Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» icon

Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы»НазваниеПротокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы»
страница6/6
Дата14.07.2013
Размер1.31 Mb.
ТипПротокол
скачать >>>
1   2   3   4   5   6

Investment policy of the enterprise (company)Халық жинақтарының инвестициялық әлеуеті және оны пайдалану әдістері

Инвестиционный потенциал сбережений населения и методы его использования

Investment potential savings and methods of usingҚаржылық институттардың инновациялық стратегиялары

Инновационные стратегии финансовых институтов

Innovative strategies of financial institutionsЛизинг - ұйымның қызметін қаржыландыру түрі ретінде

Лизинг как форма финансирования деятельности организации

Leasing as a form of financing of the organizationКоммерциялық банктің лизингтік операциялары

Лизинговые операции коммерческого банка

Leasing of commercial bankҚазақстанда лизингтік қызмет көрсету нарығының дамуы: мәселелері мен перспективалары

Развитие рынка лизинговых услуг в Казахстане: проблемы и перспективы

The development of the leasing market in Kazakhstan: problems and prospectsКәсіпорынның инвестициялық қызметіндегі лизингтің рөлі

Роль лизинга в инвестиционной деятельности предприятий

The role of leasing in investment activities of enterprisesҚазіргі кездегі Қазақстан экономикасының аграрлық саласындағы инвестициялық қызмет

Инвестиционная деятельность в аграрном секторе казахстанской экономики на современном этапе

Investment activity in the agricultural sector of Kazakhstan's economy at presentҚазақстандағы мемлекеттік емес зейнетақы қорларының инвестициялық қызметі

Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных фондов в Казахстане

Investment activities of private pension funds in KazakhstanАймақтың инвестициялық тартымдылығы және оны арттыру жолдары

Инвестиционная привлекательность региона и пути её повышения

Investment attractiveness of the region and ways to improve itҚаржылық тұрақсыздық жағдайындағы кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы

Инвестиционная стратегия предприятия в условиях финансовой нестабильности

The investment strategy of the enterprise in times of financial instabilityБағалы қағаздардың инвестициялық сапасы және оны бағалау әдістері

Инвестиционное качество ценных бумаг и методы их оценки

The investment quality of securities and methods of evaluationКәсіпорынның инвестициялық қоржынын оңтайландыру

Оптимизация инвестиционного портфеля предприятия

Optimization of portfolio companiesҚР-дағы венчурлік инвестициялаудың ерекшеліктері

Особенности венчурного инвестирования в РК

Features of venture investment in the RKИнвестициялық шешімдер қабылдаудың сапалық тиімділігін бағалау

Оценка выгодности качества принятия инвестиционных решений

Assessment of quality-benefit of making investment decisionsФакторинг ұйымның қызметін қаржыландыру құралы ретінде

Факторинг как инструмент финансирования деятельности организации

Factoring is financing tool for organizationҚор нарығы - табиғи монополиялардың инвестициялық бағдарламаларын қаржыландыру көзі ретінде

Фондовый рынок как источник финансирования инвестиционных программ естественных монополий

The stock market as source of financing of investment programs of natural monopoliesЖаңа технологиялар саласындағы инвестициялық қызметтің перспективті түрлері мен әдістері

Перспективные формы и методы инвестиционной деятельности в сфере новых технологий

Forward-looking forms and methods of investment in new technologiesИнвестициялық жобаны қаржыландыру стратегиясын құру

Разработка стратегии финансирования инвестиционного проекта

Working out of funding strategy of the investment projectКоммерциялық банктердің инвестициялық қызметтері

Инвестиционная деятельность коммерческих банков

Investment activities of commercial banksИнвестициялық жобаны жүзеге асыруындағы бизнес жоспарлаудың рөлі

Роль бизнес планирования реализации инвестиционного проекта

The role of business planning of the investment projectҚазақстандық корпоративті бағалы қағаздар нарығы: қазіргі жағдайы және даму болашағы

Казахстанский рынок корпоративных ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития

Kazakhstan market of corporate securities: current status and prospectsИнвестициялық бағдарламаларды қалыптастыру- аймақтың әлуметтік-экономикалық дамуының факторы ретінде

Формирование инвестиционных программ как фактор социально-экономического развития региона

Formation of investment programs as a factor in the socio-economic developmentҚазақстан экономикасының қазіргі кезеңдегі дамуында ұйымның (кәсіпорынның) инвестициялық қызметін мемлекеттік реттеу

Государственное регулирование инвестиционной деятельности организаций (предприятий) на современном этапе развития экономики Казахстана

State regulation of investment activities of the organizations (enterprises) at the present stage of economic development of KazakhstanҚазақстан экономикасының нақты секторындағы коммерциялық банктердің инвестициялық қызметтерінің жағдайлары мен перспективалары

Условия и перспективы инвестиционной деятельности коммерческих банков в реальном секторе Казахстанской экономике

The conditions and prospects of the investment activity of commercial banks in the real sector of economy of KazakhstanИнвестициялық жобаларды бағалау критериялары мен әдістері

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов

Criteria and methods of evaluating investment projectsҚазақстандағы шетел инвестицияларын ынталандырудың қазіргі заманғы саясаты

Современная политика стимулирования иностранных инвестиций в Казахстане

The current policy of promoting foreign investment in KazakhstanҚазақстан аймақтарының инвестициялық әлеуеті

Инвестиционный потенциал регионов Казахстана

Investment potential of the regions of KazakhstanИнвестициялық климат және Қазақстан экономикасына тікелей шетелдік инвестицияларды тарту ерекшеліктері

Инвестиционный климат и особенности привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана

Investment climate and especially foreign direct investment in Kazakhstan's economyҰйымның инвестициялық саясатын жетілдіру

Совершенствование инвестиционной политики организации

Improving the investment policy of the organizationҚазақстан аймақтарының инвестициялық саясатының ерекшеліктері

Особенности инвестиционной политики регионов Казахстана

Features of the investment policy of the regions of KazakhstanИнвестицияны Қазақстан аймақтарына тарту тәжірибесі

Опыт привлечения инвестиций в регионы Казахстана

Experience in attracting investments in the regions of KazakhstanҚазақстандық компанияларды жобалық қаржыландырудың ерекшеліктері

Особенности проектного финансирования казахстанских компаний

Features of the project financing of Kazakhstani companiesКәсіпорында инвестициялық жоспарлау жүйесін жетілдіру

Совершенствование системы инвестиционного планирования на предприятии

Improving the system of investment planning at the enterpriseҚазіргі Қазақстанның тәжірибесінде қаржылық инвестицияларды басқару

Управление финансовыми инвестициями в практике современного Казахстана

Management of financial investment in the practice of modern KazakhstanҚазақстан кәсіпорындарының инвестициялық қызметін басқару

Управление инвестиционной деятельностью предприятий Казахстана (на примере)

Investment management companies in Kazakhstan (for example)Қазіргі Қазақстанның тәжірибесінде ұйымның инвестициялық қоржынын басқару

Управление инвестиционным портфелем организации в практике современного Казахстана

Portfolio management organization in the practice of modern KazakhstanҚазіргі Қазақстанның тәжірибесінде жылжымайтын мүлік объектілеріне салған инвестицияларды басқару

Управление инвестиционными вложениями в объекты недвижимости в практике современного Казахстана

Management of investment in real estate investments in the practice of modern KazakhstanҚазіргі Қазақстанның тәжірибесінде инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістеріне салыстырмалы талдау жасау

Сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов в

практике современного Казахстана

Comparative analysis of methods for evaluating the effectiveness of investment projects in the practice of modern KazakhstanБағалы қағаздар нарығында Қазақстанның коммерциялық банктерінің инвестициялық қызметі: мәселелері мен перспективалары

Инвестиционная деятельность коммерческих банков Казахстана на рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы

Investment activities of commercial banks of Kazakhstan in the securities market: problems and prospectsҚазақстанның шағын инновациялық өнеркәсіптерін венчурлік қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Совершенствование системы венчурного финансирования малых инновационных предприятий Казахстана

Improving the system of venture capital financing of small innovative enterprises in KazakhstanҚазақстан кәсіпорындарының инвестициялық стратегияларын жетілдіру

Совершенствование инвестиционной стратегии предприятий Казахстана

Improving the investment strategy of the enterprises in KazakhstanҚазақстанда бағалы қағаздар нарығының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту

Развитие информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в Казахстане

The development of information infrastructure of the securities market in KazakhstanҚазақстанда биржадан тыс бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру және оның даму мәселелері

Организация и проблемы развития внебиржевого рынка ценных бумаг в Казахстане

Organization and problems of the OTC securities market in KazakhstanБағалы қағаздар нарығында институционалдық инвесторлардың қызметтерін жетілдіру

Совершенствование деятельности институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг

Improvement of institutional investors in the securities marketБағалы қағаздар нарығында ұйымның инвестициялық стратегияларына салыстырмалы талдау

Сравнительный анализ инвестиционных стратегий организации на рынке ценных бумаг

Comparative analysis of investment strategies for the organization of the securities marketБағалы қағаздар нарығындағы жеке инвестициялау: қазіргі жағдайы және даму болашағы

Частное инвестирование на рынке ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития

Private investment in securities market: current state and development prospectsҚор нарығында жеке инвесторлардың қаражаттарын тарту технологиясы және оны жетілдіру жолдары

Технология привлечения средств индивидуальных инвесторов на фондовых рынках и пути ее совершенствования

Technology of funds raising of individual investors in the stock markets and ways to improve itБағалы қағаздар нарығында Қазақстанның зейнетақы қорларының инвестициялық қызметі: мәселелері мен перспективалары

Инвестиционная деятельность пенсионных фондов Казахстана на рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы

Investment activities of pension funds in Kazakhstan in the securities market: problems and prospectsҚазақстандық корпоративті бағалы қағаздар нарығын жетілдіру

Совершенствование казахстанского рынка корпоративных ценных бумаг

Improvement of Kazakhstan's market of corporate securitiesБағалы қағаздарды эмиссиялау - кәсіпорын қызметін қаржыландыру тәсілі ретінде: шетелдік тәжірибе мен Қазақстандағы практика

Эмиссия ценных бумаг как способ финансирования деятельности предприятия: зарубежный опыт и практика в Казахстане

Issue of securities as way to finance the activities of the enterprise: international experience and practice in KazakhstanҚаржы институттарының қор нарығындағы кәсіби қызметі

Профессиональная деятельность финансовых институтов на фондовом рынке

Professional activity of financial institutions on securities marketБағалы қағаздар нарығындағы банктердің қаржылық инновациялары

Финансовые инновации банков на рынке ценных бумаг

The financial innovations of banks in the securities market
Бағалы қағаздар нарығындағы банктердің инвестициялық стратегиялары

Инвестиционные стратегии банков на рынке ценных бумаг

Investment strategies of banks in securities marketҚаржы менеджмент жүйесінде кәсіпорынның кәсіпкерлік тәуекелдерін сақтандыру

Страхование предпринимательских рисков предприятия в системе финансового менеджмента

Insurance business risks in the enterprise financial managementКәсіпорынның құрылымын қайта құру - оның қаржылық тұрақтылығын жоғарылату тәсілі ретінде

Реструктуризация предприятия как способ повышения его финансовой устойчивости

Restructuring of the enterprise as a way to improve its financial stabilityБизнес-жоспарлау - кәсіпорынды қаржылай сауықтандырудың негізі ретінде

Бизнес-планирование как основа финансового оздоровления предприятия

Business planning as a basis for financial recovery of the enterpriseКәсіпорынның қаржылай сауықтандыру жүйесін жетілдіру

Совершенствование системы финансового оздоровления предприятия

Improving the system of financial recovery companyКәсіпорын қызметін дағдарысқа қарсы басқару жүйесіндегі салықтық жоспарлау

Налоговое планирование в системе антикризисного управления деятельностью предприятия

Tax planning in the crisis management of the enterpriseКәсіпорын қызметін қаржылық жоспарлау жүйесін жетілдіру

Совершенствование системы финансового планирования деятельности предприятия

Improvement of financial planning system in a companyҚазіргі кезде кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жетілдіру

Совершенствование финансовой стратегии предприятия на современном этапе

Improvement of financial strategy of the company at temporary stageҰйымның бизнес-жоспарын іске асырудың қаржылық тетігі

Финансовый механизм реализации бизнес-плана организации

The financial mechanism to implementation of business plan for the organizationҚазақстан қор биржасы және оның қаржы нарығын дамытудағы рөлі

Казахстанская фондовая биржа и её роль в развитии финансового рынка Республики Казахстан

Kazakhstany stock exchange and its role in the development of the financial market of KazakhstanРассмотрено на заседании кафедры «Финансы»

протокол №___ от « ___ » августа 2012 года.


Заведующая кафедрой «Финансы» ________ Исахова П. Б.


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПримерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Финансы и кредит", специализация "Финансы" на 2012-2013 учебный год группы 22539,22549
Финансы и их роль в международных интеграционных процессах в современных условиях
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Учет и аудит» на 2012-2013 учебный год
Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в коммерческих организаций
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол № от 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Маркетинг»
Маркетинговые исследования рынка потребительских товаров (на примере конкретного рынка)
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол №2 от 26 сентября 2012г. Примерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Бизнес-администрирование"
Под общей редакцией к э н., доцента Короткова А. В., зав кафедрой экономики и управления
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол №2 от 05. 11. 2009 г. Примерная тематика дипломных работ для студентов специальности "Экономика и управление на предприятии"
Активизация сбытовой деятельности предприятия путем совершенствования работы с клиентами (на примере…)
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПротокол №2 от «17» сентября 2012 г. Тематика дипломных работ для студентов выпускных курсов
Республикасы экономикасының нақты секторын инвестициялау мәселелрі және келешегі
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПримерная тематика дипломных работ для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение», специализации 1-24 01 02 02 «Хозяйственное право» на 2012-2013 учебный год
Предлагаемая тематика является примерной. Студенты, по согласованию с выпускающей кафедрой (кафедрой гражданского и трудового права),...
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconТематика дипломных работ для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии» Раздел Эффективность и конкурентоспособность предприятия
Пути повышения конкурентоспособности предприятия на основе роста эффективности производства
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconПримерная тематика дипломных работ для студентов выпускного 4-го курса заочной сокращенной формы обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 2012-2013 учебный год гр. 22939,22949,22959
Учет и анализ состояния и эффективности использования основных средств в промышленности (на примере )
Протокол № от 2012 года. Тематика дипломных работ для студентов специальности «Финансы» iconМетодические рекомендации по подготовке дипломных работ для студентов
При разработке методических рекомендаций использованы нормативные документы Министерства образования Республики Беларусь и методические...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы