Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» icon

Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы»НазваниеПротокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы»
страница1/6
Дата14.07.2013
Размер1.31 Mb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6


Утверждено УМС МАБ

Протокол №____ от «___»_____________2012 года.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

для студентов специальности «Финансы»

на 2012-2013 учебный год
Диплом жұмыстарының тақырыптары

Тематика дипломных работ

Thesis topics

Қаржы / Финансы / FinanceҚаржылық ресурстар: қайнар көздері және өсу факторлары

Финансовые ресурсы: источники и факторы роста

Financial resources: sources and growth factorsКвазимемлекеттік сектордағы кәсіпорындардың қаржы ресурстарын басқару

Управление финансовыми ресурсами предприятий квазигосударственного сектора

Financial management of quasi-public sector companies

Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуын қаржымен қамтамасыз ету

Финансовое обеспечение социальной модернизации Казахстана

Financial support of social modernization of KazakhstanМемлекеттік- жеке серіктестік жобаларын қаржылық модельдеу

Финансовое моделирование проектов ГЧП

Financial modeling of Public-Private partnership projectsҚаржылық саясат: нарық жағдайындағы басымдылықтары және іске асыру тетіктері

Финансовая политика: приоритеты и механизмы реализации в рыночных условиях

Financial policy: priorities and implementation mechanisms in the market conditionsҚазақстан Республикасының қаржы жүйесінің дамуы және жетілдірілуі

Развитие и совершенствование финансовой системы Республики Казахстан

Development and improvement of the financial system of the Republic of KazakhstanБюджеттен тыс қорларды пайдалану мен қалыптастырудың қаржылық тетігі

Финансовый механизм формирования и использования внебюджетных фондов

Financial mechanism of formation and using of nonbudgetary fundsҚазақстан Республикасында жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық ресурстарын басқару

Управление финансовыми ресурсами накопительного пенсионного фонда в Республике Казахстан

Financial resources management of pension savings fund of the Republic of KazakhstanМіндетті әлеуметтік сақтандыруды ұйымдастыру және оны жетілдіру жолдары

Организация обязательного социального страхования и пути его совершенствования

The organization of obligatory social insurance and trends of their improvement.ҚР-да қаржыларды басқару: кезеңдерді және тиімділіктерді жетілдіру жолдары

Управление финансами в Республике Казахстан: этапы и эффективность совершенствования

Financial management in the Republic of Kazakhstan: stages and improvement efficiencyТұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі қаржының рөлі

Роль финансов в обеспечении устойчивого экономического роста

The Role of Finance in providing of sustainable economic growthҚазақстан Республикасының қаржы нарығы: жағдайы және даму болашағы

Финансовый рынок Республики Казахстан: состояние и перспективы развития

The financial market of Kazakhstan: current situation and development prospectsҚазақстанның үдемелі индустриалды-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасын қаржылық қамтамасыз ету

Финансовое обеспечение государственной программы форсированного индустриально - инновационного развития Казахстана

Financial support for the state program of forced industrial - innovative development of KazakhstanӘлеуметтік-экономикалық үрдістерді басқару жүйесіндегі қаржылық бақылау

Финансовый контроль в системе управления социально-экономическими процессами

Financial control in the socio-economic processes managementБюджеттік үдерістегі қаржылық бақылау

Финансовый контроль в бюджетном процессе

The financial control at the budgeting processҚазақстанның экономикасын мемлекеттік қаржылық реттеу

Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана

Public financial management of the Kazakhstani economyҚР-да сақтандыру қызметін реттеу

Регулирование страховой деятельности в Республике Казахстан

Insurance Regulation in the Republic of KazakhstanҚР-да ұлттық экономикалық мүдделер жүйесіндегі қаржы

Финансы в системе национальных экономических интересов Республики Казахстан

Finance in the system of national economic interests of the Republic of KazakhstanҚазақстан Республикасындағы сыртқы экономикалық қызметті дамытудағы қаржының рөлі

Роль финансов в развитии внешнеэкономической деятельности в Республике Казахстан

The role of finance in the development of external economic efforts of the Republic of KazakhstanҚаржы және инфляция: әлеуметтік-экономикалық үрдістерде өзара байланыстары мен өзара іс-әрекеттері

Финансы и инфляция: взаимосвязь и взаимодействие в социально-экономических процессах

Finance and Inflation: the relationship and interaction in social and economic processesҚазақстандағы жинақтаушы зейнетақы қорларының қалыптасуы және дамуы

Формирование и развитие накопительных пенсионных фондов в Казахстане

Formation and development of pension funds in KazakhstanҚазіргі экономикалық теориялардағы қаржы: Қазақстанда теориялық үлгілерді пайдалану мүмкіндіктері

Финансы в современных экономических теориях: возможности использования теоретических схем в Казахстане

Finance in the modern economic theories: possibility of theoretical frameworks using in KazakhstanҚазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатудағы қаржының рөлі

Роль финансов в повышении конкурентоспособности экономики Казахстана

The Role of Finance to increase the competitiveness of the economy of KazakhstanҚазақстанның ұлттық бірлестіктерінің қаржысы

Финансы национальных компаний Казахстана

Finance of the Kazakhstani national companiesШетелдегі зейнетақы жүйелерін қайта құру: теория және тәжірибе

Реформирование пенсионных систем за рубежом: теория и практика

Reforming of pension systems abroad: Theory and PracticeИнтеграциялық үдерістерді дамытудағы қаржының рөлі

Роль финансов в развитии интеграционных процессов

The role of finance to develop of integration processesМемлекеттік холдингтерді экономиканың мемлекеттік секторындағы қаржыларды ұйымдастыру формасы ретінде қалыптастыру

Формирование государственных холдингов как формы организации финансов государственного сектора экономики

Formation of state holdings as a organizational form of public financial sectorҚазақстанның даму институттарының инновациялық қызметтерінің қаржылық аспектілері

Финансовые аспекты инновационной деятельности институтов развития Казахстана

Financial aspects of innovative activity of the development institutions in KazakhstanҚазақстан Республикасының Ұлттық қорының қаражаттарын орналастырудың инвестициялық стратегиясы

Инвестиционная стратегия размещения средств Национального фонда Республики Казахстан

The investment strategy of resources location of the National Fund of KazakhstanМемлекеттік қарыздың Қазақстанның экономикалық - әлеуметтік жағдайына әсері

Влияние государственного долга на социально-экономическое положение Казахстана

Effect of public debt on the socio-economic situation in KazakhstanҚазақстан Республикасының инвестициялық саясатының қаржылық аспектілері

Финансовые аспекты инвестиционной политики Республики Казахстан

Financial aspects of investment policy of the Republic of KazakhstanНесие мекемелерінің қаржы ресурстар жүйесіндегі халықтың ақшалай жинақтары

Денежные сбережения населения в системе финансовых ресурсов кредитных учреждений

Cash savings in the funds of credit institutionsЖаһандану және оның Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің жағдайына тигізетін ықпалы

Глобализация и её влияние на состояние финансовой системы Республики Казахстан

Globalization and its impact on the financial system of the Republic of KazakhstanБағалы қағаздар нарығы және оны дамыту перспективалары

Рынок ценных бумаг и перспективы его развития

Securities markets and prospects of its developmentӘлеуметтік - кәсіпкерлік корпорациялардың қаржылары (ӘКК)

Финансы социально-предпринимательских корпорации (СПК)

Finance of social-entrepreneurial corporationsҰлттық қор: қалыптасу және дағдарыстан кейінгі кезеңде пайдалану ерекшеліктері

Национальный фонд: особенности формирования и использования в посткризисный период

The National Fund: features of formation and using of post-crisis periodШет елдердің салық жүйесі

Налоговая система зарубежных стран

Tax systems of foreign countriesМемлекеттік қаржылар аясындағы интеграциялық үрдіс

Интеграционные процессы в сфере государственных финансов

Integration processes in public financial sectorКорпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің исламдық қаржылық моделі

Исламская финансовая модель корпоративной социальной ответственности

The Islamic financial model of corporate social responsibilityИслам қаржылық моделі: теория мен тәжірибенің кейбір аспектілері

Исламская финансовая модель: некоторые аспекты теории и практики

The Islamic financial model: some aspects of theory and practiceБизнестің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігінің қаржылық негіздері

Финансовые основы корпоративной социальной ответственности бизнеса

The financial principles of corporate social responsibility
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПримерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Финансы и кредит", специализация "Финансы" на 2012-2013 учебный год группы 22539,22549
Финансы и их роль в международных интеграционных процессах в современных условиях
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Учет и аудит» на 2012-2013 учебный год
Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в коммерческих организаций
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол № от 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Маркетинг»
Маркетинговые исследования рынка потребительских товаров (на примере конкретного рынка)
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол №2 от 26 сентября 2012г. Примерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Бизнес-администрирование"
Под общей редакцией к э н., доцента Короткова А. В., зав кафедрой экономики и управления
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол №2 от 05. 11. 2009 г. Примерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Экономика и управление на предприятии"
Активизация сбытовой деятельности предприятия путем совершенствования работы с клиентами (на примере…)
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов
Республикасы экономикасының нақты секторын инвестициялау мәселелрі және келешегі
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПримерная тематика дипломных работ для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение», специализации 1-24 01 02 02 «Хозяйственное право» на 2012-2013 учебный год
Предлагаемая тематика является примерной. Студенты, по согласованию с выпускающей кафедрой (кафедрой гражданского и трудового права),...
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconТематика дипломных работ для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии» Раздел Эффективность и конкурентоспособность предприятия
Пути повышения конкурентоспособности предприятия на основе роста эффективности производства
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПримерная тематика дипломных работ для студентов выпускного 4-го курса заочной сокращенной формы обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 2012-2013 учебный год гр. 22939,22949,22959
Учет и анализ состояния и эффективности использования основных средств в промышленности (на примере )
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconМетодические рекомендации по подготовке дипломных работ для студентов
При разработке методических рекомендаций использованы нормативные документы Министерства образования Республики Беларусь и методические...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы