынша шығындардың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі (кәсіпорын мысалында).

Экономическая и социальная эффективность затрат по охране природных ресурсов и окружающей среды (на примере предприятия);

Economic and social cost-effectiveness for the protection of natural resources and the environment (e.g., the enterprise);

100

Өнім сапасын басқаруды жетілдіру мәселелері (кәсіпорын мысалында).

Проблемы совершенствования управления качеством продукции (на примере предприятия);

Problems of improving product quality control (e.g., the enterprise);

101

Өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары және әдістері (кәсіпорын мысалында).

Пути и методы снижения себестоимости продукции (на примере предприятия);

Ways and methods to reduce the cost of production (e.g., the enterprise);

102

Кәсіпорында өнімнің өзіндік құнын төмендетуді экономикалық ынталандыру.

Экономическое стимулирование снижения себестоимости продукции на предприятии;

Economic incentives to reduce production costs in the enterprise;

103

Өндірістің рентабельділігін өсіру жолдары (кәсіпорын мысалында).

Пути повышения рентабельности производства (на примере предприятия);

Ways to increase the production profitability (e.g., the enterprise);

104

Кәсіпорын табысы: қалыптастыру және тарату (кәсіпорын мысалында).

Доход предприятия: формирование и распределение (на примере предприятия);

Revenue of the company: formation and distribution (e.g., the enterprise);

105

Қазақстан Республикасында лизингті пайдаланудың экономикалық тиімділігі.

Экономическая эффективность использования лизинга в Республике Казахстан;

Economic efficiency of leasing in the Republic of Kazakhstan;

106

Ресурстарды сақтау және табиғатты қорғау шараларын ынталандыру жүйесін жетілдіру.

Совершенствование системы стимулирования ресурсосбережения и природоохранных мероприятий;

Improving the incentive system for resource saving and environmental protection measures;

107

Қазақстан Республикасында қайталама ресурстарды пайдалану мәселелері және оларды пайдалану тиімділігі.

Проблемы использования вторичных ресурсов в Республике Казахстан и эффективность их использования;

Problems of secondary resources utilization in the Republic of Kazakhstan and their effectiveness;

108

Қазақстан Республикасында энергетикалық ресурстарды пайдалану күйі және перспективалары.

Состояние и перспективы использования энергетических ресурсов в Республике Казахстан;

Status and prospects of energy resources utilization in the Republic of Kazakhstan;

109

Өндірістік кәсіпорынның эколого-экономикалық қауіпсіздік жүйесін дамыту.

Развитие системы эколого-экономической безопасности производственного предприятия;

Development of the system of environmental and economic security of the production company;

110

Өнімнің пайдалылығын өсіру резервтерін анықтау (кәсіпорын мысалында).

Выявление резервов увеличения прибыльности продукции (на примере предприятия);

Identification of reserves increasing profitability of production (e.g., the enterprise);

111

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін талдау және бағалау.

Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия;

Analysis and evaluation of the enterprise’s competitiveness;

112

Инвестициялық қызметті ынталандыру және қарқындату механизмдері (сала мысалында).

Механизмы стимулирования и активизации инвестиционной деятельности ( на примере отрасли);

Mechanisms of creating incentives and investment activity (e.g., the industry);

113

Кәсіпорынның инновациялық бағдарламасын әзірлеу: қағидалары, әдістері, құралдары.

Разработка инновационной программы предприятия: принципы, методы, средства;

Developing innovative program of the enterprise: principles, methods and tools;

114

Шағын бизнес: сипатты белгілері, шетелдік тәжірибесі және Қазақстандағы даму мәселелері.

Малый бизнес: характерные черты, зарубежный опыт и проблемы развития в Казахстане;

Small business: features, international experience and problems of development in Kazakhstan;

115

Қазақстан экономикасында құрылымдық өзгерістер және оларды оңтайландыру бағыттары.

Структурные сдвиги в экономике Казахстана и направления их оптимизации;

Structural changes in the economy of Kazakhstan and directions of their improvement;

116

ҚР кәсіпкерлік қызметті дамыту.

Развитие предпринимательской деятельности в РК;

Business development in the RK;

117

Ауыл шаруашылық өндірісін мемлекеттік реттеу.

Государственное регулирование сельскохозяйственного производства;

Government regulation of agricultural production;

118

Еркін экономикалық аймақтар: мәні, даму перспективалары.

Свободные экономические зоны: сущность, перспективы развития;

Free economic zones: the nature, prospects of development;

119

Қазақстандағы табиғи монополиялар, оларды реттеу мәселелері.

Естественные монополии в Казахстане, проблемы их регулирования;

Natural monopoly in Kazakhstan, the regulation problem;

120

Инвестициялық қызметті ынталандыру және қарқындату механизмдері.

Механизмы стимулирования и активизации инвестиционной деятельности;

Mechanism of creating incentives and investment activity;

121

Кәсіпорынның ресурстарын пайдалануда кәсіпорынның экономикалық талдауының ролі.

Роль экономического анализа предприятия в использования ресурсов предприятия;

The role of economic analysis of enterprise in company’s resource utilization;

122

Кәсіпорынның экономикалық талдауының бағалау көрсеткіштер жүйесі.

Система оценочных показателей экономического анализа предприятия;

The system of estimated parameters of the economic analysis of the enterprise;

123

Негізгі құралдарды тиімді пайдалануын өсіру жолдары.

Пути повышения эффективности использования основных средств;

Ways to increase the efficiency of fixed assets usage;

124

Материалдық ресурстарды тиімді пайдалануын өсіру жолдары.

Пути повышения эффективности использования материальных ресурсов;

Ways to improve efficiency of the material resources usage;

125

Рентабельділіктің көрсеткіштері жүйесі және оларды есептеу әдістемесі.

Система показателей рентабельности и методика их расчета;

The system of parameters of profitability and the method of their calculation;

126

Маржиналдық талдаудың негізгі түсініктері және мәні.

Основные понятия и значение маржинального анализа;

Basic concepts and meaning of marginal analysis;

127

Пайда шегін (рентабельділікті) анықтау және талдау әдістері.

Методы определения и анализа порога прибыли (рентабельности);

Methods of identification and analysis of the threshold profit (profitability);

128

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау.

Анализ платежеспособности предприятия;

Analysis of the company's solvency;

129

Шаруашылық қызметтің тиімділігін және соңғы нәтижелерінің қарқындылығын, факторларын және көрсеткіштерін талдау.

Анализ факторов, показателей и конечных результатов интенсификации и эффективности хозяйственной деятельности;

Analysis of factors, indicators and outcomes of intensification and efficiency of economic activity;

130

Өндірістік инвестициялардың тиімділігін талдау.

Анализ эффективности производственных инвестиций;

Analysis of the effectiveness of productive investment;

131

ҚР мемлекеттік кәсіпкерлікті дамыту.

Развитие государственного предпринимательства в РК;

Development of the state entrepreneurship in the RK;

132

Адами капитал: теориясы, дамыту мәселелері.

Человеческий капитал: теория, проблемы развития;

Human capital: theory and problems of development;

133

Өмір сапасының әлеуметтік-экономикалық аспектісі.

Социально-экономический аспект качества жизни;

The socio-economic aspect of quality of life;

134

Нарықтық экономика шарттарында жұмыссыздық (аймақ мысалында).

Безработица в условиях рыночной экономики (на примере региона);

Unemployment under conditions of the market economy (e.g. the region);

135

ҚР еңбек нарығы және халықтың жұмысбастылығы.

Рынок труда и занятость населения в РК;

Labor market and employment in the RK;

136

Кәсіпорында еңбек ақы жүйесін қалыптастыру.

Формирование системы оплаты труда на предприятии;

Formation of the wage system at the enterprise;

137

ҚР бизнес-инкубаторлардың тиімді қызмет етуі.

Эффективность функционирования бизнес-инкубаторов в РК;

Efficiency of the performance of a business incubator in the country;

138

ҚР экономикасының әлеуметтік-экономикалық модернизациялаудың теориялық-тәжірибелік аспектілері.

Теоретико-практические аспекты социально-экономической модернизации экономики РК;

Theoretical and practical aspects of social and economic modernization of the economy of RK;

139

Кәсіпорынның еңбек ресурстарын тиімді пайдалануын өсіру стратегиясы.

Стратегия повышения эффективности использования трудовых ресурсов предприятия;

Strategy for improving the effectiveness of labor resources of the enterprise;

140

Өндірісті диверсификациялау кәсіпорын қызметінің тиімділігін көтеру факторы ретінде.

Диверсификации производства как фактор повышения эффективности деятельности предприятия;

Production diversification as a factor in increasing the efficiency of the enterprise;

141

Бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбек ақысын ұйымдастыру.

Организация оплаты труда работников бюджетной сферы;

Organization of wages of workers in the of public sector;

142

Кәсіпорында еңбек ақы қорын қалыптастыру және тарату.

Формирование и распределение фонда заработной платы на предприятии;

Formation and distribution of payroll fund in the company;

143

Еңбек қатынастарды және еңбекақыны реттеудің келісім шарт нысаны.

Контрактная форма регулирования трудовых отношений и оплаты труда;

Contracted form of regulating of labor relations and wages;

144

Қазақстан Республикасында әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың ролі.

Роль социально-предпринимательских корпорации в экономике РК ;

The role of socio-entrepreneurial corporations in the economy of RK;

145

Қазақстан Республикасында кәсіпорынның инновациялық қызметі.

Инновационная деятельность предприятий в РК;

Innovative activity of businesses in the Republic of Kazakhstan;

146

Қазақстан Республикасында аграрлық саясатты талдау.

Анализ аграрной политики Республики Казахстан;

Analysis of agrarian policy of the Republic of Kazakhstan;

147

Қазақстан Республикасында кедейшілік мәселелерін мемлекеттік реттеу.

Государственное регулирование проблемы бедности в Республики Казахстан;

Government regulation of the poverty problem in the Republic of Kazakhstan;

148

Кеден одағы шеңберінде ҚР көлік қызметтер нарығының дамуы.

Развитие рынка автомобильных услуг РК в рамках таможенного союза;

Development of the market of automobile services in RK under the customs union;

149

Кәсіпорынның инновациялық саясаты (кәсіпорын мысалында).

Инновационная политика предприятия (на примере предприятия);

Innovation policy of the enterprise (e.g., the enterprise);

150

ҚР шағын және орта кәсіпкерліктің дамуын талдау.

Анализ и развитие малого и среднего предпринимательства в РК;

Analysis and development of small and medium-sized businesses in the RK;

151

Жаһанды экономикада макроэкономикалық талдаудың мәселелері.

Проблемы макроэкономического анализа в глобальной экономике;

Problems of macroeconomic analysis in the global economy;

152

ҚР макроэкономикалық жоспарлауының және жобалауның заманауи теориясы, тәжірибесі және нәтижесі.

Современная теория, опыт и результаты макроэкономического планирования и прогнозирования в РК;

The modern theory, experience and results of macroeconomic planning and forecasting in the RK;

153

Бәсекелік ортаның құрылымы және кәсіпорынның экономикалық дамуына оның әсері.

Структура конкурентной среды и её влияние на экономическое развитие предприятия;

The structure of the competitive environment and its impact on the economic development of the enterprise;

154

Экономиканы басқаруда логистиканың рөлі.

Роль логистики в управлении экономикой;

The role of logistics in managing the economy;

155

Тәуекелдіктерді басқаруда инновациялық технологиялар.

Инновационные технологии в управлении рисками;

Innovative technologies in risk management;

156

Кәсіпорындардың бірігуінің және жұтылуының салыстырмалы сипаттамасы.

Сравнительная характеристика слияния и поглощения предприятий;

Comparative characteristics of mergers and acquisitions;

157

Жаһандану шарттарында Қазақстандағы макроэкономикалық тұрақтандыру мәселелері.

Проблемы макроэкономической стабилизации в Казахстане в условиях глобализации;

Problems of macroeconomic stabilization in Kazakhstan under conditions of globalization;

158

Қазақстандық әлемдік экономикалық кеңістіктегі интеграциялау үрдісінде: мәселелері және келешегі.

Казахстан в процессе интеграции в мировое экономическое пространство: проблемы и перспективы;

Kazakhstan in the process of integration into the world economy: problems and prospects;

159

ҚР инновациялық инфрақұрылымы: күйі, мәселелері, келешегі.

Инновационная инфраструктура в РК: состояние, проблемы, перспективы;

Innovative infrastructure in the RK: status, problems and prospects;
Логистикалық бағақұру: теориясы және тәжірибесі.

Логистическое ценообразование: теория и практика.

Logistical pricing: theory and practice.И. о. зав. кафедрой «Экономика и логистика» Г.С. Тайкулакова

Похожие:

Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconПротокол №2 от 26 сентября 2012г. Примерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Бизнес-администрирование"
Под общей редакцией к э н., доцента Короткова А. В., зав кафедрой экономики и управления
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconПротокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы»
Управление финансовыми ресурсами накопительного пенсионного фонда в Республике Казахстан
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconПротокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Учет и аудит» на 2012-2013 учебный год
Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в коммерческих организаций
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconПротокол № от 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Маркетинг»
Маркетинговые исследования рынка потребительских товаров (на примере конкретного рынка)
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconПротокол №2 от 05. 11. 2009 г. Примерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Экономика и управление на предприятии"
Активизация сбытовой деятельности предприятия путем совершенствования работы с клиентами (на примере…)
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconПримерная тематика дипломных работ для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение», специализации 1-24 01 02 02 «Хозяйственное право» на 2012-2013 учебный год
Предлагаемая тематика является примерной. Студенты, по согласованию с выпускающей кафедрой (кафедрой гражданского и трудового права),...
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconПримерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Финансы и кредит", специализация "Финансы" на 2012-2013 учебный год группы 22539,22549
Финансы и их роль в международных интеграционных процессах в современных условиях
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconПримерная тематика дипломных работ для студентов выпускного 4-го курса заочной сокращенной формы обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 2012-2013 учебный год гр. 22939,22949,22959
Учет и анализ состояния и эффективности использования основных средств в промышленности (на примере )
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconТематика дипломных работ для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии» Раздел Эффективность и конкурентоспособность предприятия
Пути повышения конкурентоспособности предприятия на основе роста эффективности производства
Протокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов iconМетодические рекомендации по подготовке дипломных работ для студентов
При разработке методических рекомендаций использованы нормативные документы Министерства образования Республики Беларусь и методические...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы